အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ၿပည္သူလူထုကုန္က်စရိတ္ၿဖင္႔COVID-19ကာကြယ္ ေဆးကိုရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔ေနထိုင္သည္႔နုိင္ငံၿခားသားမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာကာကြယ္ေဆးထိုးနွံေပးၿခင္းစီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/12-4)

1.အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးရည္ရြယ္သူမ်ား:ရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔ေနထိုင္သည္႔နုိင္ငံၿခားသား မ်ား(အက်ဥ္းသားမ်ားနွင္႔အမႈကိုကိုယ္တိုင္လာေရာက္သူမ်ား၊အစားထိုးၿပစ္ဒဏ္ခံရသူမ်ား၊စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးအမႈမစစ္ရေသးသူမ်ားအပါအဝင္)။

2.အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနည္းလမ္းမ်ား:
(1)အခေၾကးေငြမယူဘဲ(ၿပည္သူလူထုကုန္က်စရိတ္ၿဖင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း)။
(2)အေၾကာင္းၾကားၿခင္းမရိွပါ(ကာကြယ္ေဆးကိုစီမံကြပ္ကဲသည္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းသည္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ရဲ(သုိ႔)လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔အၿခားၿပည္သူ႔လုံၿခံ ုေရးဌာနမ်ားသို႔သတင္းပို႔ၿခင္းမရိွပါ)။
(3)စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္အေၿခခံအၿဖစ္အသံုးမၿပ ုရ(လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးအခ်က္အလက္မ်ားကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္အေၿခခံအၿဖစ္အသံုးမၿပ ုပါ)
(4)ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွပါ(မိမိကိုယ္တိုင္လာေရာက္စစ္ေဆးသူမ်ားCOVID-19ကာကြယ္ေဆး ပထမအၾကိမ္ထိုးၿပီးပါကနွစ္နိုင္ငံနိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားပံုမွန္လည္ပတ္ၿပီး6လအတြင္းနိုင္ငံတြင္းမွထြက္ခြာၿခင္း၊နိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၿခင္းအားတားၿမစ္ၿခင္း(ခြင္႔ၿပ ုခ်က္မရိွ)ကာလ။

3. အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကာလ:110ခုနွစ္12လ3ရက္မွ111ခုနွစ္1လ31ရက္ထိ (၎သည္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးမူဝါဒ၏ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအေပၚမူတည္ပါသည္။)

4. အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတည္ေနရာ:
(1)ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရည္ရြယ္သူမ်ားမွာအက်ဥ္းသားၿဖစ္ၿပီးကာကြယ္ေဆးထိုးသည္႔ေနရာသည္ဤဌာန၏အၾကီးစားအက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ၿဖစ္သည္။
(2)ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရည္ရြယ္သူမ်ားမွာအမႈကိုကိုယ္တိုင္လာေရာက္သူမ်ား၊အစားထိုး ၿပစ္ဒဏ္ခံရသူမ်ား၊စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးအမႈမစစ္ရေသးသူမ်ားၿဖစ္သည္၊ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္႔ေနရာကိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီမွသတ္မွတ္ထားေသာၿမိ ု႔နယ္၊ခရိုင္မ်ား(ၿမိ ု႔မ်ား) အထူးေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(သို႔)အၿခားသတ္မွတ္ထားေသာၿပင္ပလူနာေဆး ခန္းမ်ား(ဥပမာ-ဘာသာေရးေနရာမ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပံ႔ပိုးေပးသည္႔ ေနရာမ်ားစသည္ၿဖင္႔)။