အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔စား/ေဖ်ာ္လုပ္ငန္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ၿပင္ဆင္ခ်က္

1.အခန္းတစ္ခန္းတြင္လူ80ဦး၊အၿပင္ဘက္တြင္လူ300ဦး၊အခန္းမ်ားစြာ၌စုစုေပါင္းလူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက3ရက္ၾကိ ုတင္သတင္းပို႔ရန္လိုသည္။
2.စားပြဲတစ္ခုတည္းမွလူမ်ားသည္1.5မီတာအကြာအေဝးရိွရမည္၊သုိ႔မဟုတ္ပါကအကာအသံုးၿပ ုရန္လိုအပ္သည္။
3.ေစာင္႔ေရွာက္မႈလိုအပ္သူမ်ားမွအပ၊မိသားစုစားပြဲဝိုင္းမွာအတူေနသူမ်ား1.5မီတာအကြာအေဝး (သုိ႔)အကန္႔တစ္ခုၿခားထားဖို႔လိုသည္။
4.ေဟာ႔ေပါ႔၊အသားကင္ကိုေၿဖေလွ်ာ႔၊အထူးဝန္ထမ္းကမၿဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္မလိုပါ:ဟင္းပြဲ၊ေဟာ႔ေပါ႔၊အသားကင္မ်ားကိုလူတစ္ေယာက္စီအတြက္တူ၊ဇြန္းတစ္စံုေပးထားပါ(သို႔)ဝန္ထမ္းကဟင္းမ်ားခြဲေဝၿပီးေနာက္ဟင္းပြဲခ်ပါ၊အိုး၊မီးဖိုကိုအတူတကြမေဝငွပါနွင္႔။
5.ဘူေဖးကိုေၿဖေလွ်ာ႔အထူးဝန္ထမ္းကဟင္းလ်ာယူရန္မၿဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ဖို႔မလိုပါ၊ဝယ္ယူသူသည္ဟင္းမ်ားကိုကိုယ္တုိင္ယူလွ်င္ဟင္းယူသည္႔ညွပ္ကိုတစ္ၾကိမ္သာသံုးသင္႔သည္၊သန္႔ရွင္းပိုးသတ္ၿပီးေနာက္မွေနာက္တစ္ဦးကအသံုးၿပ ုပါ။