အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားၿပိ ုင္ပြဲ/အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား/ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

1. ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားၿပိ ုင္ပြဲမ်ားလက္ခံက်င္းပရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
(1) လက္ေရြးစင္ယွဥ္ၿပိ ုင္သူမ်ားသည္က်န္းမာေရးလက္မွတ္(၃ခုမွ၁ခု)ကိုေရြးပါ:ရွင္းကြမ္း ကာကြယ္ေဆး ပထမဆံုးေဆးထိုး14ရက္အတည္ၿပ ုထားေသာ ၿပန္လည္နာလန္ထူ လက္မွတ္/ခြဲၿခားစာရင္း၊ 7ရက္အတြင္းအိမ္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း/PCR အနုတ္လလကၡဏာ
*ၿပိ ုင္ပြဲကာလအတြင္းမတ္စ္ခ္မတပ္လွ်င္ရသည္(ကစားၿခင္းမၿပ ုမီ/ၿပီးေနာက္တစ္ခ်ိန္လံုး တပ္ရမည္)
*က်န္းမာေရးလက္မွတ္မရိွရင္တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္အၿမဲတပ္ရမည္။
(2)ဒိုင္လူၾကီး/နည္းၿပ/ပြဲမၿပေသာလက္ေရြးစင္/ဝန္ထမ္းမ်ား/ပရိသတ္မ်ား:တစ္ခ်ိန္လံုး မတ္စ္ခ္တပ္ရမည္။
(3)ေလွ်ာက္လႊာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း:ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္နွင္႔စစ္ေဆးမႈ စာရင္း(က်န္းမာေရးစစ္တမ္းအပါအဝင္)ကို3ရက္မတိုင္မီအတည္ၿပ ုခ်က္ရယူရန္သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္သို႔တင္ၿပပါ။

2. ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုၿပန္ဖြင္႔ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
(1) 8/24မွစတင္အသစ္ဖြင္႔လွစ္ေသာစီမံကိန္းသစ္မ်ား:ေဟာ္ကီ၊ကၽြမ္းဘား၊ၿခင္းလံုး၊ လမ္းေပၚအက၊အေလးမ
(2) ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေသာစီမံကိန္းမ်ား:ေၿပးခုန္ပစ္၊ေအရိုးဗစ္၊ေယာဂ၊ရစ္သမ္၊ထိုက္က်ီခၽြမ္၊ခ်ိကုန္း၊ ၾကံ႔ခုိင္ေရးေလ႔က်င္႔ခန္း၊ေလးၿမွားပစ္ၿခင္း၊ေက်ာက္ေတာင္တက္ၿခင္း၊ေက်ာက္နံရံ၊ဓားသုိင္းအတတ္၊ဂ်ပန္ရိုးရာဓားသုိင္း၊လိုင္းစကိတ္စီးၿခင္း၊အစြန္းေရာက္စက္ဘီးစီးၿခင္း၊စကိတ္ေလွ်ာ ၿပား၊စကိတ္စီးၿခင္း၊ေရခဲၿပင္ေလွ်ာစီးၿခင္း၊ေရခဲၿပင္ေဟာ္ကီ၊ေဘ႔စ္ေဘာ၊ေဆာ႔ဖ္ေဘာ၊ခရစ္ကက္၊ခရိုေကကစားနည္း၊ေဂါက္၊တင္းနစ္၊ၾကက္ေတာင္၊ဘိလိယက္၊စကြပ္ေဘာလံုး၊ ဘိုးလင္း၊ဘိလိယက္၊ပစ္ကယ္ေဘာ၊ေဘာလံုး၊ေရလႊာေလွ်ာစီး၊ရြက္ေလွငယ္၊ေလွေလွာ္၊ ကနူးေလွ၊ေရကူး၊မတ္တပ္ေလွာ္တက္(SUP)၊ဖားကူး၊ေရငုပ္ၿခင္း၊ဒိုင္ဗင္ထိုးၿခင္း၊ေရအသက္ကယ္၊ေရေအရိုးဗစ္ကစားၿခင္း၊ေရၾကံ႔ခိုင္ေရး၊နဂါးေလွ၊ယြမ္ဂ်ီအက၊လိုင္းအက၊ေတာလမ္း ေၿခက်င္ေလွ်ာက္ပြဲ၊ၾကံ႔ခိုင္ေရး၊သစ္သားေဘာလံုး၊ေဘာလံုးလိမ္႔(ဘိုးလင္း) 
*လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကိုအနည္းဆံုး 1.5 မီတာထားပါ။ 
* လူစီးဆင္းမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ:2.25 စတုရန္းမီတာလွ်င္လူ 1 ဦးထက္မပိုပါ၊အတြင္းခန္းတစ္ခု တည္း၌လူ50ထက္မပိုပါနွင္႔၊အၿပင္ဘက္တစ္ခုတည္းတြင္လူ100ထက္မပိုရပါ။

3. ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား
(1) ဖြင္႔လွစ္ေသာစီမံကိန္းမ်ား:
*ေရကူးကန္/ေရငုပ္ကန္/ေရကူးကန္ထဲသုိ႔မဆင္းမီေရခ်ိဳးခန္း/အဝတ္လဲခန္း、
*ေရကူးကန္ရိွလူဦးေရသည္10 စတုရန္းမီတာလွ်င္လူ 1 ဦးသာအမ်ားဆံုးၿဖစ္သည္、
*ေရကူးကန္၏ pH တန္ဖိုးကို 7.2-7.8ၾကားတြင္ထိန္းသိမ္းထားသင္႔ၿပီးကလိုရင္းကို 1.0-1.5ppm အတြင္းထိန္းထားသင္႔သည္။
*ေရေပၚဘုတ္ၿပား/ေရကူးကိရိယာ/ဆံပင္ေလမႈတ္စက္တို႔ကိုသန္႔စင္ၿပီးေနာက္မွ ေနာက္ တစ္ဦးကသံုးနုိင္သည္။ 
(2) တားၿမစ္ထားေသာအရာမ်ား:အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားမဖြင္႔ပါ(ေရခ်ိဳးခန္း/ေခၽြးထုတ္ခန္း/အကင္စက္/ေရေႏြးေငြ႔ခန္း/ ေရပူစမ္းကန္/ဂိမ္းေရကူးကန္စသည္တို႔)
(3) သတိၿပ ုရန္ကိစၥရပ္မ်ား:
*အဝတ္လဲခန္းအသံုးၿပ ုစဥ္တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္။
*ေရကန္ထဲသို႔မဝင္မီနွင္႔တက္လာၿပီးေနာက္ခ်က္ခ်င္းမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္၊မတ္စ္ခ္မတပ္မီအၿခားသူမ်ားနွင္႔အနည္းဆံုး2မီတာအကြာအေဝးရိွသင္႔ၿပီးအၿခားသူမ်ားနွင္႔စကားေၿပာၿခင္းကိုေရွာင္သင္႔သည္။