အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

11/16 မွ 11/29 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-4)

1.လက္ရိွမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္မေၿပာင္းလဲပါ၊ၿခြင္းခ်က္အေၿခအေန မ်ားမွလြဲ၍(ေအာက္ပါဇယားတြင္ၿပထားသည္႔အတိုင္း)အၿပင္ထြက္စဥ္တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။ 

2.လက္ရိွပိတ္ထားရမည္႔ေနရာမ်ား(ကာရာအိုေကခန္းမမ်ား၊အကခန္းမမ်ား၊နိုက္ကလပ္မ်ား၊ကလပ္မ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ဘားမ်ား၊ဟိုတယ္/ၿပခန္းမ်ား စသည္တို႔)အေဖာ္ ဝန္ေဆာင္မႈမရိွသူ၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အညီစည္းကမ္းတက်ဖြင္႔ရမည္။
 

3. 11/16 မွစတင္၍အေဖာ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားၿဖင္႔တရားဝင္အပန္းေၿဖေဖ်ာ္ေၿဖေရးေနရာမ်ား ေအာက္ပါကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ားလုပ္ငန္းဖြင္႔နုိင္သည္:
(1)ဘံုအေၿခခံမူမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသည္:ဆက္သြယ္မႈစနစ္၊အပူခ်ိန္တိုင္းတာၿခင္း၊ စားေသာက္ ၿခင္းမွအပမတ္စ္ခ္ကိုတစ္ခ်ိန္လံုးတပ္ထားရမည္၊ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုေစာင္႔ၾကည္႔ ၿခင္း၊ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းၿခင္း၊လံုေလာက္ေသာသန္႔ရွင္းပိုးသတ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္/ပစၥည္းမ်ားသန္႔ရွင္းပိုးသတ္ေရးတစ္ေန႔အနည္းဆံုး2ၾကိမ္ၿပ ုလုပ္ရန္စသည္တို႔ 
(2) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း၊စစ္ေဆးၿခင္း:
အားလံုးအနည္းဆံုးကာကြယ္ေဆးတစ္ၾကိမ္ထိုးၿပီး14ရက္ၿပည္႔ၿပီး။
ပထမဝန္ေဆာင္မႈမစမီ3ရက္အတြင္းအၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(အိမ္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္းအပါအဝင္)(သို႔) PCR စမ္းသပ္မႈအနုတ္လကၡဏာလက္မွတ္
(3)ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးေဒသႏၱရအစိုးရ၏အတည္ၿပ ုခ်က္ရယူရန္:အစားအေသာက္၊ ရိုးရာအသံုးအေဆာင္၊အလွအပခႏၶာကိုယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ရုပ္ၿမင္သံၾကားသီခ်င္းသီဆိုၿခင္းစသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈ(သို႔)လုပ္ငန္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားပံ႔ပိုးေပးသူမ်ားသည္သက္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင္႔အညီသီးၿခားစီကိုင္တြယ္ရမည္။
(4)လုပ္ငန္းၿပန္လည္စတင္ၿပီးေနာက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ:
ကာကြယ္ေဆးဒုတိယအၾကိမ္ထိုးၿပီး14ရက္မၿပည္႔ေသးသည္႔ဝန္ထမ္းမ်ားအၿမန္စစ္ေဆး ၿခင္း(အိမ္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္းအပါအဝင္)(သို႔)PCRစမ္းသပ္မႈကိုတစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ၿပ ုလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။
ကာကြယ္ေဆးဒုတိယအၾကိမ္ထိုးၿပီး14ရက္ၿပည္႔သည္႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(အိမ္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္းအပါအဝင္)(သို႔)PCRစမ္းသပ္မႈကိုတစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ၿပ ု လုပ္ရန္မလိုအပ္ပါ။
ဧည္႔သည္မ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါအနည္းဆံုးကာကြယ္ေဆးတစ္ၾကိမ္ထိုးၿပီး14ရက္ၿပည္႔လက္မွတ္ေပးသင္႔သည္။ 
4.အၿပင္ထြက္စဥ္မတ္စ္ခ္တပ္သင္႔ေပမယ္႔ေအာက္ပါအေၿခအေနနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ားမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွပါသည္:
(1)ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအေၿခအေနမ်ားတြင္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္မလိုေသာ္လည္းေဆာင္ထားသင္႔သည္၊သင္႔တြင္သက္ဆုိင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက(သုိ႔)သတ္မွတ္မထားေသာသူမ်ား နွင္႔လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနုိင္ပါကမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္:
အတြင္းအၿပင္ဘက္တြင္အားကစားလုပ္ၿခင္း/သီခ်င္းဆိုစဥ္၊အတြင္းအၿပင္ဘက္တြင္တစ္ဦးခ်င္း/အဖြဲ႔လိုက္ဓါတ္ပံုရိုက္စဥ္၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာ၊ငါးလုပ္ငန္း၊တိရိစာၦန္ေမြးၿမ ူေရး လုပ္သားမ်ားပြင္႔လင္းေဒသမ်ား(ဥပမာ:လယ္ကြင္းမ်ား၊ငါးေမြးၿမ ူေရးေနရာမ်ား၊ေတာင္ သစ္ေတာမ်ား)အလုပ္၊ေတာင္သစ္ေတာမ်ား(သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာမ်ားအပါအဝင္)/ ကမ္းေၿခလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ေရပူစမ္းေရတြင္းမ်ား၊ေရာင္ၿခည္ကင္ခန္း၊ေရပူစမ္းအေဆာက္အဦး မ်ား၊ေခၽြးထုတ္ခန္း၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္း၊ေရလႈပ္ရွာမႈမ်ားစသည္႔မတ္စ္ခ္ကိုစိုစြတ္လြယ္ေစသည္႔အေၿခအေနမ်ား 
(2) အၿပင္ထြက္စဥ္အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကမတ္စ္ခ္မတပ္၍ရပါသည္။
(3) ကြပ္ကဲမႈဌာန(သို႔)တာဝန္ရိွသူမ်ားကသတ္မွတ္ထားသည္႔ေနရာ၌သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္ကိုေခတၱဖယ္ရွားနိုင္သည္။