အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၏ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (C/10-8)

1.အစားအစာစီမံခန္႔ခြဲမႈ:
(1)အကာနွင္႔ၿခားထိုင္ၿခင္းကိုသံုးရန္မၿဖစ္မေနမဟုတ္ပါ။
(2)ဧည္႔ခံပြဲတြင္အရက္/ေရေႏြးၾကမ္းစသည္တို႔ၿဖင္႔ဆုေတာင္းမဂၤလာၿပ ုရန္စားပြဲမွထြက္ခြာၿခင္းကဲ႔သုိ႔လူမႈဆက္ဆံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားဖြင္႔ေပးသည္၊ေက်းဇူးၿပ ုၿပီးၾကိမ္နႈန္းကိုအတတ္နုိင္ဆံုးေလွ်ာ႔ခ်ပါ။
(3)စားပြဲဟင္းမ်ားနွင္႔ဘူေဖးဟင္းလ်ာမ်ားကိုသီးသန္႔္ပုဂၢိဳလ္မွခြဲေဝ(သို႔)ညွပ္ယူေပးရန္ကန္႔သတ္ မထားပါ။

2.စတိုးဆုိင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ:
(1)ဆက္သြယ္မႈစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ၊အဖ်ားတက္ၿခင္း(သို႔)အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားခံစားေနရသူမ်ားဝင္ေရာက္ၿခင္းကိုတားၿမစ္ထားသည္။စားေသာက္ၿခင္းမွအပ မတ္စ္ခ္တပ္ထားသင္႔သည္။
(2)အဝင္ဝ၌ကိုယ္အပူခ်ိန္တုိင္းပါ၊အရက္ပ်ံၿဖန္းပါ၊လက္သန္႔ေဆးရည္(သို႔)လက္ေဆးရန္ပစၥည္းမ်ားေပးပါ။
(3)ဘူေဖးပံုစံစားေသာက္ဆုိင္သည္စားသံုးသူမ်ားထံမွအမႈန္အမႊားမ်ားေၾကာင္႔အစားအစာမ်ားညစ္ညမ္းၿခင္းမွကာကြယ္ရန္သင္႔ေတာ္ေသာအကာမ်ားရိွသင္႔သည္။
(4)ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနသတ္မွတ္သည္႔အတြင္းအၿပင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးနွင္႔လုပ္ ငန္းအမ်ိဳးအစား၊စုစုေပါင္းလူဦးေရထက္ေက်ာ္လြန္ပါက3ရက္ၾကိ ုတင္က်န္းမာေရးဌာနသို႔အစီရင္ခံသင္႔သည္။