အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

Deltaသတိေပးခ်က္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔သည္ၿပင္ဆင္မႈအၿပည္႔ရိွသည္ (C/9-4)

1.ကပ္ေရာဂါတံု႔ၿ႔ပန္ရန္လူအင္အားၿပင္ဆင္မႈစတင္ပါ။ 
2.ကပ္ေရာဂါနိွမ္နွင္းေရးတကၠစီမ်ား၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပမာဏသည္မူလက100စီးၿဖစ္ ေသာ္လည္း200စီးအထိၿပင္ဆင္ခဲ႔သည္။
3. အထူးတာဝန္လူနာခန္းအပိုင္းကုတင္372ခုမွစ၍2ရက္အတြင္းကုတင္700၊7ရက္အတြင္း ကုတင္1421သုိ႔ေရာက္ရိွသည္။ 
4.ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးဟိုတယ္အေရအတြက္ကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေပၚမူတည္၍ဆက္လက္အားၿဖည္႔မည္။
5.ေက်းဇူးၿပ ု၍တတ္နိုင္သမွ်ပါဆယ္ထုတ္ပါ၊ဆုိင္တြင္းသံုးေဆာင္မႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ပါ။စုေဝၿခင္းကိုေလွ်ာ႔ခ်ပါ။