အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၏ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (C/10-8)2021-10-14
2ရုပ္ၿမင္သံၾကားသီခ်င္းဆိုသည္႔ေနရာမ်ားအတြက္ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/10-7)2021-10-14
3ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားၿပိ ုင္ပြဲမ်ားလက္ခံက်င္းပရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/10-6)2021-10-14
4ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား (C/10-5)2021-10-14
510/05 မွ 10/18 ထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ထိန္းသိမ္းပါ။ (C/10-04)2021-10-14
6ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔အထက္တန္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို10/7တြင္ငွားရမ္းမႈဆက္လက္၍ဖြင္႔ မည္။ (C/10-3)2021-10-06
7ထုိင္ေပၿမိ ု႔အလယ္တန္းအထက္တန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား10/5မွစ၍ေက်ာင္းၿပင္ပသင္ ၾကားမႈဖြင္႔လွစ္မည္။ (C/10-2)2021-10-06
8ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပန္းၿခံကေလးမ်ားကစားကြင္းကို10/1တြင္အသံုးၿပ ုရန္ဖြင္႔လွစ္သည္ (C/10-1)2021-10-06
99/28မွစ၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဆုိင္တြင္းစားေသာက္မႈကိုတစ္ဖန္ၿပန္ဖြင္႔မည္ (C/9-14)2021-10-01
10ၿပည္သူမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနွင္႔ေက်ာင္း မ်ားတြင္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အသံုးၿပ ုရန္ေလွ်ာက္ထားၿခင္းအသံုးၿပ ုခေငြကို50%ေလွ်ာ႔ခ်သည္။ (C/9-13)2021-09-30
11အသက္70အထက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔လူၾကီးမ်ား Moderna ဒုတိယအၾကိမ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-12)2021-09-30
129/21 မွ 10/4 ထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ထိန္းသိမ္းပါ။ (C/9-11)2021-09-27
13BNTဒီဂရီကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးရန္တားၿမစ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား (C/9-10)2021-09-22
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-9)2021-09-22
15လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနကထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚကန္႔သတ္ ခ်က္စာရင္း (C/9-8)2021-09-21
16ေဆာင္းဦးရာသီၿပန္လည္ဆံုဆည္းၿခင္း ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးပိုမိုေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (C/9-7)2021-09-21
17အသက္ 75နွစ္ + AZ ဒုတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရက္ခ်ိန္းစတင္သည္ ဗဟိုကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအဆင္႔8 (C/9-6)2021-09-21
18ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းတြင္အတည္ၿပ ုထားေသာအမႈရိွလွ်င္မူကြဲ Delta ဗိုင္းရပ္စ္ၾကိ ု တင္ ကာကြယ္မႈအတန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/9-5)2021-09-15
19Deltaသတိေပးခ်က္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔သည္ၿပင္ဆင္မႈအၿပည္႔ရိွသည္ (C/9-4)2021-09-15
20ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝန္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-3)2021-09-10