အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

12လ10ရက္မွစ၍နုိ္င္ငံတစ္ဝွမ္းရိွေဆးရံုမ်ားတြင္အတြင္းလူနာလာေရာက္ၾကည္႔ရႈမႈမ်ားအားအေၿခအေနအရဖြင္႔လွစ္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေၾကညာသည္။(C/11-1)

နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းကူးစက္မႈသစ္မ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေနၿခင္း၊ၿပည္တြင္းကူးစက္ေရာဂါအေၿခအ

ေနတည္ၿငိမ္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ၿခင္း၊ၿပည္သူမ်ားလူနာလာေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္လိုအပ္ခ်က္နွင္႔ေဆးရံုကပ္ေရာဂါေဘးကင္းေရးတို႔ထည္႔သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈစင္တာကယေန႔(28)ရက္တြင္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္၊(2022)ခုနွစ္12လ10ရက္မွစ၍နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ

ေဆးရံုမ်ားတြင္အတြင္းလူနာမ်ားလာေရာက္ၾကည္႔ရႈမႈအားအေၿခအေနအရဖြင္႔လွစ္ေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္၊သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။:


一、နုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွေဆးရံုမ်ားတြင္အတြင္းလူနာမ်ားအားအေၿခအေနအရလာေရာက္ၾကည္႔ရႈနုိင္ရန္ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္၊လာေရာက္ၾကည္႔ရႈခ်ိန္သည္ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုၿဖစ္သည္၊လူနာတစ္ဦးွစီသည္တစ္ၾကိမ္လွ်င္ဧည္႔သည္2ဦးအမ်ားဆံုးကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္းေအာက္ပါၿခြင္းခ်က္မ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ား၊လာေရာက္ၾကည္႔ရႈသည္႔ကာလနွင္႔အေရအတြက္၊ဧည္႔သည္မ်ား၏ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္မပါဝင္ပါ။:


(一)ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူေနသည္႔လူနာ၊စစ္ေဆးၿခင္း(သို႔)ကုသမႈစသည္တို႔ကိုမိသားစုဝင္မ်ားအတူလိုက္ပါရမည္(သုိ႔)မိသားစုဝင္မ်ားသည္ဥပေဒနွင္႔အညီခြင္႔ၿပ ုခ်က္ပံုစံ(သုိ႔)စာရြက္စာတမ္းကိုကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ထိုးရမည္။

(二)အေရးေပၚဌာန၊အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္(သို႔)နာတာရွည္ေဆာင္စသည္႔လူနာ၏အေၿခအေနရွင္းလင္းခ်က္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အထူးယူနစ္မ်ား။

(三)အေၿခအေနပိုဆိုးလာသည္(သို႔)ဆိုးရြားစြာေနမေကာင္းၿဖစ္ေနသည္႔လူနာလာေရာက္ၾကည္႔ရႈၿခင္း။

(四)အၿခားအထူးအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား၊အကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔လူနာထံသြားေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္လိုအပ္ၿခင္း။


二、လူနာလာေရာက္ၾကည္႔ရႈသူမ်ားသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးသည္႔အေၿခအေနမည္သို႔ပင္ရိွေစကာမူလာေရာက္သည္႔ေန႔တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးမႈအနုတ္လကၡဏာ

လက္မွတ္ကိုထုတ္ေပးသင္႔သည္။သို႔ေသာ္လူနာၾကည္႔သူသည္「ကြာရန္တင္းဖယ္ရွားရန္ကိုက္ညီသည္ဟုဆံုးၿဖတ္ထားေသာ္လည္းစတင္သည္႔ေန႔(သို႔)အတည္ၿပ ုသည္႔ေန႔(ေရာဂါလကၡဏာမၿပေသာလူနာအတြက္အက်ံဳးဝင္သည္)15ရက္(အပါအဝင္)မွအထက္3လအတြင္း」စစ္ေဆး

ၿခင္းမွကင္းလြတ္သည္။


三、မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္သည္႔ကာလအတြင္းေဆးရံုသို႔မသြားပါနွင္႔၊သုိ႔ေသာ္အထက္ေဖာ္ၿပပါ

ၿခြင္းခ်က္မ်ားနွင္႔ကိုက္ညီကေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၏အကဲၿဖတ္မႈနွင္႔သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူၿပီးလူနာထံသြားေရာက္ၾကည္႔ရႈသည္႔ေန႔တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးမႈအနုတ္လကၡဏာလက္မွတ္ကိုထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ၾကည္႔ရႈနုိင္သည္၊အထက္ေဖာ္ၿပပါစစ္ေဆးမႈအေၿခအေနမ်ားမွကင္းလြတ္ခြင္႔သည္သက္ေရာက္မႈမရိွပါ။


ေဆးရံုသည္ကူးစက္အႏၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာေနရာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္းမလိုအပ္ေသာလာေရာက္ၾကည္႔ရႈမႈမ်ားတတ္နုိင္သမွ်ေရွာင္သင္႔သည္ဟုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွသတိေပးထားသည္၊လာေရာက္ၾကည္႔ရႈမႈမ်ားကိုဗီဒီယို(သို႔)ဖုန္းၿဖင္႔အစားထိုးရန္အၾကံၿပ ုထားသည္။လာေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္လိုအပ္ပါကလာေရာက္သူမ်ားသည္ COVID-19နွင္႔ပတ္သက္ေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားနွင္႔TOCC (ခရီးသြားမွတ္တမ္း၊အလုပ္အကိုင္မွတ္တမ္း၊ထိေတြ႔မႈမွတ္တမ္း၊အစုအေဝးမွတ္တမ္း)အႏၱရာယ္မရိွေစဘဲေဆးရံုသို႔ဝင္ေရာက္သည္႔အခါမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္၊၎တို႔ကိုယ္တိုင္နွင္႔လူနာမ်ား၏က်န္းမာေရးနွင္႔ေဘးကင္းရန္အတြက္သက္ဆိုင္ရာေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုလုိက္နာပါ၊ကြပ္ကဲမႈဌာနသည္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈနွင္႔အညီေဆးရံု၏သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေၿပာင္းလဲမည္ၿဖစ္သည္။