အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

1လ6ရက္မွစ၍ၿပည္မၾကီးမွထြက္ခြာၿပီးေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုမွတစ္ဆင္႔ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွလာသည္႔ခရီးသည္မ်ားအတြက္ဝင္ခြင္႔ကန္႔သတ္ၿခင္းအစီအမံမ်ား (C/1-1)

ၿပည္မၾကီးတြင္ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈအေၿခအေနၿပင္းထန္ေၾကာင္းဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနမွယေန႔(၃)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔ပါသည္၊ကၽြန္ုပ္၏နုိင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာၿပည္မၾကီးမွတိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္းခရီးသည္မ်ားသည္ေလဆိပ္တြင္တံေတြးPCRစစ္ေဆးၿခင္းၿဖင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊ယခု112ခုနွစ္1လ6ရက္မွ1လ31ရက္အထိ(သတ္မွတ္ထားေသာေလယာဥ္ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္ဇယား)၊ၿပည္မၾကီးမွထြက္ခြာၿပီးေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုမွတစ္ဆင္႔ထိုင္ဝမ္သို႔ဝင္ေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားသည္ေလယာဥ္ေပၚမတက္မီ48နာရီအတြင္းPCRစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာ(သို႔)24နာရီအတြင္းအၿမန္စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာရိွရမည္။


လက္ရိွေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုအစိုးရမ်ားသည္ၿပည္မၾကီးမွဝင္ေရာက္လာေသာခရီးသည္မ်ားအတြက္သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ထားေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းၿပခဲ႔သည္၊ေဟာင္ေကာင္အစိုးရသည္ၿပည္မၾကီးမွဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္မ်ားအားေလယာဥ္မတက္မီ48နာရီအတြင္းPCRစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာ(သို႔)အၿမန္စစ္ေဆးမႈ24နာရီအတြင္းအစီရင္ခံစာရိွရမည္;ၿပည္မၾကီးမွထြက္ခြာလာေသာၿဖတ္သန္းခရီးသည္မ်ားသည္ခရီးဆံုးနိုင္ငံ၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလုိက္နာရမည္ၿဖစ္သည္။မကာအိုအစိုးရသည္ၿပည္မၾကီးမွဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္မ်ားသည္ေလယာဥ္မတက္မီ72နာရီအတြင္းPCRစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာရိွရမည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။


ၿပည္မၾကီးရိွေဒသႏၱရကူးစက္ေရာဂါအေၿခအေနၿပင္းထန္ေနၿပီးေနရာအသီးသီးတြင္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနဆက္လက္တိုးၿမွင္႔လာကာသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကူးစက္ခံရမႈနွင္႔ၿပင္းထန္ေသာေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈအေရအတြက္တိုးလာေၾကာင္းေဒသဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အကဲၿဖတ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ေဖာ္ၿပထားေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေထာက္ၿပသည္၊နွစ္သစ္ကူးေန႔မွေႏြဦးပြဲေတာ္ကာလအထိေက်းလက္ေဒသမ်ားနွင္႔အလတ္၊အေသးစားၿမိ ု႔မ်ား၊ၿမိ ု႔ၾကီးမ်ားတြင္ကူးစက္ေရာဂါသည္အဓိကသက္ေရာက္မႈရိွသည္၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရင္းအၿမစ္မ်ားရွားပါးေနၿပီးသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားနွင္႔ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားတြင္လူဦးေရမ်ားၿပား၍ေႏြဦးရာသီခရီးသြားကာလၿမိ ု႔ၿပနွင္႔ေက်းလက္လူဦးေရသြားလာမႈသည္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနအေပၚၾကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္၊ေႏြဦးပြဲေတာ္မတိုင္မီနွင္႔ပြဲေတာ္အၿပီးတြင္လူစီးဆင္းမႈမွာကပ္ေရာဂါထပ္မံတိုးလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရၿပီးကပ္ေရာဂါအေၿခအေနတစ္ခုလံုးသည္3လေက်ာ္အထိၾကာရွည္နုိင္သည္။


ကြပ္ကဲမႈစင္တာ၏အဆိုအရလက္ရိွၿပည္မၾကီးတြင္ပ်ံ႔နွံ႔ေနေသာဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲမ်ားသည္အဓိကအားၿဖင္႔Omicronအမ်ိဳးအႏြယ္ BA.5.2နွင္႔ BF.7မ်ိဳးတူမ်ိဳးကြဲမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ္လည္းလူမ်ား၏သြားလာမႈသည္ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးရိုးဗီဇေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္နုိင္ေၿခကိုတိုးၿမွင္႔လာေစနုိင္သည္၊မ်ိဳးတူမ်ိဳးကြဲမ်ား၏အႏၱရာယ္နွင္႔ကၽြန္ုပ္၏နုိင္ငံတြင္ကပ္ေရာဂါအေပၚ၎တို႔၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုအကဲၿဖတ္ရန္ၿပည္ပ၌မ်ိဳးတူမ်ိဳးကြဲမ်ားေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးသည္႔ကြပ္ကဲမႈစင္တာသည္ဆက္လက္အားေကာင္းေနမည္ၿဖစ္သည္။


ေႏြဦးပြဲေတာ္မတိုင္မီေနရပ္ၿပန္ၾကသူအမ်ားအၿပားရိွေနေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွထပ္မံအေလးေပးေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊ထိုင္ဝမ္သုိ႔ၿပန္လာေသာခရီးသည္မ်ားသည္ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံ၏လက္ရိွမိမိကိုယ္ကိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္း7ရက္နွင္႔ဝင္ခြင္႔ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုၾကိ ုတင္သိရိွၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊ၿပည္တြင္းရပ္ရြာလုံၿခံ ုမႈရိွေစရန္အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။