အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးရံုသို႔1လ8ရက္မွစၿပီးလာေရာက္လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည္ (C/1-3)

နုိင္ငံတြင္းမၾကာေသးမီကၿဖစ္ပြားေနသည္႔ကပ္ေရာဂါကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ေရာဂါၿပန္႔ပြားမႈနွင္႔ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရမွ1လ7ရက္တြင္ေဆးရံုဝင္ေရာက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္ေၾကညာခဲ႔သည္။111ခုနွစ္ 1လ8ရက္မွစတင္ကာထိုင္ေပၿမိ ု႔လက္ေအာက္ရိွေဆးရံုမ်ားသည္ထူးၿခားေသာအေၿခအေနမ်ားမွလြဲ၍လူနာမ်ားအားလာေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္အတြက္ဖြင္႔လွစ္မည္မဟုတ္ပါ။ 
I. 111ခုနွစ္1လ8ရက္မွစတင္ကာထိုင္ေပၿမိ ု႔လက္ေအာက္ရိွေဆးရံုမ်ားသည္ထူးၿခားေသာ အေၿခအေနမ်ားမွလြဲ၍လူနာေမး၊လာေရာက္ၾကည္႔ရႈၿခင္းအားရပ္ဆိုင္းထားမည္ၿဖစ္သည္။
    နွင္႔သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈၿခင္း

II、ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ရန္သေဘာတူနုိင္သည္႔ၿခြင္းခ်က္အေၿခအေနမ်ားမွာေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္သည္။:
(1)ခြဲစိတ္မႈ၊ကုသမႈစသည္တို႔ကိုခံယူေနသည္႔လူနာမ်ားသည္၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားနွင္႔အတူလိုက္ပါရမည္(သို႔)စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚအေၿခခံ၍မိသားစုဝင္မ်ား၏လက္မွတ္မ်ားလို အပ္သည္။
    လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာသေဘာတူညီခ်က္(သို႔)စာရြက္စာတမ္း။
(2)အေရးေပၚစသည္႔အထူးယူနစ္မ်ားသည္လူနာ၏အေၿခအေနေဖာ္ၿပခ်က္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတံု႔ၿပန္သည္။
(3)အၿခားအေၿခအေနမ်ားတြင္ေရာဂါအေၿခအေနယိုယြင္းလာၿခင္းေၾကာင္႔(သို႔)ေဆးကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္ၿခင္းေၾကာင္႔စသည္႔အေၿခအေန၊လူနာအားအကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္သြား ေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္လိုအပ္ပါသည္။
    ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသေဘာတူညီခ်က္။

    က်န္းမာေရးဗ်ဴရိုအေနၿဖင္႔အမ်ားၿပည္သူမ်ားမလိုအပ္ဘဲလာေရာက္ၿခင္းမ်ားကိုေရွာင္ ၾကဥ္ရန္နွင္႔လာေရာက္ၾကည္႔ရႈၿခင္းအစားဗီဒီယို(သို႔)တယ္လီဖုန္းအသံုးၿပ ုရန္အၾကံၿပ ုထား ၿပီးလာေရာက္လည္ပတ္ရန္လိုအပ္ပါကအမည္ရင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္းနွင္႔သက္ဆိုင္ရာေဆးရံု၏စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။3ရက္အတြင္းအန္တီ ဂ်င္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(သို႔)PCRစမ္းသပ္မႈအနုတ္လကၡဏာလက္မွတ္ကိုထုတ္ေပးပါ။အ မ်ားၿပည္သူမ်ားေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံဝင္ေရာက္ခ်ိန္တေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ထားရမည္ၿဖစ္ၿပီးအသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာသန္႔ရွင္းေရးနွင္႔ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းဆိုင္ရာက်င္႔ဝတ္မ်ားကိုလိုက္နာကာလက္သန္႔ရွင္းေရးကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္သည္။