အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
4111/30 မွ 12/13 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-5)2021-12-01
4211/16 မွ 11/29 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-4)2021-11-24
43ကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနက ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္မရိွေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဖြင္႔လွစ္ေပးသည္။ (C/11-3)2021-11-24
4411/02 မွ 11/15 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-1)2021-11-15
45ထုိင္ေပၿမိ ု႔၌11/2မွစ၍ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးသတိေပးခ်က္ဒုတိယအဆင္႔ကာလ တြင္းအားကစားေလ႔က်င္႔ခန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/11-2)2021-11-10
4610/19 မွ 11/01အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/10-13)2021-10-20
47ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၏ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (C/10-8)2021-10-14
48ရုပ္ၿမင္သံၾကားသီခ်င္းဆိုသည္႔ေနရာမ်ားအတြက္ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/10-7)2021-10-14
49ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား (C/10-5)2021-10-14
50ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားၿပိ ုင္ပြဲမ်ားလက္ခံက်င္းပရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/10-6)2021-10-14
5110/05 မွ 10/18 ထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ထိန္းသိမ္းပါ။ (C/10-04)2021-10-14
52ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔အထက္တန္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို10/7တြင္ငွားရမ္းမႈဆက္လက္၍ဖြင္႔ မည္။ (C/10-3)2021-10-06
53ထုိင္ေပၿမိ ု႔အလယ္တန္းအထက္တန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား10/5မွစ၍ေက်ာင္းၿပင္ပသင္ ၾကားမႈဖြင္႔လွစ္မည္။ (C/10-2)2021-10-06
54ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပန္းၿခံကေလးမ်ားကစားကြင္းကို10/1တြင္အသံုးၿပ ုရန္ဖြင္႔လွစ္သည္ (C/10-1)2021-10-06
559/28မွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဆုိင္တြင္းစားေသာက္မႈကိုတစ္ဖန္ၿပန္ဖြင္႔မည္ (C/9-14)2021-10-01
56ၿပည္သူမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနွင္႔ေက်ာင္း မ်ားတြင္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အသံုးၿပ ုရန္ေလွ်ာက္ထားၿခင္းအသံုးၿပ ုခေငြကို50%ေလွ်ာ႔ခ်သည္။ (C/9-13)2021-09-30
57အသက္70အထက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔လူၾကီးမ်ား Moderna ဒုတိယအၾကိမ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-12)2021-09-30
589/21 မွ 10/4 ထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ထိန္းသိမ္းပါ။ (C/9-11)2021-09-27
59BNTဒီဂရီကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးရန္တားၿမစ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား (C/9-10)2021-09-22
60ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-9)2021-09-22