အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

12/28 မွ 1/10 ထိနိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္။ (C/12-7)

1.မတ္စ္ခ္တပ္ဆင္ၿခင္းဆိုင္ရာလက္ရိွစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္မေၿပာင္းလဲပါ၊အၿပင္သြားသည္႔အခ်ိန္တိုင္းမတ္စ္ခ္တပ္ရန္၊သုိ႔ေသာ္ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္တပ္ ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွသည္:

(1)မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကိုေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ကင္းလြတ္ခြင္႔ေပးေသာ္လည္းမတ္စ္ခ္ကို ေဆာင္ထားသင္႔ၿပီးအနားတြင္ဆက္စပ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွေနပါက(သို႔)သတ္မွတ္ထား ေသာအရာဝတၱဳနွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနုိင္ပါကမတ္စ္ခ္တပ္ထားသင္႔သည္:
1.အိမ္တြင္း/ၿပင္အားကစားလုပ္စဥ္၊သီခ်င္းဆိုစဥ္။
2. အိမ္တြင္း/ၿပင္တစ္ဦးခ်င္းနွင႔္အဖြဲ႔လိုက္ဓါတ္ပံုရိုက္စဥ္။
3.လူတစ္ဦးတည္း(သို႔)အမ်ားတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔ၿခင္း၊ဗီဒီယိုရိုက္ကူးၿခင္း၊အစီအစဥ္မႈး၊အစီရင္ခံစာ၊မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ေဟာေၿပာပြဲမ်ားစသည္႔လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္းအၿခားစကားေၿပာဆိုမႈလုပ္ငန္း(သုိ႔)လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတရားဝင္ရိုက္ကူးေနစဥ္(သုိ႔)လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္။
4.ပြင္႔လင္းေသာေနရာမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာ၊ေရလုပ္ငန္းနွင္႔တိရိစာၦန္ေမြးၿမ ူေရး လုပ္သားမ်ား(ဥပမာ-လယ္ကြင္းမ်ား၊ငါးေမြးၿမ ူေရးၿခံမ်ားနွင္႔သစ္ေတာမ်ား) အလုပ္။
5.ေတာင္မ်ားနွင္႔သစ္ေတာမ်ား(သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာမ်ားအပါအဝင္)ပင္လယ္ကမ္းစပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
6.ပူေႏြး/ေအးေသာစမ္းေရတြင္းမ်ား၊ေရာင္ၿခည္ခန္း၊ေရပူစမ္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ေခၽြးထုတ္ခန္းမ်ား၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္းမ်ား၊ေရလႈပ္ရွားမႈမ်ားစသည္႔မတ္စ္ခ္ကိုစိုစြတ္နိုင္သည္႔ေနရာမ်ား

(2) အၿပင္ထြက္စဥ္အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကမတ္စ္ခ္မတပ္၍ရပါသည္။
(3) ကြပ္ကဲမႈဌာန(သို႔)တာဝန္ရိွသူမ်ားကသတ္မွတ္ထားသည္႔ေနရာ၌သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္ကိုေခတၱဖယ္ရွားနိုင္သည္။

2.လုပ္ငန္းခြင္မ်ားနွင္႔အမ်ားၿပည္သူေနရာမ်ားအားၿပ ုၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္းသည္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစနစ္နွင္႔အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာၿခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုအားေကာင္းေစၿခင္း၊ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊အတည္ၿပ ုထားေသာအၿဖစ္အပ်က္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းတံု႔ၿပန္ရမည္။