အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ကာယၾကံ႔ခိုင္ေရးအေထာက္အကူၿပ ုပစၥည္းမ်ားဖြင္႔လွစ္/အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုၿပန္ဖြင္႔ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

1. ထုိင္ေပၿမိ ု႔ကာယၾကံ႔ခိုင္ေရးအေထာက္အကူၿပ ုပစၥည္းမ်ားကို 8/26(ၾကာသပေတး) မွစ၍ ဖြင္႔လွစ္ပါမည္။
(1)မတ္စ္ခ္တစ္ခ်ိန္လံုးတပ္ပါ၊လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ။
(2)အၿပင္ဘက္တြင္1မီတာထက္ပိုေသာလူမႈအကြာအေဝးကိုထားပါ။
(3)အေဆာက္အအံုကိုတစ္ရက္နွစ္ၾကိမ္ပိုးသတ္ပါ။
(4)အတည္ၿပ ုလူနာေရာက္ရိွဖူးလွ်င္ပန္းၿခံရိွအေဆာက္အအံုအားလံုးကို3ရက္ပိတ္ၿပီးအားလံုးပိုးသတ္ရမည္။

2.ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားၿပန္ဖြင္႔ၿခင္း
(1) 9/1 မွစ၍ထပ္တိုး:ဘတ္စကက္ေဘာ、လက္ပစ္ေဘာ、ေဘာ္လီေဘာ

(2) ေဟာ္ကီ၊ကၽြမ္းဘား၊ၿခင္းလံုး၊ လမ္းေပၚအက၊အေလးမ