အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

Omicron ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္ေစရန္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကိုအၿမန္ဆံုးရယူပါ။ (C/12-2)

1.မတူညီေသာကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမတူညီေသာကာကြယ္ေဆးထိုးခ်ိန္ဇယားမ်ား 
(1) AZကာကြယ္ေဆးပထမအၾကိမ္ထိုးၿပီးသူမ်ား8ပတ္ၿခားၿပီးမွသာဒုတိယအၾကိမ္ထိုးနိုင္ သည္။
(2) Modena, BNT, နွင္႔ high-end vaccines ပထမအၾကိမ္ထိုးၿပီးသူမ်ား4ပတ္ၿခား၍ဒုတိယ အၾကိမ္ထိုးနိုင္သည္။
(3)ေဆးနွစ္ၾကိမ္ထိုးၿပီးပါကတတိယအၾကိမ္ထိုးရန္5လၿခားရန္လိုသည္။

2.ပထမနွင္႔ဒုတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ားအတြက္1922ရက္ခ်ိန္းစနစ္ အၿပင္ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းအသံုးၿပ ုနိုင္ပါသည္။:
(1)ခ်ိန္းဆိုေဆးခန္း:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပူးေပါင္းသည္႔ေဆးရံု15ရံု
(2)ဆိုက္ေရာက္မွတ္ပံုတင္ၿခင္း:ထို္င္ေပၿမိ ု႔ကာကြယ္ေဆးထိုးသည္႔ေနရာ14ေနရာ

ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းအထူးလိုင္း (02)2375-3782 / 02-2375-9800