အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲနုိုင္ေသာသင္ၾကားမႈ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔သည္လက္ရိွစီစဥ္ထားသည္႔အတိုင္း9လ1ရက္တြင္ေက်ာင္းစဖြင္႔ရန္စီစဥ္ေန သည္၊ကပ္ေရာဂါဖြံ႔ၿဖိ ုးတုိးတက္မႈအတြက္မိဘမ်ားေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင္႔ကိုေလးစားမႈၿဖင္႔ေက်ာင္းမ်ားကိုဆန္းသစ္တီထြင္မႈနွင္႔ေၿပာင္းလဲတိုးတက္မႈသုိ႔ဦးတည္ရန္လမ္းညႊန္ၿခင္း၊အစိုးရသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲနုိင္ေသာသင္ၾကားေရးပံုစံမ်ားကိုအထူးသတ္မွတ္ထားသည္:
1. ကူးစက္ေရာဂါသတိေပးခ်က္အဆင္႔ေဖာ္ၿပခ်က္
(1)အဆင္႔ 3:ေက်ာင္းပိတ္ထားၿပီးအေဝးသင္သင္ၾကားၿခင္း
(2) အဆင္႔ 2.5:ေက်ာင္းပိတ္ထားၿခင္း(သုိ႔)အေၿခအေနအရၿပန္လည္စတင္ၿခင္း၊အေဝးသင္ သင္ၾကားၿခင္း၊ေက်ာင္းသို႔အုပ္စုခြဲသြားၿခင္း
(3) အဆင္႔ 1-2:ခန္႔မွန္းေၿခအားၿဖင္႔ေက်ာင္းသား10-15%သည္ေက်ာင္းသို႔မေရာက္ဘဲ၊အဓိ ကအားၿဖင္႔ရုပ္ပုိင္းမွေက်ာင္းကိုလာဖို႔၊အြန္လိုင္းကိုယ္္တိုင္ေလ႔လာသင္ယူမႈ မ်ားၿပ ုလုပ္ပါ။

2. ထိုင္ေပၿမိ ု႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲနုိုင္ေသာသင္ၾကားမႈသင္ရိုး
(1) အဆင္႔ 3:အေဝးသင္သင္ယူၿခင္းသည္အဓိက၊အေဝးသင္အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားကို ပင္မအၿဖစ္၊မူလတန္းနွင္႔အလယ္တန္းလူထုအသံလႊင္႔သင္တန္းသည္အပို ၿဖည္႔သင္ၾကားမႈၿဖစ္သည္။
(2) အဆင္႔ 2.5:အေဝးသင္သင္ယူၿခင္းသည္အဓိက၊အုပ္စု A နွင္႔အုပ္စု B ေက်ာင္းသို႔ အလွည္႔က်ေရာက္ရန္ၿဖစ္သည္။
*အုပ္စုတစ္ခုစီသည္တစ္ပတ္ၿခားေက်ာင္းသို႔အလွည္႔က်သြားၿပီးအၿခားအုပ္စုသည္အေဝးမွအြန္လိုင္းသင္ယူမႈရိွသည္။
*အုပ္စုမ်ားသည္တစ္ရက္ၿခားေက်ာင္းသို႔ေရာက္သည္၊နံနက္ေက်ာင္းသို႔ခြဲေရာက္ၿပီးေန႔ လည္ပိုင္းတြင္အြန္လိုင္းမွသင္ယူသည္။

3. အဆင္႔ 1 မွ အဆင္႔ 2:အဓိကအားၿဖင္႔ရုပ္ပိုင္းသင္ယူမႈ 
* အြန္လုိင္းသင္ယူမႈအထူးအတန္း:ေက်ာင္းသို႔မေရာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အတန္းကိုၿပန္လည္ၿပင္ဆင္သည္၊ၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရသည္နည္းၿပဆရာလူအင္အားကိုေထာက္ပံ႔ေပးသည္။
*ရုပ္ပိုင္းနွင္႔အြန္လိုင္းေၿပာင္းလဲနုိင္ေသာသင္ၾကားမႈ:မူလဆရာ၏တိုက္ရိုက္သင္ၾကားမႈ +ေက်ာင္းသားမ်ားအေဝးသင္သင္ယူမႈ
*အြန္လိုင္းစာေပးစာယူ(ဗီဒီယို)သင္ၾကားမႈ:ေက်ာင္းသားမ်ားၾကိ ုတင္မွတ္တမ္းတင္ထား ေသာသင္တန္းမ်ား +ဆရာနွင္႔တစ္ၿပိ ုင္တည္း သင္ယူလမ္းညႊန္ေပးသည္။
*ေက်ာင္းအေၿခၿပ ုဆန္းသစ္တီထြင္မႈပံုစံ

မွတ္ခ်က္မ်ား:ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသို႔ေရာက္လာေသာအခါကပ္ေရာဂါအရိွန္ၿမင္႔ တက္လာမႈကိုတံု႔ၿပန္ၿပင္ဆင္ဖို႔အတန္းမ်ားကိုဆိုင္းငံ႔ရန္၂ပတ္တိုင္း/အပတ္တိုင္း တစ္ၾကိမ္အေဝးသင္ သင္ၾကားမႈကိုၾကိ ုတင္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပး သည္။