အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔၌11/2မွစ၍ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးသတိေပးခ်က္ဒုတိယအဆင္႔ကာလ တြင္းအားကစားေလ႔က်င္႔ခန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/11-2)

1.မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွသည္႔အေၿခအေနမ်ား:အတြင္း/အၿပင္အားကစား၊ ေရာင္ၿခည္ကင္ခန္း၊ Spa အေဆာက္အဦးမ်ား၊ေခၽြးထုတ္ခန္း၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္း၊ေရလႈပ္ရွားမႈ စသည္တို႔
*မိမိတြင္သက္ဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားရိွပါက(သုိ႔)သတ္မွတ္မထားသည္႔လူမ်ားနွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနုိင္ပါကမတ္စ္ခ္ကိုတပ္ဆင္သင္႔သည္။

2.ညိွနႈိင္းမႈ:
(1)အားကစားကြင္း/ေနရာသုိ႔ဝင္ေရာက္သည္႔လူဦးေရ(ေရကူးကန္အပါအဝင္)စည္းမ်ဥ္းမ်ား
(2)ေရကူးကန္၏ေရအရည္အေသြးနွင္႔က်န္ရိွေသာကလိုရင္းပါဝင္မႈမ်ားကို「ထိုင္ေပၿမိ ု႔ စီးပြားေရးသန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား」သုိ႔ၿပန္လည္ေပးအပ္ပါ သည္။

3.ထိန္းသိမ္းရန္:ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္၊အပူခ်ိန္တိုင္းတာမႈ၊က်န္းမာေရးစစ္တမ္းမ်ားကိုကိုယ္တုိင္ေၾကၿငာၿခင္း၊ အဝင္အထြက္လိုင္းတစ္ခုတည္း၊လက္ပိုးသတ္ၿခင္းအားေကာင္းေစၿခင္း၊လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ပတ္ဝန္က်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုအားေကာင္းေစၿခင္း