အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

11/02 မွ 11/15 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-1)

1. ဒုတိယအဆင္႔သတိေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား:
(1)ၿခြင္းခ်က္အေၿခအေနမ်ား(ဥပမာ ပူးတြဲပါဇယား)မွလြဲ၍အၿပင္ထြက္လွ်င္မတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
ၿဖည္႔စြက္ခ်က္:သီခ်င္းဆိုၿခင္း၊အတြင္းအားကစားလုပ္ၿခင္း၊ေရပူစမ္းမ်ား၊ေရလႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္႔အေၿခအေနမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္မတပ္၍ရသည္။
(2)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားနွင္႔အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ဆက္သြယ္မႈစနစ္၊အပူခ်ိန္တိုင္း တာၿခင္း၊ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုအားေကာင္းေစၿခင္း၊ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အတည္ၿပ ုထားေသာအၿဖစ္အပ်က္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းတံု႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းအား လိုက္နာပါ။
(3)ေအာက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ၿခင္း:
စုရံုးလႈပ္ရွားမႈလူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္၊စီးပြားေရးေနရာမ်ားနွင္႔အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားတြင္လူစီးဆင္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း/စုစုေပါင္းဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ား၊အားကစားလႈပ္ရွာမႈမ်ား၊အမ်ိဳးသားပန္းၿခံမ်ား၊အမ်ိဳးသားရႈခင္းသာေနရာမ်ား၊ခရီးသြားနွင္႔ ေဖ်ာ္ေၿဖေရးလုပ္ငန္းစသည္တို႔ၿပင္ပလူဦးေရေလွ်ာ႔ခ်ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(4)ထိုင္ဝမ္မီးရထား/အၿမန္ရထားတြဲမ်ား၊ခရီးသည္မ်ား၊ခရီးသြားဘတ္စ္ကားမ်ား၊ၿပည္တြင္းေလေၾကာင္း/သေဘၤာမ်ား၊ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား၊ KTV ၊ MTV၊အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားစသည္႔ေနရာမ်ား/ နယ္ပယ္မ်ားတြင္မတ္စ္ခ္ကိုအစာစားစဥ္ေခတၱဖယ္ရွား၍ရသည္။ 

2.လက္ရိွပိတ္ထားရမည္႔ေနရာမ်ား(ကာရာအိုေကခန္းမမ်ား၊အကခန္းမမ်ား၊နိုက္ကလပ္မ်ား၊ကလပ္မ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ဘားမ်ား၊ဟိုတယ္/ၿပခန္းမ်ား စသည္တို႔)အေဖာ္ ဝန္ေဆာင္မႈမရိွသူ၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အညီစည္းကမ္းတက်ဖြင္႔ရမည္။

3.အၿပင္ထြက္စဥ္မတ္စ္ခ္တပ္သင္႔ေပမယ္႔ေအာက္ပါအေၿခအေနနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ားမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွပါသည္:
(1)ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအေၿခအေနမ်ားတြင္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္မလိုေသာ္လည္းေဆာင္ထားသင္႔သည္၊သင္႔တြင္သက္ဆုိင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက(သုိ႔)သတ္မွတ္မထားေသာသူမ်ား နွင္႔လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနုိင္ပါကမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္:
အတြင္းအၿပင္ဘက္တြင္အားကစားလုပ္ၿခင္း/သီခ်င္းဆိုစဥ္၊အတြင္းအၿပင္ဘက္တြင္တစ္ဦးခ်င္း/အဖြဲ႔လိုက္ဓါတ္ပံုရိုက္စဥ္၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာ၊ငါးလုပ္ငန္း၊တိရိစာၦန္ေမြးၿမ ူေရး လုပ္သားမ်ားပြင္႔လင္းေဒသမ်ား(ဥပမာ:လယ္ကြင္းမ်ား၊ငါးေမြးၿမ ူေရးေနရာမ်ား၊ေတာင္ သစ္ေတာမ်ား)အလုပ္၊ေတာင္သစ္ေတာမ်ား(သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာမ်ားအပါအဝင္)/ ကမ္းေၿခလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ေရပူစမ္းေရတြင္းမ်ား၊ေရာင္ၿခည္ကင္ခန္း၊ေရပူစမ္းအေဆာက္အဦး မ်ား၊ေခၽြးထုတ္ခန္း၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္း၊ေရလႈပ္ရွာမႈမ်ားစသည္႔မတ္စ္ခ္ကိုစိုစြတ္လြယ္ေစသည္႔အေၿခအေနမ်ား 
(2) အၿပင္ထြက္စဥ္အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကမတ္စ္ခ္မတပ္၍ရပါသည္။
(3) ကြပ္ကဲမႈဌာန(သို႔)တာဝန္ရိွသူမ်ားကသတ္မွတ္ထားသည္႔ေနရာ၌သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္ကိုေခတၱဖယ္ရွားနိုင္သည္။