အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပန္းၿခံကေလးမ်ားကစားကြင္းကို10/1တြင္အသံုးၿပ ုရန္ဖြင္႔လွစ္သည္ (C/10-1)

အသံုးၿပ ုစဥ္သတိၿပ ုရန္:
1.ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
2. လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
3.ၿပင္ပတြင္1မီတာထက္ပိုေသာလံုၿခံ ုေသာအကြာအေဝးထားပါ။
4.ကစားၿခင္းအသံုးမၿပ ုမီနွင္႔ၿပီးေနာက္လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ၊ပိုးသတ္ပါ။
5.ကေလးကစားကြင္းကိုတစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ပိုးသတ္ပါ။
6.အတည္ၿပ ုလူနာေၿခရာရိွလွ်င္ပန္းၿခံကို3ရက္ဆုိင္းငံ႔ၿပီးပိုးသတ္မည္။