အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအားေကာင္းေစရန္အတြက္လုပ္သားမ်ား ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အလုပ္ရွင္မ်ားအားတိုုက္တြန္းအပ္ပါသည္။(C/9-2)

က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာနမွပံ႔ပိုးေပး
သည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား၏စာရင္းဇယားမ်ားအရ111ခုနွစ္8လ16ရက္ထိေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္
သားမ်ားကာကြယ္ေဆးထိုးနႈန္းမွာပထမအၾကိမ္အတြက္95.8%၊ဒုတိယအၾကိမ္94%၊ၿဖည္႔စြက္ေဆး73.7%ၿဖစ္သည္။
ၿဖည္႔စြက္ေဆးမထိုးရေသးေသာေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနၿဖင္႔ရပ္ရြာအတြင္းကူးစက္နုိုင္ေၿခရိွေနေသးေၾကာင္းစာရင္းဇယားမ်ားအရၿဖည္႔စြက္ေဆးအက်ံဳးဝင္သည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားဦး
ေရမွာ554,363ဦးရိွၿပီး၊ယင္းတို႔အနက္112,199ဦးမွာၿဖည္႔စြက္ေဆးထိုးရန္ကိုက္ညီေသာ္လည္းမထိုးရေသးပါ။ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိုအားေကာင္းလာေစ
ရန္နွင္႔အစုလုိက္အၿပံ ုလုိက္ကူးစက္ၿခင္းမွေရွာင္ရွားနုိင္ရန္ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ
ေအဂ်င္စီမ်ားနွင္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားကာကြယ္ေဆးထိုးနွံမႈနႈန္းကိုတတ္နိုင္သမွ်အၿမန္ဆံုးထိုးနိုင္ရန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။