အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ယခုမွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေစ်းမ်ား၊စူပါမားကက္မ်ားနွင္႔စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္အဆံုး စံုမဂဏန္းၿဖင္႔ခြဲၿခားဝယ္ယူရန္အသံုးၿပ ုမည္!

ယခုမွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေစ်းမ်ား၊စူပါမားကက္မ်ားနွင္႔စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္အဆံုး စံုမဂဏန္းၿဖင္႔ခြဲၿခားဝယ္ယူရန္အသံုးၿပ ုမည္၊
တနလၤာမွေသာၾကာေန႔အထိကိုယ္ပိုင္ခြဲၿခားၿခင္း၊စေနနွင္႔တနဂၤေႏြေန႔တြင္အတင္းအက်ပ္ ခြဲၿခားၿခင္း!
*သတိေပးခ်က္:မွတ္ပံုတင္မရိွပါကေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ကိုအသံုးၿပ ုနိုင္သည္၊ေနထိုင္ခြင္႔ လက္မွတ္မရိွပါကနိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသံုးၿပ ုနိုင္ပါသည္!
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ဤေနရာမွာၾကည္႔ပါ:https://bit.ly/35603m5