အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

မတ္စ္ကိုေလွ်ာက္စြန့္ပစ္ပါကဒဏ္ေငြ3600မွအမ်ားဆံုး6000ထိေဆာင္၇မည္။ (4-4)

မတ္စ္ကိုေလွ်ာက္စြန့္ပစ္ပါကဒဏ္ေငြ3600မွအမ်ားဆံုး6000ထိေဆာင္၇မည္။

ပံုေဖာ္ၿပခ်က္:

မ်က္နွာဖံုးစြပ္ပစ္ရန္မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း သိေကာင္းစရာမ်ား:

  1. 【အမ်ားၿပည္သူမ်ား】 မ်က္နွာဖံုးကိုအတြင္းမွအၿပင္သုိ႔ေသခ်ာစြာေခါက္ပါ 
  2. 【အိမ္တြင္းေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ေနထိုင္သူမ်ား】ေက်းဇူးၿပ ု၍မ်က္နွာဖံုးကိုအၿပင္မွအတြင္းသုိ႔ ေသခ်ာစြာေခါက္ပါ 
  3. မ်က္နွာဖံုးကိုအမိွ ုက္ပံုးထဲသုိ႔ပစ္ပါ 
  4. လက္နွစ္ဖက္ကိုဆပ္ၿပာၿဖင္႔ေဆးေၾကာရန္သတိရပါ