အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

9လ1ရက္မွစတင္၍ၿပည္ဝင္ခြင္႔ကြာရန္တင္းအစီအမံမ်ားကို3+4တြင္ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ ေနာက္4ရက္မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ကြာရန္တင္းေနရာကို 「1ေယာက္1ခန္း 」သုိ႔ခ်ိန္ညိွသြားမည္။ (C/8-2)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနမွယေန႔(15)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္ခ်က္အရလူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈနွင္႔ၿပည္သူမ်ား၏ဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစာကာၿပည္ဝင္ခြင္႔ကြာရန္တင္းအစီအမံမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုက်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အကဲၿဖတ္ၿပီး ေနာက္ၿပည္တြင္းကူးစက္ေရာဂါအေၿခအေန၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ေဆးဝါးစြမ္းအင္တို႔ကို(2022)ခုနွစ္9လ1ရက္မွစ၍ၿပည္ဝင္ခြင္႔ကြာရန္တင္းအစီအမံကိုအိမ္တြင္ကြာရန္တင္း3ရက္နွင္႔မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္4 ရက္၊ေနာက္4ရက္အတြက္ကြာရန္တင္းေနရာကို「1ေယာက္1ခန္း」သုိ႔ေၿပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားၿပီး၊သက္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:

一、ကြာရန္တင္းရက္မ်ားနွင္႔အေဆာက္အအံုမ်ား 

(一) အိမ္တြင္3ရက္ကြာရန္တင္း:「တစ္ဦးတစ္အိမ္ေထာင္သီးသန္႔ေနထိုင္ၿခင္းအေၿခအေနနွင္႔ကိုက္ညီသည္႔မိမိအိမ္(သို႔)ေဆြမ်ိဳးသူငယ္ခ်င္းမ်ားေနထိုင္ရာ」 (သုိ႔) 「ကြာရန္တင္းဟိုတယ္ 」ထိန္းသိမ္းပါ။

(二) မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္မႈ4ရက္:
1. မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ေရးအားလူ1ေယာက္1ခန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ကိုက္ညီေသာမိမိအိမ္(သို႔)ေဆြမ်ိဳးသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ေနအိမ္တြင္ၿပ ုလုပ္နုိင္သည္၊လူ1ေယာက္1ခန္းဆိုသည္မွာ
သီးၿခားေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာပါရိွေသာအခန္း၊သို႔ေသာ္သာမန္ဟိုတယ္မ်ားတြင္တည္းခိုခြင္႔မရိွပါ။
2.အိမ္တြင္ကြာရန္တင္း3ရက္မွမိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ေရးအတြက္လူ1ေယာက္1ခန္းလိုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသည္႔ေနရာသို႔ၿပန္လည္ေရာက္ရိွပါကမိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းတည္ေနရာေၿပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ေဒသႏၱရအစိုးရထံေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ပါ။

二、ဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္မ်ားစစ္ေဆးၿခင္းအစီအမံ၊အိမ္္တြင္းကြာရန္တင္းနွင္႔မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာရမည္မေၿပာင္းလဲပါ၊သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္ပါကကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္
ေရးဥပေဒပုဒ္မ58နွင္႔69တို႔အရဒဏ္ေငြထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ1ေသာင္းအထက္၊15သာင္းေအာက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရမည္:

(一) စမ္းေဆးၿခင္းအစီအမံ:
1. ဗိုင္းရပ္စ္ႏ်ဴကလစ္အက္ဆစ္(PCR)စမ္းေဆးၿခင္း:ဝင္ေရာက္စဥ္(ေန႔0)၊(PCR)စမ္းေဆးမႈ အတြက္ေလဆိပ္/ဆိပ္ကမ္းတြင္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းပိုင္းတံေတြးနမူနာစုေဆာင္းမႈနွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
2.အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးစစ္ေဆးၿခင္း:ဝင္ေရာက္စဥ္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္အသက္2နွစ္အထက္ခရီးသည္မ်ားအားအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆး2စံုကိုပံ႔ပိုးေပးမည္၊ကြာရန္တင္းဝင္ေနစဥ္ေရာဂါလကၡဏာအေၿခအေနရိွလွ်င္နွင္႔မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ၿခင္းပထမအၾကိမ္အၿပင္ထြက္သည္႔အခါတြင္အသံုးၿပ ုနိုင္ပါသည္။

(二) မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္သည္႔ကာလအတြင္းလိုက္နာရမည္႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္း
မ်ဥ္းမ်ား:
1. မလိုအပ္ဘဲအၿပင္မထြက္ပါနဲ႔။ 
2. 2ရက္အတြင္းအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးမႈအနုတ္လကၡဏာရလဒ္ရိွရန္လိုအပ္သည္၊သို႔မွသာ အၿပင္ထြက္အလုပ္လုပ္နွင္႔ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားဝယ္ပါ။ 
3. အၿပင္ထြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ရန္နွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ။
4. လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္အလုပ္သြားၿခင္း၊လာေရာက္ၿခင္း၊မိန္႔ခြန္းေၿပာၿခင္းနွင္႔အစည္းအ
ေဝးမ်ားက်င္းပၿခင္းတို႔ပါဝင္သည္။သုိ႔ေသာ္တစ္ခ်ိန္လုံးမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းနွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ။ 
5. အလုပ္ခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ၊လူမႈအကြာအေဝးထိန္းသိမ္းပါ၊အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းမွယာယီကင္းလြတ္ခြင္႔ရၿပီး၊အသံုးၿပ ုၿပီးၿပီးခ်င္းမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။ 
6. လူစုလူေဝးရိွေသာေနရာမ်ားသို႔ဝင္ထြက္ၿခင္း(သို႔)သတ္မွတ္ထားၿခင္းမရိွေသာအရာမ်ားနွင္႔ထိေတြ႔ၿခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
7. လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္စားေသာက္ဆိုင္၏သီးၿခားေနရာတစ္ခုတြင္တစ္ေယာက္တည္း(သုိ႔)သီးၿခားလူမ်ားနွင္႔အတူသံုးေဆာင္နုိင္သည္၊သို႔ေသာ္အကာ(သုိ႔)လူမႈအကြာအေဝးထိန္း သိမ္းရမည္။ 
8.အေရးေပၚမဟုတ္ေသာက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ(သုိ႔)စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုေရႊ႔ဆိုင္းသင္႔သည္။ 

ၿပည္ဝင္ခြင္႔အစီအမံမ်ားသည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကိုကာကြယ္ရန္အေရးၾကီးေသာေသာ႔
ခ်က္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွထပ္မံအေလးေပးေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊ၿပည္သူလူထုသည္
အထက္ေဖာ္ၿပပါစံနႈန္းမ်ားကိုလိုက္နာၿပီးၿပည္တြင္းအသိုက္အဝန္း၏လံုၿခံ ုမႈကိုအတူတကြထိန္းသိမ္းရမည္ၿဖစ္သည္။