အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
81ကာကြယ္ေဆးရက္ခ်ိန္းမွတ္ပံုတင္းၿခင္းသည္ Taipei Pass ကိုသံုးရန္အဆင္အေၿပဆံုး နည္းလမ္း2021-08-23
82Covid-19ကာကြယ္ေဆးပထမအၾကိမ္ထိုးၿပီးေသာ္လည္း 1922 ဗဟိုခ်ိန္းဆိုမႈစနစ္တြင္ စာရင္းမေပးသြင္းေသးသူမ်ားေက်းဇူးၿပ ု၍အၿမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းပါ။2021-08-23
838/14မွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔စာၾကည္႔တိုက္/တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္/ကေလးမ်ားပန္းၿခံ/ နကၡတ္တာရာၿပ ခန္းတို႔တၿဖည္းၿဖည္းဖြင္႔လိမ္႔မည္ 2021-08-17
84​8/17မွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရပ္ကြက္ကေလးနွင္႔ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေလွ်ာ႔ခ်2021-08-17
858/10 မွ 8/23ထိတစ္နုိင္ငံလံုးဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ 2021-08-16
867/27မွစ၍ေစ်းခြဲေဝထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုရုပ္သိမ္းလိုက္သည္2021-08-16
87ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔အလယ္တန္း၊အထက္တန္း၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေႏြရာသီပညာသင္ယူမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုင္တြယ္ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 2021-08-13
88မူၾကိ ုေက်ာင္း၊က်ဴရွင္ေက်ာင္းမ်ားကိုဒုတိယအဆင္႔ၿပန္ဖြင္႔ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား2021-08-13
89ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကုန္တိုက္/စတိုးဆိုင္/စူပါမတ္ကက္မ်ား(ပူးတြဲပါကုန္တိုက္မ်ားအပါအဝင္) လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းပါ2021-08-13
90တရားဝင္ေနထိုင္ေသာ္လည္းက်န္းမာေရးအာမခံကဒ္မရိွေသာနုိင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ နိုင္ငံသားမ်ားနွင္႔အညီမွတ္ပံုတင္နိုင္သည္္2021-08-11
91ယခုမွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေစ်းမ်ား၊စူပါမားကက္မ်ားနွင္႔စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္အဆံုး စံုမဂဏန္းၿဖင္႔ခြဲၿခားဝယ္ယူရန္အသံုးၿပ ုမည္!2021-06-09
92​တစ္နိုင္ငံလံုးအဆင္႔3သတိေပးခ်က္ကို110ခုနွစ္6လ28ရက္ထိတုိးၿမွင္႔ၿခင္း2021-06-09
93ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဦးစားေပး!နိုင္ငံၿခားသားလူဦးေရ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္အလိုအေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးမည္၊သက္တမ္းကုန္ဆံုးသူမ်ားဌာနသို႔ သြားရန္မလိုအပ္ပါ။2021-06-09
94တစ္နုိင္ငံလံုးအဆင္႔3သတိေပးခ်က္ကို110ခုနွစ္6လ14ရက္ထိတိုးၿမွင္႔လိုက္သည္2021-05-31
95ထုိင္ေပၿမိ ု႔5/24မွစ၍စားေသာက္ဆိုင္နွင္႔အေဖ်ာ္ယမကာဆိုင္မ်ားကိုဆိုင္တြင္းသံုး ေဆာင္မႈတားၿမစ္ထားသည္2021-05-28
96​**ထိုင္ေပၿမိ ု႔12ခရိုင္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးေရးဌာန20ခုပိုမိုဖြင္႔လွစ္လုိက္သည္!2021-05-28
97ယခုမွစ၍5လ28ရက္ထိတစ္နုိင္ငံလံုးကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္ကိုအဆင္႔3 ထိၿမွင္႔တင္သည္။2021-05-26
98110ခုနွစ္5လ19ရက္00း00မွစ၍ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံရဲ႔ေနထိုင္ခြင္႔မကိုင္ထားသည္႔နုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားနိုင္ငံထဲဝင္ေရာက္ၿခင္းနွင္႔ခရီးသည္မ်ားထိုင္ဝမ္၌ေလယာဥ္ေၿပာင္းၿခင္းကို ဆိုင္းငံ႔ထားမည္။2021-05-26
99COVID-19ေရာဂါကူးစက္မႈနွင္႔ေရာဂါပ်ံ႔နွံ႔မႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ ေက်းဇူးၿပ ု၍အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းပါ! 2021-05-21
100ထိုင္ေပၿမိ ု႔အၿမန္စစ္ေဆးေရးဌာန Q&A2021-05-19