အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔အထက္တန္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို10/7တြင္ငွားရမ္းမႈဆက္လက္၍ဖြင္႔ မည္။ (C/10-3)

ဖြင္႔လွစ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား:ေက်ာင္းသားမ်ားကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး15ရက္မွစ၍ငွားရမ္းနုိင္မည္၊ သက္ဆိုင္ရာအခ်ိန္ဇယားကိုေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေၾကၿငာပါမည္။
1.ဤၿမိ ု႔အထက္တန္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းသားမ်ားကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး15ရက္ေၿမာက္ေန႔မွစ၍ေနရာငွားရမ္းအသံုးၿပ ုခြင္႔ဖြင္႔မည္၊တနလၤာေန႔တိုင္းပိုးသတ္ပါ၊မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားယာယီပိတ္ထားမည္။
2.ေနရာအဝင္အထြက္ကိုတစ္ခုတည္းၿဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းပါ၊ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကိုအသံုးၿပ ုပါ၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာပါ၊လက္ကိုပိုးသတ္ပါ၊လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ၊အစာစား ၿခင္းကိုတားၿမစ္သည္။
3.လႈပ္ရွားမႈ(သို႔)ၿပိ ုင္ပြဲကိုကိုင္တြယ္ရန္လႈပ္ရွားမႈကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကိုတစ္ပတ္
ၾကိ ုတင္တင္ၿပသင္႔သည္၊ေက်ာင္းမွအတည္ၿပ ုခ်က္ရယူရန္ေက်ာင္းသို႔တင္ၿပရမည္။