အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

1လ9ရက္မွ24ရက္အထိဒုတိယအဆင္႔ကူးစက္ေရာဂါသတိိေပးစံနႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားမည္ၿဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမည္ၿဖစ္၍ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားၿဖင္႔ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ (C/1-1)

Omicronမ်ိဳးကြဲသစ္၏နုိင္ငံတကာၿခိမ္းေၿခာက္မႈကိုတံု႔ၿ႔ပန္ရန္အတြက္ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ပ်ံနွံ႔မႈကြပ္ကဲေရးဗဟိုဌာနသည္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင္႔ဆက္သြယ္၍အကဲၿဖတ္ၿပီး ေနာက္ယေန႔(9)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္၊ယေန႔(2022)ခုနွစ္1လ9ရက္မွ1လ 24ရက္အထိကူးစက္ေရာဂါသတိေပးခ်က္စံနႈန္းကိုအဆင္႔2တြင္ထိန္းသိမ္းထားမည္ၿဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားနွင္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းခ်ိန္ညိွၿခင္း(သို႔)ထိန္းသိမ္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။:

一、မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုတင္းက်ပ္ထားသည္၊ေအာက္ပါၿခြင္းခ်က္ အနည္းငယ္မွလြဲ၍အၿပင္သြားသည္႔အခါတိုင္းမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္။:
(一) အားကစား၊သီခ်င္းဆိုၿခင္း၊ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္း၊တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔ၿခင္း၊ဗီဒီယိုရိုက္ကူးၿခင္း၊ လက္ခံက်င္းပၿခင္း၊သတင္းပို႔ၿခင္း၊မိန္႔ခြန္းေၿပာၿခင္း၊ေဟာေၿပာပြဲစသည္႔စကားေၿပာသည္႔အလုပ္(သို႔)လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားအားတရားဝင္ရိုက္ကူးၿခင္း(သုိ႔)လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္၊မလုပ္လွ်င္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္လိုသည္။ 
(二)ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအခ်ိန္မ်ားတြင္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္းေဆာင္သြားသင္႔ ၿပီးဆက္စပ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက(သို႔)မသတ္မွတ္ထားေသာအရာမ်ားနွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနိုင္ပါကမတ္စ္ကိုတပ္ထားသင္႔ပါသည္။:
1.စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာ၊ေရလုပ္ငန္းနွင္႔တိရစာၦန္ေမြးၿမ ူေရးလုပ္သားမ်ားပြင္႔လင္းေသာေန ရာမ်ား (ဥပမာ:လယ္ကြင္း၊ငါးေမြးၿမ ူေရး၊ေတာေတာင္မ်ားကဲ႔သို႔) အလုပ္။
2.ေတာေတာင္မ်ား(သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာမ်ားအပါအဝင္)၊ပင္လယ္ကမ္းစပ္ရိွလႈပ္ရွားမႈမ်ား။
3.ေႏြး/ေအးစမ္းေရတြင္းမ်ား၊ေရာင္ၿခည္ခန္း၊spa၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္းမ်ား၊ေရလႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင္႔ မတ္စ္ခ္စိုစြတ္လြယ္ေသာအခ်ိန္မ်ား။
(三)အၿပင္ထြက္စဥ္အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္ရိွပါကမတ္စ္ခ္မတပ္၍ရသည္။
(四)ကြပ္ကဲမႈဌာန(သုိ႔)အာဏာပိုင္တို႔ကသတ္မွတ္သည္႔ေနရာ(သုိ႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္(ဥပ မာ-အနုပညာေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ား၊ၿပဇတ္အဖြဲ႔မ်ား၊တီဗီစသည္႔ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္သူမ်ားသည္ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲကိုတရားဝင္ရိုက္ကူးစဥ္၊အားကစားၿပိ ုင္ပြဲမ်ား၏ၿပိ ုင္ဖက္မ်ားနွင္႔ဒိုင္လူၾကီးမ်ားၿပိ ုင္ပြဲကာလစသည္တို႔)ဥပမာ-ကြပ္ကဲမႈဌာန(သို႔)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၏သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္ကိုယာယီဖယ္ရွားနုိင္သည္။

二、စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားနွင္႔အမ်ားသူငွာေနရာမ်ား(သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပါအဝင္) တို႔ကိုတိတိက်က်လိုက္နာသင္႔သည္:ဆက္သြယ္မႈစနစ္၊ခႏၶာကိုအပူခ်ိန္တိုင္းတာၿခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုအားေကာင္းေစၿခင္း၊ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အတည္ၿပ ုထားေသာၿဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္အခ်ိန္နွင္႔တေၿပးညီတံုု႔ၿပန္ေၿပာင္းလဲမည္။ 

三、စတိုးဆိုင္မ်ား၊စူပါမားကက္မ်ားနွင္႔ေစ်းကြက္မ်ားသည္လူစုလူေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုအား ေကာင္းေစသင္႔သည္:အတြင္းေနရာလပ္လူတစ္ဦးလွ်င္အနည္းဆံုး1.5မီတာ (လူတစ္ဦး လွ်င္2.25စတုရန္းမီတာ)ရိွသင္႔ၿပီးၿပင္ပေနရာသည္လူတစ္ဦးလွ်င္အနည္းဆံုး1မီတာ(လူ တစ္ဦးလွ်င္1စတုရန္းမီတာ)ရိွသင္႔သည္;အၿမည္းစားသံုးၿခင္းမဖြင္႔ေပးပါ။ 

四、စားေသာက္ရန္ေနရာမ်ား:ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ၊ခႏၶာကိုယ္အပူ ခ်ိန္တိုင္းၿခင္း၊လက္ေဆးသည္႔ကိရိယာမ်ားနွင္႔ပိုးသတ္ေဆးမ်ားပံ႔ပိုးေပးၿခင္း၊ညစာစာပြဲမ်ားတြင္အရက္၊ေရေႏြးၾကမ္းတို႔ၿဖင္႔ဆုေတာင္းၿခင္းခြင္႔မၿပ ုပါ။

ကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနသည္ၿပည္တြင္းၿပည္ပကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေပၚမူတည္၍အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔အေၿခအေန၊ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုအခ်ိန္နွင္႔တစ္ေၿပညီၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲၿပီးနယ္စပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးနွင္႔ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးကိုအားေကာင္းေစပါ။ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နွင္႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔လူေနမႈဘဝဟန္ခ်က္ညီေစရန္ၿပည္သူမ်ားအားတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။