အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဦးစားေပး!နိုင္ငံၿခားသားလူဦးေရ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္အလိုအေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးမည္၊သက္တမ္းကုန္ဆံုးသူမ်ားဌာနသို႔ သြားရန္မလိုအပ္ပါ။

 
110ခုနွစ္5လ15ရက္မွစ၍ၿပည္တြင္းကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္အဆင္႔ကိုတတိယအဆင္႔သုိ႔တိုးၿမွင္႔ခဲ႔သည္ကိုစဥ္းစားေသာအားၿဖင္႔ၿပည္သူလူထုလႈပ္ရွားမႈကိုေလ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ယခုမွစ၍ထိုင္ဝမ္၌ေနထိုင္ခြင္႔သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးေသာ နိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ ရက္30 သက္တမ္းအလိုအေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးမည္၊အကန္႔အသတ္မရိွ၊အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္႔ကာလမွစ၍ကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္ဒုတိယအဆင္႔သုိ႔ေလ်ာ႔ခ်သည္႔ေနမွရက္30ထိ။
ထို႔အၿပင္မူလကထိုင္ဝမ္မွထြက္ခြာခြင္႔ကိုခြင္႔ၿပ ုထားၿခင္းနွင္႔ေနထိုင္ရန္အခ်ိန္ကာလကုန္ဆံုးေတာ႔မည္႔နုိင္ငံၿခားသားမ်ားလည္းလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၌ေနထိုင္ခြင္႔သက္တမ္းတိုးၿခင္းကိုေရႊ႔ဆိုင္းပါ၊ကပ္ေရာဂါသက္သာၿပီးကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္ဒုတိယအဆင္႔သို႔ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီးေနာက္ေန႔မွစ၍10ရက္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတြင္ထပ္တုိး ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 
အေသးစိတ္အတြက္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုၾကည္႔ရႈပါ(https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/)(သုိ႔)ဝန္ေဆာင္မႈဌာန(သုိ႔)နယ္စပ္ေရးရာအဖြဲ႔ကိုဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါ။