အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကုူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္နွင္႔ရွင္း လင္းေရးအဓိကအခ်က္မ်ား (C/1-2)

I. ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးတကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ကာကြယ္ေဆးနွစ္ၾကိမ္ထိုးၿပီးရမည္။ 
1. ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွလက္ရိွကူးစက္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးတကၠစီ516စီးအားPCRစစ္ေဆး ၿခင္းကို1/8-1/9ရက္ေန႔တြင္ၿပ ုလုပ္မည္ၿဖစ္သည္။
2. အဖြဲ႔5ဖြဲ႔(အုပ္စုတစ္ခုစီတြင္လူ100)၊ယာဥ္ေမာင္းအုပ္စုတိုင္းသည္အပတ္စဥ္သတ္ မွတ္ရက္မ်ားတြင္နံနက္11နာရီ-မြန္းလြဲ2နာရီအထိအၿမန္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေဟာ္ပင္းပန္းၿခံသို႔ကားၿဖင္႔သြားပါ။ 
 
II. ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဘတ္စ္ကား/စစ္ေဆးေရးဘတ္စ္ကား/အေထြေထြစစ္ ေဆးေရးတကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားလံုးကာကြယ္ေဆးနွွစ္ၾကိမ္ထိုးၿပီးရမည္။
1. ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဘတ္စ္ကား20စီး၊စစ္ေဆးေရးဘတ္စ္ကား30စီးနွင္႔အေထြေထြစစ္ေဆးေရးတကၠစီ5စီးရိွသည္။
2. ထိုင္ေပၿမိ ု႔သည္က်န္႔ထန္ကြာရန္တင္းစခန္းသို႔တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္စစ္ေဆးရန္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုစီစဥ္ေပးသည္။
3. ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးကိုမွတ္ပံုတင္ထားၿပီးၿဖစ္ၿပီးေနာင္တြင္လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံုမွစစ္ ေဆးမႈတြင္အကူအညီေပးရန္ေတာင္းဆိုမည္ၿဖစ္ပါသည္။
 
III. ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအထူးယာဥ္ရွင္းလင္းေရး၏အဓိကအခ်က္မ်ား(မစ္ရွင္တစ္ခုစီၿပီးေနာက္ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္)
1. ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဘတ္စ္ကား:ထိုင္ခံုေနရာ၊လက္ကိုင္ကြင္းနွင္႔ကား အတြင္းၾကမ္းခင္း။
2. ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးတကၠစီမ်ား:ကားအၿပင္ဘက္တြင္တံခါးလက္ကိုင္မ်ား၊ ကားအတြင္းပိုင္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကန္႔လန္႔ကာမ်ား၊ထိုင္ခံုမ်ား၊ထိုင္ခံု ေနာက္ေက်ာမ်ား၊အတြင္းတံခါးလက္ကိုင္မ်ား၊ခ်ိတ္မ်ားနွင္႔ၿပတင္းေပါက္မွန္မ်ား။