အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝန္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-3)

1. ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝန္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္:ထိုင္ေပရိွအထက္တန္းအသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း166ေက်ာင္းနွင္႔ထုိင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံုခရိုင္7ခု စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္္ဆိုထားေသာေဆးရံု၊ေဆးခန္း37ခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္(ေရွးဦးသူနာၿပ ုစုၿခင္း နွင္႔အေရးေပၚကယ္ထုတ္နိုင္မႈနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလူအင္အား၊ဆရာဝန္1ဦး+သူနာၿပ ု3ဦး သည္တစ္ဖြဲ႔ၿဖစ္သည္၊အၿခားလူအင္အား4~10ဦးအထိခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။)

2.ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းစီမံခ်က္ကာလ
(1)ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းရည္မွန္းခ်က္:ကာကြယ္ေဆးေရာက္ၿပီး2ပတ္အတြင္းကာကြယ္ ေဆးထိုးၿခင္းၿပီးစီးမည္။ 
(2) ကာကြယ္ေဆးထိုးကာလ:110ခုနွစ္9 လ 22ရက္မွ 10 လ 6ရက္
(3) ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္:အဆင္႔နွစ္ဆင္႔ၿဖင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။
ပထမအဆင္႔ (9/22-9/29):အထက္တန္း/အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊5နွစ္ေကာလိပ္1-3တန္း
ဒုတိယအဆင္႔ (9/30-10/6):အလယ္တန္း
(အခ်ိန္ဇယားကိုေက်ာင္းနွင္႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတို႔နွင္႔ညိွ နိႈင္းသည္)