အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔(ေနထိုင္)ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔ covid-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းစီမံကိန္း (C/1-4)2022-01-20
21လ9ရက္မွ24ရက္အထိဒုတိယအဆင္႔ကူးစက္ေရာဂါသတိိေပးစံနႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားမည္ၿဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမည္ၿဖစ္၍ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားၿဖင္႔ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ (C/1-1)2022-01-17
3ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးရံုသို႔1လ8ရက္မွစၿပီးလာေရာက္လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည္ (C/1-3)2022-01-14
4ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကုူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္နွင္႔ရွင္း လင္းေရးအဓိကအခ်က္မ်ား (C/1-2)2022-01-14
512/28 မွ 1/10 ထိနိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္။ (C/12-7)2021-12-30
612/14 မွ 12/27 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/12-6)2021-12-21
7 နွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီနိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည္႔လူမ်ားစီးဆင္းမႈအေပၚတုံ႔ၿပန္ သည္႔အေနၿဖင္႔ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြက္သီးၿခားကြာရန္တင္းအစီအစဥ္3ခုကိုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းလင္းတင္ၿပခဲ႔ပါသည္။ (C/12-5)2021-12-21
8လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ၿပည္သူလူထုကုန္က်စရိတ္ၿဖင္႔COVID-19ကာကြယ္ ေဆးကိုရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔ေနထိုင္သည္႔နုိင္ငံၿခားသားမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာကာကြယ္ေဆးထိုးနွံေပးၿခင္းစီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/12-4)2021-12-21
9COVID-19 ကာကြယ္ေဆးတတိယအၾကိမ္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/12-3)2021-12-13
10Omicron ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္ေစရန္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကိုအၿမန္ဆံုးရယူပါ။ (C/12-2)2021-12-13
112021-2022နွစ္ကုန္ပိုင္း/နွစ္သစ္ကူးအၾကိ (C/12-1)2021-12-09
1211/30 မွ 12/13 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-5)2021-12-01
1311/16 မွ 11/29 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-4)2021-11-24
14ကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနက ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္မရိွေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဖြင္႔လွစ္ေပးသည္။ (C/11-3)2021-11-24
1511/02 မွ 11/15 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/11-1)2021-11-15
16ထုိင္ေပၿမိ ု႔၌11/2မွစ၍ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးသတိေပးခ်က္ဒုတိယအဆင္႔ကာလ တြင္းအားကစားေလ႔က်င္႔ခန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/11-2)2021-11-10
1710/19 မွ 11/01အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/10-13)2021-10-20
18ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၏ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (C/10-8)2021-10-14
19ရုပ္ၿမင္သံၾကားသီခ်င္းဆိုသည္႔ေနရာမ်ားအတြက္ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/10-7)2021-10-14
20ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား (C/10-5)2021-10-14