အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊မသန္စြမ္းသူငယ္ခ်င္းမ်ား9လ1ရက္မွစ၍ရပ္ရြာသုိ႔လာ၍လႈပ္ ရွားမႈၿပ ုရန္ၿပင္ဆင္ပါ(9/1မွစ၍တၿဖည္းၿဖည္းဖြင္႔မည္)

1. ဖြင္႔လွစ္ထားေသာေနရာမ်ား:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္း、ရပ္ရြာေပါင္းစည္းေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈ、မိသားစုေစာင္႔ေရွာက္သူပံ႔ပိုးမႈစင္တာ、သက္ၾကီးနုပ်ိဳေသာပညာသင္ေက်ာင္း、သက္ၾကီးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ、မသန္မစြမ္း သူမ်ားအတြက္ေန႔ဘက္လႈပ္ရွားမႈအေၿခစုိက္စခန္း

2. 8လ25ရက္တြင္လူမႈေရးဌာနကေလွ်ာက္လႊာၿပန္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈလက္ခံမည္၊ၿပန္ လည္သံုးသပ္ၿခင္းအေၿခအေနမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္။:
(1)စမ္းသပ္မႈလက္မွတ္:ဝန္ထမ္းနွင္႔သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားပထမကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း(သုိ႔) 3ရက္အတြင္းခႏၶာကိုယ္တြင္းေရာဂါၿဖစ္ေစေသာပဋိဇတ္ကိုအၿမန္စိစစ္ၿခင္း /PCRအနုတ္ လကၡဏာလက္မွတ္ကိုကိုယ္ပိုင္ကုန္က်စရိတ္ၿဖင္႔ေပးပါ။
(2) ဝင္ေရာက္သည္႔လူဦးေရ:သတ္မွတ္ထားေသာအေဆာက္အအံုမ်ားနွင္႔ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားကိုနုတ္ၿပီးအေၿခခံဧရိယာကို2.25စတုရန္းမီတာၿဖင္႔တြက္ခ်က္သည္။
(3)ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးၾကိ ုတင္ၿပင္ဆင္မႈကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးရမည္႔စာရင္း
(4)ဝန္ေဆာင္မႈကိုအသံုးၿပ ုရန္ၾကိ ုတင္စာရင္းေပးသြင္းရက္ခ်ိန္းယူသင္႔သည္။

3. 9လ1ရက္ၿပန္လည္သံုးသပ္ရန္သေဘာတူၿပီးေနာက္တၿဖည္းၿဖည္းေလွ်ာက္လႊာကိုၿပန္ လည္ေလွ်ာက္ထားၿပီး1လအတြင္းစစ္ေဆးၿခင္းကိုၿပ ုလုပ္မည္။
(1)ၾကိ ုတင္စာရင္းေပးသြင္းၿခင္း၊လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းလူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းထား ၿခင္း၊အစာစားၿခင္းကိုခြင္႔မၿပ ုပါ။
(2)အေၿခအေနအရပါဆယ္ထုတ္ယူၿခင္း:ထိုေန႔သင္တန္းတြင္ပါဝင္ေသာသက္ၾကီးရြယ္အို မ်ားအစားအစာမ်ားပါဆယ္ထုတ္ယူရန္သေဘာတူသည္။