အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းသင္ၾကားေရးနွင္႔ေနထိုင္မႈဘဝလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/9-1)

一、သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလမ္းညႊန္ေရးဆြဲၿခင္း 
1.ဂီတသင္တန္းမ်ား:
(1)တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။ 
(2)မႈတ္ရသည္႔အမ်ိဳးအစားသင္တန္းမ်ားကိုယာယီက်င္းပမည္မဟုတ္ပါ၊လက္ေတြ႔ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားအိမ္တြင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
(3)ၾကိ ုး၊တူရိယာနွင္႔စႏၵယားမ်ားမထိခိုက္ပါ။
 
2.သိပၸံသင္တန္း
(1)ဓါတုပစၥည္းမ်ား၊မွ်ေဝအသံုးၿပ ုသည္႔ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးမၿပ ုမီစနစ္တက်ပိုးသတ္သင္႔သည္။
(2) တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ၊မတိုင္မီနွင္႔ၿပီးေနာက္လက္ေဆးပါ။
(3)အသက္ရႈထုတ္ၿခင္း(သို႔)အရသာ၏စမ္းသပ္နည္းအသံုးၿပ ုၿခင္းေခတၱရပ္ပါ။
 
3. အားကစားသင္တန္း
(1) တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
(2)အတန္း(သို႔)ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေလ႔က်င္႔ခန္းမလုပ္ပါနွင္႔၊လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ(အၿပင္ဘက္1မီတာ၊အတြင္း1.5မီတာ)
(3) အေၿခခံပုဂၢိဳလ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အေၿခခံမူအၿဖစ္လူတစ္ဦးသင္ၾကားေရးကိရိယာတစ္ခု
(4)9လ1ရက္မွစ၍ဘတ္စကတ္ေဘာ၊လက္ပစ္ေဘာနွင္႔ေဘာ္လီေဘာကစားနည္းမ်ားကို ေလ႕က်င္႔မည္ၿဖစ္သည္။ေရကူးသင္တန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းထားသည္။
 
4.အိမ္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း
(1)အစားအစာခ်က္ၿပ ုတ္နည္းကိုအနည္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္ညွိပါ။ 
(2)အစားအေသာက္ၿပင္ဆင္သည္႔ေနရာနွင္႔အလုပ္ေသခ်ာလုပ္ပါ။
(3)ေကာင္တာ၊ေရခဲေသတၱာနွင္႔အံဆြဲလက္ကိုင္မ်ားစသည္တို႔ကိုသန္႔စင္ပိုးသတ္ပါ။
(4)အစားအစာထုတ္ကုန္မ်ား၊ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုစနစ္တက်သုိေလွာင္(သုိ႔)ဖံုးအုပ္ထားသင္႔သည္။
(5)တူညီေသာဗူးအတြင္းအစားအစာေဝမွ်ၿခင္း(သုိ႔)မွ်ေဝၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 
二、အထူးပညာေရးေဆာင္းပါးမ်ား
1.သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္မႈ(ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦးဆက္ဆံပံုကြဲၿပားမႈမ်ား)
(1)ေရာဂါထိုးေဖာက္ၿပန္႔ပြားမႈေၾကာင္႔ေဆးဝါးကုသမႈလိုအပ္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ား:အနီးကပ္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ေသာအခါၾကည္လင္ေသာမ်က္နွာဖံုးနွင္႔လက္အိတ္ကိုဝတ္ဆင္နုိင္သည္။
(2)မတ္စ္ခ္မတပ္နိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား:ေက်ာင္းသားမ်ားအားေဝဒနာခံစားမႈကို တၿဖည္းၿဖည္းေလ်ာ႔ပါးေစေသာနည္းလမ္းၿဖင္႔လမ္းညႊန္ပါ၊မတ္စ္ခ္ဝတ္ဆင္ၿခင္းအေလ႔အထကိုတၿဖည္းၿဖည္းတည္ေဆာက္ပါ၊အဆင္မေၿပမႈသက္သာေစရန္သုိင္းၾကိ ုးအမ်ိဳးအစားညွိပါ(သို႔)နားခ်ိတ္ခ်ိတ္ပါ၊(သုိ႔)ညွိနိႈင္းမႈခ်ိတ္ကိုသံုးပါ။ 
 
2.အြန္လိုင္းသင္ယူမႈသင္ၾကားေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစီစဥ္မႈတြင္တစ္ဦး ခ်င္းကြဲၿပားမႈ)
(1)အၿမင္အာရံုခ်ိဳ႔တဲ႔ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာ:ဖတ္စာအုပ္မ်ား၏စာသားပါအီလက္ထေရာနစ္ဖိုင္မ်ားကိုၾကိ ုတင္ေပးပါ၊မ်က္မၿမင္စာဖတ္ ရန္ကိရိယာမ်ားကိုသံုး၍ဖတ္ပါ၊ဖတ္စာအုပ္၏အေၾကာင္းအရာကိုနားေထာင္ပါ(သို႔)အီလက္ထေရာနစ္ဖိုင္မ်ားကိုခ်ဲ႔ပါ။
(2)အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ႔ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာ:အၿမင္အာရံုဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာတင္ၿပမႈတြင္ဗီဒီယိုကိုစာတန္းထိုးမ်ားၿဖင္႔ပါသင္႔သည္၊ ပါးစပ္ၾကည္လင္ေနေစရန္မွန္ဘီလူးကိုဖြင္႔ထားသင္႔သည္၊ပံုမွန္စကားေၿပာနႈန္း၊စကားလံုး စုစည္းမႈ(သို႔)အၿမင္အာရံုဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာတင္ၿပမႈတြင္ဗီဒီယိုကိုစာတန္းထိုးမ်ားၿဖင္႔ ပါသင္႔သည္။
 
 
三、ေက်ာင္းၾကိ ုပညာေရးေဆာင္းပါး
မူၾကိ ုကေလးမ်ားအစာစားၿပီးေနာက္သြားမ်ားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿခင္း:ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္နွင္႔သြားပိုးစားၿခင္းၿဖစ္ပြားမႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္္ငယ္စဥ္ကတည္းကသြားမ်ားသန္႔ရွင္းေရးအေလ႔အက်င္႔ကိုေမြးၿမ ူသင္႔သည္။ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရး နွင္႔သန္႔ရွင္းေရးပညာေပးဟန္ခ်က္အရသြားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
*ေက်ာင္းတြင္းလက္ေဆးကန္မ်ားတပ္ဆင္ၿခင္းကိုစဥ္းစားပါ၊လႊဲေၿပာင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ၿပီးလူမႈေရးအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ။
*ေရွ႔စာပိုဒ္၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္အခက္အခဲမ်ားရိွပါကေက်ာင္းတက္ရက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေရက်က္ေအးၿဖင္႔ပလုတ္က်င္းရန္မိဘမ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္အၾကံၿပ ုသည္။သြားပိုးစားၿခင္း၏ၿဖစ္နုိင္ေၿခကိုေလွ်ာ႔ခ်ပါ၊အိမ္တြင္ညစာစားၿပီးေနာက္သြားနွင္႔ခံတြင္းသြားပိုးစားၿခင္းၿဖစ္ပြားမႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္တိက်ေသခ်ာၿပီးၿပည္႔စံုေသာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကိုကူညီေဆာင္ရြက္ရန္မိဘမ်ားအားေတာင္းဆုိပါ။ 
 
四、မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္းပါး
1.သင္တန္းကာလအတြင္းစာသင္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္:
(1)ေက်ာင္းၿပီးေစာင္႔ေရွာက္မႈနွင္႔ရပ္ရြာအေၿခခံမူကိုဆက္လက္ကိုင္တြယ္ပါ။
(2)ေက်ာင္းအၿပင္ဘက္တြင္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကိုေအာက္တိုဘာလမကုန္မီဆုိင္းငံ႔ထားမည္။
(3)မိဘမ်ားၾကိ ုပို႔စုေဝးၿခင္းကိုေရွာင္ရွားရန္ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းလႊဲေၿပာင္းပါ။
 
2.မူလတန္းပထမနွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းဖြင္႔စာရင္းသြင္းၿခင္းအေထြေထြကပ္ေဘး ကပ္ကာကြယ္ၿခင္း
(1)မိဘမ်ားအားပထမေက်ာင္းတက္ရက္၌ေက်ာင္းသို႔လိုက္ခြင္႔မၿပ ုပါ။
(2)ေက်ာင္းသားသစ္လက္ခံခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ခ်ိန္လႊဲေၿပာင္းပါ။
(3)ထိုေန႔တြင္လမ္းညႊန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား(အဓိကအားၿဖင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္စီစဥ္)ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကိုလမ္းညႊန္ပါ။
(4)ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကိုရိုက္ကူးၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားအတန္းထဲသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာဗီဒီယိုမ်ားကိုမိဘမ်ားေစာေစာသိကၽြမ္းပါ။ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအတြက္အြန္လိုင္းမိဘနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပပါ။
 
五、အလယ္တန္း၊အထက္တန္းသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေဆာင္းပါး 
1.ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ေလ႔လာမႈလမ္းညႊန္မႈ၊အသင္းအဖြဲ႔၊ကၽြမ္းက်င္မႈေလ႔က်င္႔ေရးမူမ်ားကိုဆက္လက္ကိုင္တြယ္သည္။
2. 110ခုႏွစ္9လ30ရက္မတိုင္မီၿပင္ပသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုရပ္ဆုိင္းမည္ၿဖစ္ၿပီးကပ္ ေရာဂါအေၿခအေနေပၚမူတည္၍ေနာက္ဆက္တြဲကိုညိွလိမ္႔မည္။
3.ၾကီးမားေသာစုေဝးမႈမ်ားအတြက္အြန္လိုင္းကိုင္တြယ္ၿခင္း၏အေၿခခံမူ
4. ေက်းဇူးၿပ ု၍「ကူးစက္ေရာဂါခြင္႔ရက္」ကို2ပတ္ၾကာကာလလို႔ယူၿပီးအတန္းတက္ မွတ္တမ္းမွာမပါဝင္ပါဘူး။
 
六、ေက်ာင္းဝင္းတြင္းအစာစားသံုးၿခင္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
1.အာဟာရရိွေသာေန႔လည္စာနွင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္နည္းနတ္သမီး
(1)တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္၊ဝန္ေဆာင္မႈမစမီလက္ကိုေသခ်ာေဆးပါ။
(2)ေရွ႔ဖံုးခါးစည္း၊ဦးထုပ္၊မတ္စ္ခ္နွင္႔လက္အိတ္တို႔ကိုမွန္ကန္စြာဝတ္ဆင္ပါ။
(3)အစားအစာၿဖန္႔ေဝသည္႔အခါစကားမေၿပာနွင္႔၊အစားအစာနွင္႔တိုက္ရိုက္မထိပါနွင္႔။
(4)ခ်က္ၿပ ုတ္သည္႔မ်က္နွာၿပင္ေပၚတြင္သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္ၿဖင္႔သုတ္ပါ၊ပံုမွန္ပိုးသတ္ပါ။
 
2.ပူေသာအစားအစာအပိုင္းစားနပ္ရိကၡာ
(1)စားနပ္ရိကၡာဝန္ထမ္းနွင္႔ေငြသိမ္းဝန္ထမ္းအၾကားခြဲေဝလုပ္ကိုင္ပါ၊လူတစ္ေယာက္ရဲ႔လက္ကိုေငြသားနွင္႔စားစရာအသံုးအေဆာင္မ်ားထပ္တလဲလဲထိေတြ႔မႈကိုေရွာင္ပါ။
(2)အစာမစားခင္လက္ကိုစင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးၿပီးအစာစားေနစဥ္စကားေၿပာၿခင္းကိုေရွာင္ ၾကဥ္ပါ။
(3)တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္မီနူးနွင္႔အကာထိုင္ခံုမ်ားထားရိွရန္(သုိ႔)လူမႈေရးအကြာအေဝးကို ထိန္းသိမ္းပါ၊စားပြဲဆက္၍အတူမစားပါနွင္႔။