အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

8/24 မွ 9/6 ထိတစ္နုိင္ငံလံုးဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာန၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ,8/24 မွ 9/6 ထိတစ္နုိင္ငံလံုးဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္စံနႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္

1. ဒုတိယအဆင္႔ၿမွင္တင္ထားေသာသတိေပးအစီအမံမ်ား:
(1)အစားအေသာက္မွလြဲ၍အၿပင္ထြက္တိုင္းမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
(2)ဆက္သြယ္မႈစနစ္ေကာက္ယူၿခင္း၊လံုၿခံ ုေသာလူမႈအကြာအေဝးထားပါ
(3)စီးပြားေရးေနရာမ်ားနွင္႔အမ်ားသံုးေနရာမ်ားတြင္လူစုလူေဝးစီးဆင္းမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ(သို႔)စုစုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ:အိမ္တြင္းအကြာအေဝးသည္အနည္းဆံုး 1.5 စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး (2.25 စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး),ၿပင္ပအကြာအေဝးသည္အနည္းဆံုး1မီတာ/လူတစ္ဦး (1မီတာ/လူတစ္ဦး) 
(4)လႈပ္ရွာမႈမ်ားကိုစုေဝးရန္အမ်ားဆံုလူဦးေရ:အိမ္တြင္း80 ဦး,ၿပင္ပ300 ဦး,အေရအ တြက္ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါကကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကိုသတိၿပ ုပါ
(5)မဂၤလာေဆာင္ပြဲမ်ားနွင္႔အမ်ားၿပည္သူပူေဇာ္ၿခင္းၿပ ုလုပ္နုိင္သည္:အမ်ားၿပည္သူပူေဇာ္ ၿခင္းမ်ားကိုၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီကိုင္တြယ္မည္။မဂၤလာေဆာင္ပြဲသည္အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္လူအမ်ားဆုံး80ဦးနွင္႔ၿပင္ပ 300 ဦးကန္႔သတ္ခ်က္ၿဖင္႔လုိက္ေလ်ာညီေထြြစြာေနရန္နွင္႔အစားအေသာက္လမ္းညႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာပါ

(6) စားေသာက္ၿခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ:က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔ အညီအကာမ်ားထားၿခင္း၊ထိုင္ခံုမ်ားၿခားထားၿခင္းနွင္႔ဟင္းလ်ာမ်ားေဝေပးသူသီးသန္႔ထားရိွ ၿခင္းၿဖင္႔ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားနွင္႔အတူအစားအစာမ်ားကိုအကန္႔အသတ္မရိွသံုးေဆာင္ပါ။
(7) ေဆးရံုသြားၿခင္း:အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္၊ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလူနာခန္း၊အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈလူနာခန္း၊စိတ္ေရာဂါကုလူနာခန္း၊ကေလးသူငယ္လူနာခန္း၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႔တဲ႔သူ၊ၿပင္းထန္စြာဖ်ားနာသူနွင္႔ေဆးရံုတက္ရန္7ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာလူနာမ်ားလာေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္ဖြင္႔သည္။ 
(8) အာဏာပိုင္၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အညီဖြင္႔လွစ္ထားၿခင္း:Kစာ အုပ္စင္တာ၊အပန္းေၿဖပန္းၿခံ၊ပင္လယ္ငါးဖမ္းေနရာ၊ပင္လယ္ေရကူးၿခင္း/ေရေပၚစသည္႔ေရလႈပ္ရွားမႈမ်ား

2.ပိတ္ရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား:
(1) သီခ်င္းဆိုပြဲမ်ား、အကခန္းမမ်ား、ညကလပ္မ်ား、ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား、စားေသာက္ဆိုင္မ်ား、ဘားမ်ား、ဟိုတယ္မ်ား(ၿပခန္းမ်ား)、ရုပ္သံလႊင္႔ပြဲမ်ား (MTV)、ဗီီဒီယိုအသံလႊင္႔ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ား ၾကည္႔ရႈၿခင္း (KTV)、ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္ (အပန္းေၿဖဆံပင္ညွပ္ၿခင္း、ရုပ္ၿမင္သံၾကားအေၾကာင္း အရာ)
(2) အပန္းေၿဖေနရာမ်ား、လွ်ပ္စစ္ကစားပြဲမ်ား、သတင္းအခ်က္အလက္အပန္းေၿဖေနရာ မ်ား、မာက်မ္အပန္းေၿဖခန္းမမ်ားနွင္႔အၿခားအလားတူေနရာမ်ား