အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
21ထိုင္ေပၿမိ ု႔အထက္တန္းေက်ာင္းေအာက္ရိွေက်ာင္းရပ္ဆိုင္းၿခင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (2022.04.13) (C/4-1)2022-04-18
22ရပ္ရြာေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအားေကာင္းလာေစရန္အမ်ားသူငွာေထာက္ပံ႔ထားေသာ COVID-19အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးေရးေဆးမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးခန္းမ်ားတိုးၿမွင္႔ၿခင္း၊ရပ္ရြာစုေဆာင္းေရးနွင္႔စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၿဖန္႔ၿဖ ူးေပးကာ၎ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်ရန္လိုအပ္ေနသူမ်ားကိုတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ (C/3-5)2022-04-01
234လ1ရက္မွ4လ30ရက္ေန႔အထိမတ္စ္ခ္ကဲ႔သုိ႔လက္ရိွကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ၿဖစ္ၿပီးသီးသန္႔ေဖ်ာ္ေၿဖေရးေနရာမ်ား၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိုအားေကာင္းေစမည္။(C/3-4)2022-04-01
24နိုင္ငံသားမၿပ ုမီၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကပ္ေရာဂါ ေၾကာင္႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏စီးပြားေရးအခက္အခဲေထာက္ပံ႔မႈမ်ား (C/3-3)2022-03-31
253လ1ရက္မွ3လ31ရက္အထိကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမဵမ်ားကို အတန္ အသင္႔ေၿဖေလွ်ာ႔ေပးၿပီးသက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားမည္၊ၿပည္သူမ်ားကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမဵမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နွင္႔ၿပည္တြင္းအသုိင္းအဝန္းမ်ား၏လဵုၿခဵ ုေရးကို ပူးေပါင္း ထိန္းသိမ္းပါ။ (C/3-2)2022-03-10
26ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွစီးပြားေရးကပ္ေရာဂါကာကြယ္မႈပံုစံသစ္2022ခုနွစ္3လထုတ္ေဝမႈ (C/3-1)2022-03-03
27အဘိုးအေမကာကြယ္ေဆးလာထိုးပါ၊111ခုနွစ္3လ31ရက္ေန႔အထိ200ယြမ္ လက္ေဆာင္လက္မွတ္ေပးသည္။ (C/2-2)2022-03-03
282လ8ရက္မွ2လ28ရက္အထိဒုတိယအဆင္႔ကူးစက္ေရာဂါသတိေပးခ်က္စံနႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ၿဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းၿပည္သူမ်ားအားကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နွင္႔ၿပည္တြင္းရပ္ရြာေဘးကင္းေရးပူးေပါင္းထိန္းသိမ္း ရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ (C/2-1)2022-02-11
291လ25ရက္မွ2လ7ရက္အထိဒုတိယအဆင္႔ကူးစက္ေရာဂါသတိေပးခ်က္စံနႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ၿဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းၿပည္သူမ်ားအားကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နွင္႔ၿပည္တြင္းရပ္ရြာေဘးကင္းေရးပူးေပါင္းထိန္းသိမ္း ရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ (C/1-5)2022-02-07
30ရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔(ေနထိုင္)ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔ covid-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းစီမံကိန္း (C/1-4)2022-01-20
311လ9ရက္မွ24ရက္အထိဒုတိယအဆင္႔ကူးစက္ေရာဂါသတိိေပးစံနႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားမည္ၿဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမည္ၿဖစ္၍ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားၿဖင္႔ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ (C/1-1)2022-01-17
32ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးရံုသို႔1လ8ရက္မွစၿပီးလာေရာက္လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည္ (C/1-3)2022-01-14
33ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကုူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္နွင္႔ရွင္း လင္းေရးအဓိကအခ်က္မ်ား (C/1-2)2022-01-14
3412/28 မွ 1/10 ထိနိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္။ (C/12-7)2021-12-30
3512/14 မွ 12/27 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/12-6)2021-12-21
36 နွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီနိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည္႔လူမ်ားစီးဆင္းမႈအေပၚတုံ႔ၿပန္ သည္႔အေနၿဖင္႔ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြက္သီးၿခားကြာရန္တင္းအစီအစဥ္3ခုကိုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းလင္းတင္ၿပခဲ႔ပါသည္။ (C/12-5)2021-12-21
37လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ၿပည္သူလူထုကုန္က်စရိတ္ၿဖင္႔COVID-19ကာကြယ္ ေဆးကိုရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔ေနထိုင္သည္႔နုိင္ငံၿခားသားမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာကာကြယ္ေဆးထိုးနွံေပးၿခင္းစီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/12-4)2021-12-21
38COVID-19 ကာကြယ္ေဆးတတိယအၾကိမ္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/12-3)2021-12-13
39Omicron ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္ေစရန္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကိုအၿမန္ဆံုးရယူပါ။ (C/12-2)2021-12-13
402021-2022နွစ္ကုန္ပိုင္း/နွစ္သစ္ကူးအၾကိ (C/12-1)2021-12-09