အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

နွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီနိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည္႔လူမ်ားစီးဆင္းမႈအေပၚတုံ႔ၿပန္ သည္႔အေနၿဖင္႔ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြက္သီးၿခားကြာရန္တင္းအစီအစဥ္3ခုကိုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းလင္းတင္ၿပခဲ႔ပါသည္။ (C/12-5)

ၿပည္ေတာ္ၿပန္ေမြးရပ္ေၿမသို႔ၿပန္လာသူမ်ားအတြက္ကြာရန္တင္းေနရာမ်ားေတာင္းဆိုမႈၾကီး မားသည္႔အတြက္2021ခုနွစ္12လ14ရက္မွ2022ခုနွစ္2လ14ရက္ၾကားကာလ၊「ဗဟို ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကင္းစင္ေရးဌာန(သုိ႔)ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔ ကြာရန္တင္း7ရက္+အိမ္တြင္ကြာရန္တင္း7ရက္+ကိုယ္ပိုင္သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 7ရက္」ေရြးခ်ယ္ခြင္႔မ်ားကိုထည္႔သြင္းသြားပါမည္၊အဆိုပါကြာရန္တင္းအစီအမံမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ၿပထားပါသည္။:

ေယဘူယ်အေၿခခံမူ:ဝင္လာေသာခရီးသည္မ်ားအတြက္ကြာရန္တင္းကာလသည္14ရက္ ၿဖစ္ၿပီးဝင္ေရာက္သည္႔အခ်ိန္နွင္႔ကြာရန္တင္းကာလမကုန္ဆံုးမီ1ရက္အလိုတြင္PCRစမ္း သပ္မႈစစ္ေဆးရပါမည္။ကြာရန္တင္းကာလကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၿဖင္႔7ရက္ဆက္လက္လိုက္နာရမည္ၿဖစ္သည္၊ေနအိမ္(သုိ႔)ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြ၏ေနအိမ္တြင္သီးၿခားေနထိုင္ၿခင္းအေၿခအေနေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္;ထို႔အၿပင္ နိုင္ငံတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာမိသားစုဝင္မ်ား/အတူေနသူမ်ားကြာရန္တင္းကာလတြင္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္(သို႔)ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာကြာရန္တင္းေနရာတြင္အတူေနထိုင္နုိင္သည္၊အိမ္ၿပန္ေရာက္ၿပီးတစ္ခန္းတည္းအတူေနနိုင္သည္။

1.အစီအစဥ္ A:ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္တြင္ကြာရန္တင္းကာလ14ရက္နွင္႔ ကိုယ္ပိုင္သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို7ရက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

2. အစီအစဥ္ B:「ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္တြင္10ရက္ +အိမ္တြင္ကြာရန္တင္း 4ရက္ +ကိုယ္ပိုင္သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ7ရက္」:
(1)ဝင္ေရာက္သူမ်ား:ပထမ10ရက္(ဝင္ေရာက္သည္႔0-10ရက္)တြင္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ ေရးဟိုတယ္တြင္ေနထိုင္ၿပီးကြာရန္တင္း၏9-10ရက္ေန႔တြင္PCRစစ္ေဆးမႈ1ၾကိမ္ထပ္တိုးသည္၊စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္အနွုတ္လကၡဏာေဆာင္ၿပီးေနာက္11ရက္ေၿမာက္ေန႔တြင္အိမ္သို႔ၿပန္လာၿပီးေနာက္4ရက္ဆက္၍(ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္11-14ရက္)အိမ္တြင္ကြာရန္တင္း ေနၿပီးကြာရန္တင္းကာလမကုန္ဆံုးမီ1ရက္အလိုတြင္PCRစစ္ေဆးမႈၿပ ုလုပ္မည္ၿဖစ္သည္၊ စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္အနွုတ္ၿဖစ္ေနသူကိုသက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ကြာရန္တင္းစနစ္အားရုတ္သိမ္းမည္ၿဖစ္ၿပီးသီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို7ရက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။
(2)အိမ္တြင္ကြာရန္တင္းသည္လူ1ဦး1အိမ္နိယာမအေပၚအေၿခခံထားသည္၊ဆိုလိုသည္ မွာအိမ္တြင္အိမ္တြင္းကြာရန္တင္းေနထိုင္ခြင္႔ရိွသူမ်ားေနနိုင္သည္။သုိ႔ေသာ္လည္းအတူေနထိုင္ေသာမိသားစုဝင္မ်ား(အိမ္ကြာရန္တင္းမဟုတ္သူ) ကာကြယ္ေဆး2ၾကိမ္ထိုးၿပီးသူ သည္တစ္အိမ္တည္းတြင္1ဦး1ခန္းၿဖင္႔အတူေနနိုင္သည္။ 

3. အစီအစဥ္ C:「ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းစင္ေရးဌာန(သို႔)ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္ တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔7ရက္ေနရမည္+အိမ္တြင္ကြာရန္တင္း7ရက္+ကိုယ္ပိုင္သီးၿခား က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ7ရက္」ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားသည္ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ အေရးေပၚအသံုးၿပ ုမႈစာရင္း (WHO EUL) (သို႔) အသံုးၿပ ုရန္(သို႔) ပေရာဂ်က္ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံ၏ခြင္႔ၿပ ုထားေသာအေရးေပၚခြင္႔ၿပ ုခ်က္္ရိွရမည္:
(1)ဝင္ေရာက္သူ:ဝင္ေရာက္စဥ္COVID-19ကာကြယ္ေဆး2ၾကိမ္ထိုးၿပီး14ရက္ၿပည္႔ၿပီး၊ ပထမ7ရက္(ဝင္ေရာက္သည္႔0-7ရက္)ကိုဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းစင္ေရးဌာန(သို႔)ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဟိုတယ္တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔ေနရမည္၊ကြာရန္တင္းဌာန/ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဟိုတယ္ကြာရန္တင္းကာလမကုန္ဆံုးမီ1ရက္အလိုတြင္PCRစမ္းသပ္မႈ 1ၾကိမ္ၿပ ုလုပ္ပါ၊စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္အနုတ္လကၡဏာၿဖစ္ပါကေနာက္ေန႔တြင္အိမ္ၿပန္၍ 8-14ရက္ဆက္လက္အိမ္တြင္ကြာရန္တင္းကိုအၿပီးသတ္နိုင္သည္၊10ရက္ေၿမာက္ေန႔တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔အိမ္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း1ၾကိမ္ထပ္တိုး၍ကြာရန္တင္းကာလမကုန္ ဆံုးမီတစ္ရက္အလိုတြင္PCRစမ္းသပ္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ပါ၊စမ္းသပ္မႈရလဒ္သည္အနုတ္လကၡဏာၿဖစ္ပါကသက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ကြာရန္တင္းစနစ္အားရုတ္သိမ္းမည္ၿဖစ္ၿပီးသီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို7ရက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ 
(2)အိမ္တြင္7ရက္ၾကာကြာရန္တင္းသည္လူ1ဦး1အိမ္နိယာမအေပၚအေၿခခံထားသည္၊ဆိုလိုသည္မွာအိမ္တြင္အိမ္တြင္းကြာရန္တင္းေနထိုင္ခြင္႔ရိွသူမ်ားေနထိုင္ခြင္႔ရိွသည္။သုိ႔ရာတြင္လူ1ဦး1ခန္းေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက၊အတူေနထိုင္ေသာမိသားစုဝင္မ်ား(အိမ္ကြာရန္တင္း မဟုတ္သူ) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္။:
(a.) COVID-19ကာကြယ္ေဆး2ၾကိမ္ထိုးၿပီး14ရက္ၿပည္႔ၿပီး။
(b.) အတူေနထိုင္ေသာမိသားစုဝင္မ်ား(အိမ္ကြာရန္တင္းမဟုတ္သူ)သည္အိမ္တြင္ကြာရန္ တင္း၏8-14ရက္ေၿမာက္ေန႔တြင္「ကိုယ္ပိုင္သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအားေကာင္းေစ ၿခင္း」 ကိုေဆာင္ရြက္ပါ၊5-21ရက္မ်ားတြင္「က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ」ကိုေဒသႏၱရအစိုးရမွ သတိေပးခ်က္ထုတ္ၿပန္မည္ၿဖစ္သည္။ 
(c.) အတူေနထိုင္ေသာမိသားစုဝင္မ်ား(အိမ္ကြာရန္တင္းမဟုတ္သူ)သည္အိမ္တြင္ကြာရန္ တင္း၏10ရက္၊14ရက္တို႔တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔အိမ္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးမႈ1ၾကိမ္စစ္ေဆးရမည္။

***မွတ္ခ်က္:
1.ကြာရန္တင္းစင္တာ၏ဟာ႔ဒ္ဝဲနွင္႔စက္ပစၥည္းမ်ားကိုကန္႔သတ္ထားၿပီး၊လူ1ဦး1ခန္းအသံုး ၿပ ုပါသည္၊အသက္12ေအာက္ကေလးမ်ား(သို႔)ေစာင္႔ေရွာက္မႈလိုအပ္သူမ်ားရိွပါကေက်းဇူး ၿပ ု၍ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္ကိုေၿပာင္းပါ။
2. 2021ခုႏွစ္11လ19ရက္တြင္မြမ္းမံၿခင္း:အစီအစဥ္ C「ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းစင္ေရးဌာန(သို႔) ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္တြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔7ရက္ေနရမည္+အိမ္တြင္းကြာရန္တင္း7ရက္+ကိုယ္ပိုင္သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ7ရက္」ပါဝင္သူမ်ား၊အိမ္တြင္ကြာရန္ တင္းကာလတြင္အၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(10ရက္ေၿမာက္ေန႔)၊ၿပည္သူလူထုကုန္က်စရိတ္ၿဖင္႔ ၿပင္ဆင္လိုက္သည္႔အိမ္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးမႈ1ၾကိမ္စစ္ေဆးရမည္။