အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2လ7ရက္မွစတင္၍ဝင္ေရာက္မႈကန္႔သတ္အစီအမံမ်ားကိုေၿဖေလွ်ာ႔ေပးခဲ႔ၿပီးထိုင္ဝမ္သို႔ၿပည္မ ၾကီးမွဝင္လာသည္႔ခရီးသည္မ်ားအတြက္ေလဆိပ္/ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္တံေတြးPCRစစ္ေဆး ၿခင္းအစီအမံမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီၿဖစ္သည္။ဝင္ေရာက္သူမ်ားသည္မိမိကိုယ္ကိုကပ္ေရာ ဂါကာကြယ္ၿခင္း7ရက္ကိုဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါကအၿမန္စစ္ေဆးပါ။ (C/2-1)

ၿပည္မၾကီးမွဝင္ေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားတံေတြးစစ္ေဆးအတည္ၿပ ုလူနာနႈန္းဆက္လက္နိမ္႔ဆင္းေၾကာင္းအကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈစင္တာက1လ31ရက္တြင္ထုတ္

ၿပန္ခဲ႔သည္၊ယခု(2023)ခုနွစ္2လ7ရက္မွစတင္၍(သတ္မွတ္ထားေသာေလယာဥ္ဆုိက္ေရာက္

ခ်ိန္)၊ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံမွတိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္းၿဖင္႔ဝင္ေရာက္သည္႔ၿပည္မၾကီးခရီးသည္မ်ားနွင္႔

က်င္းမာဧရိယာမွေႏြဦးပြဲေတာ္သြားလာသူမ်ားေလဆိပ္/ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္တံေတြးPCRစစ္

ေဆးၿခင္းအစီအမံကိုပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။ထို႔အၿပင္ၿပည္မၾကီးမွေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိမွတစ္ဆင္႔ထုိင္ဝမ္သို႔ဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္မ်ားေလယာဥ္မတက္မီ48နာရီအတြင္းPCRစစ္

ေဆးမႈအစီရင္ခံစာ(သို႔)24နာရီအတြင္းအၿမန္စစ္ေဆးၿခင္းအစီရင္ခံစာကိုထိုေန႔မွစ၍ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

နုိင္ငံသားမ်ား၏က်န္းမာေရးနွင္႔ေဘးကင္းလံုၿခံ ုေရးကိုကာကြယ္ရန္တစ္ခ်ိန္တည္းၿပည္မၾကီး

တြင္ၿဖစ္နုိင္ေၿခၿမင္႔မားေသာမ်ိဳးတူမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုရွာေဖြေတြ႔ရိွနုိင္ရန္ၿပည္မၾကီးမွထိုင္ဝမ္သို႔လာ

ေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားစစ္ေဆးေရးအစီအမံမ်ားကိုအားေကာင္းေစမည္႔စီမံကိန္းကိုယခု1လ1ရက္မွ1လ29ရက္ထိစုစုေပါင္းလူ4.6ေသာင္းေက်ာ္ကိုစစ္ေဆးခဲ႔ၿပီးအတည္ၿပ ုလူနာ4ေထာင္

ေက်ာ္ကိုစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခဲ႔သည္ဟုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေဖာ္ၿပသည္။သို႔ေသာ္ၿပည္မၾကီးမွထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားစစ္ေဆးမႈအတည္ၿပ ုလူနာနႈန္းမွာတစ္ေန႔လွ်င္25%မွ2%ခန္႔ထိက်ဆင္းကာဆက္တိုက္စစ္ေဆးမႈအေရအတြက္ေလ်ာ႔နည္းသြားေၾကာင္းခန္႔မွန္းထားသည္၊ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးရလဒ္မ်ားသည္အဓိကအားၿဖင္႔ BA.5、BF.7ၿဖစ္ၿပီးမ်ိဳးသစ္မ်ိဳးကြဲမ်ားမေတြ႔ရိွပါ;ထို႔ၿပင္လက္ရိွထိုင္ဝမ္သို႔ၿပည္မၾကီးခရီးသြားမ်ားလာခြင္႔မၿပ ုသည္႔မူဝါဒကိုဆက္လက္ထိန္းထားသည္ကိုထည္႔စဥ္းစား၍နယ္စပ္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ပံုမွန္ေစာင္႔ၾကည္႔ၿခင္းနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။


မၾကာေသးမီကနုိင္ငံတကာကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေနွးေကြးသြားေၾကာင္း၊ၿခိမ္းေၿခာက္နုိင္ေသာမ်ိဳးသစ္မ်ိဳးကြဲမ်ားမေတြ႔ေၾကာင္းနွင္႔လြန္ခဲ႔သည္႔1လကေန႔စဥ္တင္သြင္းသည္႔အတည္ၿပ ုလူနာအေရအတြက္အခ်ိဳးအစားသည္(0.4%-2.2%ခန္႔)နည္းပါးေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွဆက္

လက္ရွင္းၿပခဲ႔သည္၊တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ေရာဂါလကၡဏာရိွသည္႔ဝင္ေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားလိုအပ္စဥ္စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပ ုလုပ္ရန္ကြာရန္တင္းဝန္ထမ္းမ်ားထံကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္၊အၿမန္စစ္ေဆးသည္႔ဓါတ္ပစၥည္းမ်ားၿပည္တြင္းတြင္အေရာင္းၿမွင္႔တင္ၿခင္းနွင္႔ၿပည္သူမ်ားဝယ္ယူရန္အဆင္ေၿပလာပါသည္၊ယခုနွစ္2လ7ရက္မွစတင္၍ဝင္ေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားေလဆိပ္/ဆိပ္ကမ္းတြင္လြတ္လပ္စြာရယူနုိင္သည္႔အၿမန္စစ္ေဆးေရးဓါတ္ပစၥည္း4ခုကို1ခုသုိ႔ေၿပာင္းလဲလိုက္သည္၊0+7မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္သည္႔ကာလအတြင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွေနမွသာထပ္ေဆာင္းမည္။အကယ္၍လုိအပ္သူမ်ားေက်းဇူးၿပ ု၍လမ္းေၾကာင္းအသီးသီး(ဥပမာ-ေဆးဆိုင္

မ်ားသို႔မဟုတ္အၿမန္စစ္ေဆးေရာင္းသည္႔စူပါမားကက္မ်ား/လက္လီေရာင္းသည္႔လမ္းေၾကာင္း)သုိ႔သြားေရာက္ဝယ္ယူပါ။


ဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္အားလံုးမိမိကိုယ္ကိုကပ္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအစီအမံ7ရက္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္၊သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ၿပည္သူမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံၿပီးေရာဂါလကၡဏာရိွမွသာအၿမန္စစ္ေဆးမႈၿပ ုလုပ္ရန္၊တစ္ကိုယ္ရည္

က်န္းမာေရးနွင္႔ရပ္ရြာလံုၿခံ ုေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္ကြပ္ကဲမႈစင္တာကအေလးေပးေၿပာၾကားခဲ႔

သည္။