အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

9/7 မွ 9/20 အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/9-2)

1. ဒုတိယအဆင္႔ၿမွင္တင္ထားေသာသတိေပးအစီအမံမ်ား:
(1)အစားအေသာက္မွလြဲ၍အၿပင္ထြက္တိုင္းမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
(2)ဆက္သြယ္မႈစနစ္ေကာက္ယူၿခင္း၊လံုၿခံ ုေသာလူမႈအကြာအေဝးထားပါ
(3)စီးပြားေရးေနရာမ်ားနွင္႔အမ်ားသံုးေနရာမ်ားတြင္လူစုလူေဝးစီးဆင္းမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ(သို႔)စုစုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ:အိမ္တြင္းအကြာအေဝးသည္အနည္းဆံုး 1.5 စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး (2.25 စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး),ၿပင္ပအကြာအေဝးသည္အနည္းဆံုး1မီတာ/လူတစ္ဦး (1မီတာ/လူတစ္ဦး)
(4)လႈပ္ရွာမႈမ်ားကိုစုေဝးရန္အမ်ားဆံုလူဦးေရ:အိမ္တြင္း80 ဦး,ၿပင္ပ300 ဦး,အေရအ တြက္ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါကကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကိုသတိၿပ ုပါ
(5) အစားအစာစီမံခန္႔ခြဲမႈ:က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီ ကိုင္တြယ္ပါ။
(6) စားေသာက္ၿခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ:က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔ အညီအကာမ်ားထားၿခင္း၊ထိုင္ခံုမ်ားၿခားထားၿခင္းနွင္႔ဟင္းလ်ာမ်ားေဝေပးသူသီးသန္႔ထားရိွ ၿခင္းၿဖင္႔ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားနွင္႔အတူအစားအစာမ်ားကိုအကန္႔အသတ္မရိွသံုးေဆာင္ပါ။
(7) ေရကူးကန္နွင္႔အားကစားခန္းမ:အေၿခအေနအရေရခ်ိဳးခန္းဖြင္႔လွစ္စသည္႔အေထာက္ အကူပစၥည္းမ်ား 
(8) ထိုင္ဝမ္မီးရထား:ထိုင္ခံုလက္မွတ္မ်ားေရာင္းၿပီး၊မတ္တပ္ရပ္လက္မွတ္မေရာင္းပါ။
(9) ၿမန္နႈန္းၿမင္႔မီးရထားတစ္စီးလံုးရိွထုိင္ခံုအေရအတြက္ေရာင္းၿပီးတစ္စီးလံုးထိုင္ရန္ထိန္း သိမ္းမည္။ 
(10) အမ်ိဳးသားရႈခင္းသာေဒသနွင္႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း:အမ်ားဆံုးဆံ႔နိုင္သည္႔ပမာဏသည္ 80ရာခုိင္နႈန္းအထိတိုးၿမွင္႔ထားသည္။
(11) ခရီးသြားဘတ္စ္ကားေပၚတြင္စီးနိုင္သည္႔လူဦးေရအတည္ၿပ ုထားေသာေနရာအေရအ တြက္သည္အထက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း80ရာခုိင္နႈန္းၿဖစ္သည္။ (တာဝန္ရိွဝန္ၾကီးဌာန:ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင္႔ခရီးသြားလာလုပ္ငန္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲထားပါသည္၊ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနကေၾကၿငာသည္႔ေန႔တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။)

  
2.ပိတ္ရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား:
(1) သီခ်င္းဆိုပြဲမ်ား、အကခန္းမမ်ား、ညကလပ္မ်ား、ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား、စားေသာက္ဆိုင္မ်ား、ဘားမ်ား、ဟိုတယ္မ်ား(ၿပခန္းမ်ား)、ရုပ္သံလႊင္႔ပြဲမ်ား (MTV)、ဗီီဒီယိုအသံလႊင္႔ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ား ၾကည္႔ရႈၿခင္း (KTV)、ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္ (အပန္းေၿဖဆံပင္ညွပ္ၿခင္း、ရုပ္ၿမင္သံၾကားအေၾကာင္း အရာ)
(2) အပန္းေၿဖေနရာမ်ား、လွ်ပ္စစ္ကစားပြဲမ်ား、သတင္းအခ်က္အလက္အပန္းေၿဖေနရာ မ်ား、မာက်မ္အပန္းေၿဖခန္းမမ်ားနွင္႔အၿခားအလားတူေနရာမ်ား