အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ကြပ္ကဲမႈဗဟိုက6လ1ရက္မွစ၍အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆး ထိုးစခန္း6ခုထူေထာင္ရန္ေဒသႏ ၱရအစိုးရအားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-16)2022-06-06
2လက္ရိွမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို6လ30ရက္အထိထိန္းသိမ္းထားမည္ၿဖစ္သည္။ (C/5-15)2022-06-06
3ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအၿဖစ္မ်ားသည္႔ Q&A (C/5-14)2022-05-30
4ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္5-11နွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္BNTကာကြယ္ေဆးအထူးေဆးခန္း (C/5-13)2022-05-30
5ထိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပင္းထန္ေသာကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (COVID-19) အထူးဇုန္ (C/5-12)2022-05-26
6ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမသည္ကပ္ေရာဂါကိုတံု႔ၿပန္ရန္အတြက္သံုးပြင္႔ဆိုင္ ေခၚဆိုမႈခ်က္ခ်င္းဘာသာၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ (C/5-11)2022-05-23
7ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိဘ-ကေလးကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေဆးခန္း (C/5-10)2022-05-16
8ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္း၍ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းတြင္ရပ္ရြာေဆးခန္း ေပါင္း202ခု၊ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံထားသည္။ (C/5-9)2022-05-16
9ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွေက်ာင္းဝင္းအတြင္းကူးစက္ေရာဂါတံု႔ၿပန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားနွင္႔ အတန္းရပ္နားၿခင္းအေၿခခံမူမ်ား (C/5-8)2022-05-16
10ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊မုက်စက္ရံုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေရးေပၚေဆးေပးခန္းမ်ား 5/11မွစတင္၍တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္သည္။ (C/5-7)2022-05-16
116-11နွစ္ကေလးမ်ားကာကြယ္ေဆးရက္ခ်ိန္းပလက္ေဖာင္းနွင္႔အထူးေဆးခန္း (C/5-6)2022-05-16
12ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း11ခုသည္「ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး အေရးေပၚ ၿပင္ပလူနာေဆးခန္း」ဝန္ေဆာင္မႈကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီးၿပည္သူမ်ားကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ဆရာဝန္ၿပသ ၿခင္း၊ေဆးေပးၿခင္းအတြက္တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္လ်က္ရိွသည္!ေပထိုစစ္လင္သိပၸံနွင္႔နည္းပညာ「အၿမန္စစ္ေဆးအေပါင္းလကၡဏာအေရးေပၚၿပင္ပလူနာ ေဆးခန္း」ကို5/4တြင္တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္၊သို႔ေသာ္ေက်းဇူးၿပ ု၍ေစာင္႔ဆိုင္းခ်ိန္တိုေစဖို႔ အတြက္လာမစစ္ေဆးမီၾကိ ုတင္ရက္ခ်ိန္းယူပါ။! (C/5-5)2022-05-09
136-12အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးစတင္ထိုးေတာ႔မည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြဲဖက္ေဆးရံုသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ၿဖစ္ေပၚနိုင္သည္႔မသက္မသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရန္ကေလးမ်ားအတြက္ၿပင္ပလူနာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-4)2022-05-09
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလယ္တန္းေက်ာင္းစသည္႔ေက်ာင္းတိုင္း၏စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယားအရ၊သင္တန္း မ်ားကို5/2မွၿပန္လည္စတင္မည္ၿဖစ္ၿပီးပညာေရးဌာနမွအေဝးသင္ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကိုဆက္ လက္အားေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ (C/5-3)2022-05-06
15အၿမန္စစ္ေဆးအေပါင္းလကၡဏာအစီအမံမ်ား (C/5-2)2022-05-06
16ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပညာေရးဌာနကမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအားကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး3-5ရက္ၾကာ အေဝးသင္ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားၿပ ုလုပ္ရန္တိုက္တြန္းထားၿပီးေက်ာင္းအသီးသီးကစီးပြားေရးအရ အားနည္းေသာေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနွင္႔ကြန္ရက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကူညီေပးပါသည္။ (C/5-1)2022-05-06
17အမည္ရင္းစနစ္ၿဖင္႔4လ28ရက္ေန႔တြင္စတင္ေရာင္းခ်မည္ၿဖစ္ၿပီးၿပည္သူမ်ားအေန ၿဖင္႔က်န္းမာေရးအာမခံကတ္မ်ားၿဖင္႔ဝယ္ယူနိုင္မည္ၿဖစ္သည္;ထို႔အၿပင္5လ 1ရက္မွစတင္၍ အမည္စာရင္းစနစ္ၿဖင္႔မတ္စ္ခ္မ်ားကိုဝယ္ယူလိုသည္႔ၿပည္သူမ်ားေက်းဇူးၿပ ု၍ေဆးဆိုင္145ဆိုင္သုိ႔သြားေရာက္ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။ (C/4-9)2022-05-03
18ဒီနေ့မှSMS ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သောနေရာမှတ်ပုံတင်သော စနစ်အား ပယ်ဖျက်ခြင်း။ လက်ရှိ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ ဖြစ်သည့် နှာခေါင်းစည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း ကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ထားမည်ဖြစ်သည်။ (C/4-8)2022-05-03
19ေက်းဇူးၿပ ု၍ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမ ို႔ခ်ိန္းဆိုမႈပလက္ေဖာင္းကိုအသံုးၿပ ုပါ၊ကြာရန္တင္းကာလအတြင္းေမးၿမန္းရန္(သို႔)လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကထိုင္ေပၿမိ ု႔ COVID-19 ေစာင္႔ေရွာက္မႈစင္တာ၏အထူးလိုင္းသို႔9:00-17:00ထိဖုန္းေခၚဆိုပါ။ (C/4-7)2022-04-26
20ထုိင္ေပၿမိ ု႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္12ခုတြင္အိမ္တြင္ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားပံ႔ပိုးေပးပါ သည္။ေရာဂါအတည္ၿပ ုသူ(သုိ႔)ေနအိမ္တြင္သီးသန္႔ခြဲထားၿခင္းခံရသူမ်ားအတြက္အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွကေက်းဇူးၿပ ု၍119သုိ႔ဖုန္းဆက္အကူအညီေတာင္းပါ။!(C/4-6)2022-04-26