အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း11ခုသည္「ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး အေရးေပၚ ၿပင္ပလူနာေဆးခန္း」ဝန္ေဆာင္မႈကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီးၿပည္သူမ်ားကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ဆရာဝန္ၿပသ ၿခင္း၊ေဆးေပးၿခင္းအတြက္တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္လ်က္ရိွသည္!ေပထိုစစ္လင္သိပၸံနွင္႔နည္းပညာ「အၿမန္စစ္ေဆးအေပါင္းလကၡဏာအေရးေပၚၿပင္ပလူနာ ေဆးခန္း」ကို5/4တြင္တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္၊သို႔ေသာ္ေက်းဇူးၿပ ု၍ေစာင္႔ဆိုင္းခ်ိန္တိုေစဖို႔ အတြက္လာမစစ္ေဆးမီၾကိ ုတင္ရက္ခ်ိန္းယူပါ။! (C/5-5)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း11ခုသည္「ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး အေရးေပၚ ၿပင္ပလူနာေဆးခန္း」ဝန္ေဆာင္မႈကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီးၿပည္သူမ်ားကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ဆရာဝန္ၿပသ ၿခင္း၊ေဆးေပးၿခင္းအတြက္တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္လ်က္ရိွသည္!ေပထိုစစ္လင္သိပၸံနွင္႔နည္းပညာ「အၿမန္စစ္ေဆးအေပါင္းလကၡဏာအေရးေပၚၿပင္ပလူနာ ေဆးခန္း」ကို5/4တြင္တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္၊သို႔ေသာ္ေက်းဇူးၿပ ု၍ေစာင္႔ဆိုင္းခ်ိန္တိုေစဖို႔ အတြက္လာမစစ္ေဆးမီၾကိ ုတင္ရက္ခ်ိန္းယူပါ။!