အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရုပ္ၿမင္သံၾကားသီခ်င္းဆိုသည္႔ေနရာမ်ားအတြက္ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/10-7)

1.စားသံုးသူူစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
(1)ၾကိ ုတင္မွာယူစနစ္(သုိ႔)အြန္လိုင္းၾကိ ုတင္မွာယူမႈကိုလက္ခံက်င္႔သံုးပါ။
(2)ဆက္သြယ္မႈစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ၊တံခါးဝတြင္စကင္တစ္ၾကိမ္ဖတ္ပါ၊အခန္းတြင္္စကင္တစ္ၾကိမ္ဖတ္ပါ၊လုပ္ငန္းရွင္မွကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းရန္နွင္႔ပိုးသတ္ရန္အရက္ပ်ံေပးပါ၊အကယ္၍အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား(သုိ႔)အဖ်ားရိွလွ်င္မဝင္ရပါ။
(3)စားသံုသူသည္ဆိုင္တြင္းမတ္စ္ခ္တစ္ခ်ိန္လံုးတပ္ထားသင္႔သည္၊အရက္မပါေသာအခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္စဥ္မတ္စ္ခ္ကိုခဏခၽြတ္နုိင္သည္။
(4)လူဦးေရစီးဆင္းမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ(သုိ႔)စုစုေပါင္းဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္တိုင္းတာမႈမ်ား:အတြင္းေနရာသည္2.25စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦးနွင္႔ၿပင္ပေနရာသည္1စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး ၿဖစ္သည္။
(5)အခန္းအၿပင္ဘက္စားေသာက္ဧရိယာသတ္မွတ္ပါ၊ထိုဧရိယာသည္ ” ထိုင္ေပၿမိ ု႔၏အစားအစာနွင္႔ အေဖ်ာ္ယမကာစက္မႈလုပ္ငန္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ား”နွင္႔အညီၿဖစ္သင္႔သည္။

2.လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစံနႈန္းမ်ား:
(1)လုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား60ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္သည္ကာကြယ္ေဆး1ၾကိမ္အထက္ထိုးၿပီးသင္႔သည္႔ အၿပင္14ရက္ၿပည္႔ရမည္။
(2)ပထမအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး14ရက္မၿပည္႔ေသးသူ(သို႔)ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ား SARSCoV2အၿမန္စစ္ေဆးမႈ(အိမ္သံုးဓါတ္ကူးပစၥည္း(သို႔)ဓါတ္ခြဲခန္းနမူနာစမ္းသပ္မႈမ်ား)ကို7ရက္တစ္ခါၿပ ုလုပ္သင္႔သည္၊ဝန္ထမ္းစာရင္းနွင္႔စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းစာအုပ္အၿဖစ္စုစည္းၿပီး ေနာက္ထုိင္ေပၿမိ ု႔က်န္းမာေရးဌာနမွအမွတ္တမဲ႔စစ္ေဆးၿခင္းအတြက္ဆိုင္တြင္သိမ္းထားရမည္။
(3)အတတ္နိုင္ဆံုးထိေတြ႔မႈမရိွေသာေငြသိမ္းနည္းကိုသံုးပါ:ဥပမာအီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈ မ်ား၊ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားစသည္တို႔ကဲ႔သုိ႔ေငြလက္ခံၿခင္းနွင္႔ၿပန္အမ္းစဥ္ထိေတြ႔မႈေလွ်ာ႔ခ်ရန္လိုသည္၊ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ပါ။
(4)စားသံုးသူတိုင္းေငြမရွင္းခင္ၿပီးေနာက္စားပြဲကိုအရက္ပ်ံၿဖင္႔သုတ္ပါ။
(5)စားသံုးသူအုပ္စုတစ္စုစီစားသံုးၿပီးေနာက္အခန္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းပိုးသတ္သင္႔ၿပီးအနည္းဆံုးမိနစ္30ၿခားၿပီးမွေနာက္စားသံုးသူအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကိုအသံုးၿပ ုရန္ေပးပါ။
(6)ဆိုင္တြင္းေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ၊ ဥပမာ:အိတ္ေဇာပန္ကာမွတဆင္႔ 2နာရီတိုင္းေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။
(7)အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းစားသံုးသူမ်ားကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာမႈရိွမရိွၾကီး ၾကပ္ရန္နွင္႔မွတ္တမ္းတင္ရန္အထူးဝန္ထမ္းခန္႔အပ္သင္႔သည္။
(8)အေစာင္႔အေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအၿပ ုအမူမရိွရပါ။