အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-9)

1. ထုိင္ေပ147ေက်ာင္းအထက္တန္းေက်ာင္း၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊အလယ္တန္းအထူးပညာေရးေက်ာင္း၊နုိင္ငံၿခားသားမ်ား၊ငါးနွစ္အထူးၿပ ုေက်ာင္းနွင္႔ထုိင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံု7ခု၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေဆးရံု၊ေဆးခန္း31ခုတို႔နွင္႔ပူးေပါင္းသည္။
*ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသည္ေရွးဦးသူနာၿပ ုစုၿခင္း၊အေရးေပၚအေၿခအေနအၿပီးတြင္ပို႔ေဆာင္ ေရးစြမ္းရည္နွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလူအင္အားကိုကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းသည္:ဆရာဝန္ 1ဦး + သူနာၿပ ုဝန္ထမ္း3ဦးသည္အုပ္စုတစ္စုၿဖစ္ၿပီးအၿခားလူအင္အား4-10ဦးအထိသတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။
 
2.ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းဗဟုိကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း(109ပညာသင္နွစ္အတြက္ယာယီခန္႔မွန္းေၿခ):
(1) အထက္တန္း/အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း、ငါးနွစ္အထူးၿပ ု1-3နွစ္တန္း(မြမ္းမံဌာနအပါ အဝင္)စုစုုေပါင္း77ေက်ာင္း၊ကာကြယ္ေဆးထိုးသင္႔သူ 108,506 ဦး、ကာကြယ္ေဆးထိုး ထားေသာခန္႔မွန္းေၿခလူဦးေရ 101,862 ဦး (ကာကြယ္ေဆးထိုးနႈန္းေပၚမူတည္၍ခန္႔မွန္း သည္ 90%)
(2) အလယ္တန္းေက်ာင္း70,ကာကြယ္ေဆးထိုးသင္႔သူ 49,070 ဦး、ကာကြယ္ေဆးထိုး ထားသည္႔ခန္႔မွန္းေၿခလူဦးေရ 45,597 ဦး
(3) ခန္႔မွန္းေၿခအားၿဖင္႔ပထမအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာလူဦးေရ 147,459 ဦး
 
3.ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ေဆးရံုသို႔ရက္ခ်ိန္းယူပါ(အေၾကာင္းၾကားစာၿဖင္႔):
(1)မူလတန္း6တန္းအသက္12ၿပည္႔ေက်ာင္းသား(ထပ္တိုးေက်ာင္းမပါ)
(2)မြမ္းမံဌာနနွင္႔ၿပည္ပမွထိုင္ဝမ္ေက်ာင္းသားမ်ား
(3)ကိုယ္တိုင္ေလ႔လာေက်ာင္းသားမ်ား
(4)အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင္႔ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ား
 
4.ၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြကာကြယ္ေဆးရက္ခ်ိန္းယူရန္ပလက္ေဖာင္း:အသက္12မွ18နွစ္ၾကား ၿပည္တြင္းေက်ာင္းသားမ်ား(ကြပ္ကဲမႈဌာနမွေၾကၿငာထားေသာအခ်ိန္ဇယားအတိုင္းပလက္ ေဖာင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းနွင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရက္ခ်ိန္းယူၿခင္းဆႏၵရိွသည္)
 
*ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းသည္မိမိဆႏၵအေလ်ာက္၊ အတင္းမထိုးခိုင္းပါ။ မိဘမ်ားသည္  ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနွင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ၿဖစ္ေပၚလာနုိင္ ေသာတံု႔ၿပန္မႈမ်ားကိုအၿပည္႔အဝနားလည္ၿပီးေနာက္သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးသင္႔ ၿပီး၎တို႔၏ဆႏၵအရကာကြယ္ေဆးထိုးရန္စီစဥ္ပါ။
*အထက္တန္း/အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနွင္႔ငါးနွစ္အထူးၿပ ု1-3နွစ္တန္းမွစ၍ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ကိစၥမ်ားစီစဥ္ေပးမည္။