အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔စာၾကည္႔တိုက္ဖြင္႔လွစ္/တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ဖြင္႔လွစ္ဝင္ခြင္႔လမ္းညႊန္

1. ထုိင္ေပၿမိ ု႔စာၾကည္႔တိုက္ဖြင္႔လွစ္ၿခင္းလမ္းညႊန္
(1)ၿမိ ု႔ေတာ္စာၾကည္႔တိုက္ကို8/28မွစဖြင္႔မည္၊ဖြင္႔လွစ္မည္႔အခ်ိန္:အဂၤါမွစေန 08:30-21:00、တနဂၤေႏြမွတနလၤာ09:00-17:00
(2)9/1မွစ၍စမတ္စာၾကည္႔တိုက္ဖြင္႔မည္။ 
(3)ကိုယ္ပိုင္ေလ႔လာခန္း၊စာဖတ္ခန္း၊ကြန္ပ်ဴတာေနရာမ်ားကို 50%သုိ႔ေလွ်ာခ်လိုက္သည္၊ ခန္းမသို႔ ဝင္ေရာက္သည္႔လူဦးေရကို 40%ထိေလွ်ာ႔ခ်လိုက္သည္။
(4)အသစ္ဖြင္႔ထားေသာေနရာမ်ား:ကိုယ္ပိုင္ေလ႔လာမႈ၊ကြန္ပ်ဴတာဧရိယာ
(5) ယာယီပိတ္ထားေသာေနရာမ်ား:ကေလးမ်ားအသံုးၿပ ုရာေနရာ、လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အလံုပိတ္ေနရာ

2.ထုိင္ေပၿမိ ု႔တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ဖြင္႔လွစ္ဝင္ခြင္႔လမ္းညႊန္
(1) တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို8/28မွစဖြင္႔မည္၊ဖြင္႔လွစ္မည္႔အခ်ိန္09:00~17:00(အလုပ္တက္ရက္၊ အားလပ္ရက္မ်ားတူတူၿဖစ္သည္,16:00 ဝင္ခြင္႔ရပ္နားမည္)
(2)ၾကိ ုတင္ရက္ခ်ိန္းစနစ္ကိုထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊ဝင္ခြင္႔ေန႔စဥ္ကန္႔သတ္ခ်က္လူ6000ဦးၿဖစ္သည္။
(3)ၿပင္ပစားေသာက္ဧရိယာစီမံၿခင္း၊ထိုင္ခံုၿခားထိုင္ၿပီးလူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကို1.5မီတာထားရိွပါ၊ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအကာမ်ားထားပါ။
(4)အတြင္းပိုင္းၿပပြဲခန္းမမ်ားဖြင္႔လွစ္ၿခင္းတိုးၿမွင္႔:ပန္ဒါၾကီးခန္းမ1ထပ္၊ ကိုအာလာဝက္ဝံခန္း မ1၊ပင္ဂြင္ခန္းမ၊ပိုးမႊားခန္းမ၊(အထူးၿပပြဲဧရိယာမပါ)
*ခန္းမထဲသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ဆက္သြယ္မႈစနစ္ၿဖင္႔လူစီးဆင္းမႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုအပ္သည္၊ တစ္ၾကိမ္လွ်င္မိနစ္ 20-30
(5)ယာယီပိတ္ထားသည္:အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာအတြင္းခန္းမ၊ကုန္းေနေရေနသတၱဝါမ်ားနွင္႔ တြားသြားသတၱဝါၿပတိုက္၊ပညာေရးစင္တာ၊စြမ္းအင္ေခၽြတာေရးအိမ္၊ေမာင္းလန္တိရိစာၦန္ ဥယ်ာဥ္ေတာင္မွတ္တိုင္၊ပန္ဒါၾကီးခန္းမ2、3ထပ္(အတြင္းစားေသာက္ခန္းမအပါအဝင္)