အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

10လ19ရက္မွစတင္၍ ေကာင္းတြမ္းကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးၿပည္ပသို႔သြားရန္လိုအပ္သည္႔ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ႔ေပးသည္၊ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံမွခြင္႔ၿပ ုထားေသာCOVID-19ကာကြယ္ေဆး1-3ေခ်ာင္း ကိုထိုးနုိင္သည္။ (C/10-2)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကြဲမႈစင္တာကယေန႔(19)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္႔အဆိုအရၿပည္တြင္းနယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုၿဖည္းၿဖည္းေလွ်ာ႔ေပးၿခင္း၊နုိင္ငံတကာဖလွယ္မႈအသီးသီးလုိအပ္ခ်က္တိုးလာသည္႔အၿပင္အခ်ိဳ႔နုိင္ငံမ်ားသုိ႔ဝင္ေရာက္ပါကနုိင္ငံ၏သတ္မွတ္ထားေသာကာကြယ္ေဆးအမွတ္တံဆိပ္နွင္႔ပမာဏကိုက္ညီေသာကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းရိွပါကဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ကြာရန္တင္းအစီအမံမွကင္းလြတ္ခြင္႔(သို႔)အနုတ္လကၡဏာစစ္ခ်က္လက္ မွတ္အစားထိုးနုိင္သည္၊က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ကြပ္ကဲမႈစင္တာမွယခုမွစတင္၍ေကာင္းတြမ္းကာကြယ္ေဆးထိုးနွံၿပီးၿပည္ပသို႔သြားေရာက္ရန္လိုအပ္သည္႔ၿပည္သူမ်ားသည္ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံ၏အတည္ၿပ ုထားေသာပေရာဂ်က္မ်ားမွတင္သြင္းလာေသာ COVID-19ကာကြယ္ ေဆးထိုးနုိင္ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။:


一、 ကာကြယ္ေဆးထိုးအေၿခအေနမ်ား:

ေကာင္းတြမ္းကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးၿပည္ပသို႔သြားလိုသည္႔ၿပည္သူမ်ား၊ဝင္ေရာက္လိုေသာနုိင္ငံ၏စစ္ေဆးေရးလိုအပ္ခ်က္အရ(ေလယာဥ္တက္/ဝင္ေရာက္ခြင္႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္、သီးသန္႔ခြဲထားမႈ/သီးၿခားအစီအမံမ်ားမွကင္းလြတ္ခြင္႔(သို႔)အနုတ္လကၡဏာစစ္ခ်က္လက္မွတ္ကိုအစားထိုးၿခင္းစသည္႔)သက္ဆိုင္ရာေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ား(ဥပမာ:e-လက္မွတ္(သို႔)ေက်ာင္း/အလုပ္လက္မွတ္စသည္ၿဖင္႔) ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္၊ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံ၏အတည္ၿပ ုထားေသာပေရာဂ်က္မ်ားမွတင္သြင္းလာေသာ COVID-19ကာကြယ္ေဆးထိုးနုိင္သည္။


二、 ကာကြယ္ေဆးထိုးအၾကိမ္နွင္႔ၾကားကာလမ်ား:

ေကာင္းတြမ္းကာကြယ္ေဆးမွလြဲ၍အၿခားတံဆိပ္မ်ား၏1-2ၾကိမ္ကိုအေၿခခံေဆးဝါးမ်ားအၿဖစ္ မွတ္ယူၿပီးယခင္ထိုးသည္႔ေဆးမွအနည္းဆံုး4ပတ္(28ရက္)အထက္ၾကားကာလလိုအပ္သည္; ေကာင္းတြမ္းကာကြယ္ေဆးမွလြဲ၍အၿခားတံဆိပ္မ်ား၏3ၾကိမ္ကိုထပ္တိုးထိုးေဆးအၿဖစ္မွတ္ယူကာယခင္ထိုးသည္႔ေဆးမွအနည္းဆံုး12ပတ္(84ရက္)ၾကားကာလလိုအပ္သည္။


ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ၿပည္သူမ်ားသည္ 「ဒီဂ်စ္တယ္နိုဗယ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္က်န္းမာေရးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာစနစ္」https://dvc.mohw.gov.tw/ သို႔သြား၍ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းဆိုင္ရာကိုေဒါင္းလုဒ္လုပ္နုိင္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈဗဟိုမွနုိးေဆာ္ထားသည္(ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး2ရက္အထက္မွေလွ်ာက္ထားရန္အၾကံၿပ ုထားသည္)၊အၿခားနုိင္ငံမ်ားသို႔ဝင္ေရာက္သည္႔အခါစစ္ေဆးရန္အသံုးၿပ ုနုိင္သည္။


နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတည္ၿငိမ္စြာဖြင္႔ၿခင္းၿဖင္႔ၿပည္သူမ်ားပံုမွန္ဘဝသို႔တၿဖည္းၿဖည္းၿပန္လည္ေရာက္ရိွမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈဌာနမွထပ္မံေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊ၿပည္ပမသြားမီခရီးသြားေဆးကုခန္းနွင္႔တုိင္ပင္ပါ၊ထိုင္ဝမ္သို႔မေရာက္ရိွမီ14ရက္အလိုတြင္သင္႔တြင္ဖ်ားနာၿခင္း၊ဝမ္းေလွ်ာၿခင္း၊အေရၿပားေပၚတြင္အဖုအပိမ္႔အနီကြက္ထၿခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းစသည္ၿဖင္႔သံသယရိွနုိင္ေသာကူးစက္ေရာဂါလကၡဏာၿဖစ္ပါကၿပည္ဝင္သည္႔အခါသင္႔ေလ်ာ္ေသာအကဲၿဖတ္မႈနွင္႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈကိုခ်က္ခ်င္းရယူရန္ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ထမ္းကိုကိုယ္တိုင္စတင္အေၾကာင္းၾကားပါ။ၿပည္ဝင္ၿပီး ေနာက္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေသခ်ာလုိက္နာပါ၊မိမိကိုယ္တိုင္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းသက္ဆိုင္ရာ COVID-19ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာသင္႔သည္၊နုိင္ငံသို႔ၿပန္လာၿပီးေနာက္ေနမေကာင္းပါကတတ္နုိင္သမွ်အၿမန္ဆံုးေဆးကုသမႈခံယူပါ၊ဆရာဝန္၏ေရာဂါ

ရွာေဖြရာတြင္လြယ္ကူေစရန္ေဆးကုသမႈခံယူသည္႔အခါမၾကာေသးမီကခရီးသြားရာဇဝင္ကို

ဆရာဝန္အားကိုယ္တိုင္စတင္အသိေပးပါ။