အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအားေကာင္းေစရန္အတြက္လုပ္သားမ်ား ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အလုပ္ရွင္မ်ားအားတိုုက္တြန္းအပ္ပါသည္။(C/9-2)2022-09-14
29/12မွစတင္၍အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ဥေရာပနွင္႔သံတမန္ဆက္ဆံ ေရးရိွေသာနိုင္ငံသားမ်ားၿပည္ဝင္ခြင္႔ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင္႔ၿပန္လည္ရရိွမည္ၿဖစ္သည္။ (C/9-1)2022-09-12
39လ1ရက္မွစတင္၍ၿပည္ဝင္ခြင္႔ကြာရန္တင္းအစီအမံမ်ားကို3+4တြင္ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ ေနာက္4ရက္မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ကြာရန္တင္းေနရာကို 「1ေယာက္1ခန္း 」သုိ႔ခ်ိန္ညိွသြားမည္။ (C/8-2)2022-08-19
48လ15ရက္00း00မွစ၍ထုိင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာခရီးသည္မ်ားအားလံုးေလယာဥ္မတက္မီ2ရက္အတြင္းCOVID-19 PCRအစီရင္ခံစာကိုပယ္ဖ်က္ပါမည္။ (C/8-1)2022-08-15
57လ25ရက္မွစ၍နိုင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း၊သာသနာၿပ ုမ်ား၊ေလ႔လာၿခင္း(ဘာသာေရးသင္ၾကားမႈမ်ား)၊အလုပ္သင္မ်ား၊နိုင္ငံတကာဖလွယ္မႈနွင္႔အားလပ္ရက္အလုပ္မ်ား (လူငယ္ဖလွယ္မႈ)အတြက္ဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ (C/7-2)2022-07-25
67လ19ရက္မွစတင္၍မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို အတန္အသင္႔ေၿဖေလွ်ာ႔ေပးမည္ၿဖစ္သည္။ (C/7-1)2022-07-25
7မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔လက္ရိွကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို7လ1ရက္မွစတင္၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿဖစ္သည္။ (C/6-1)2022-07-04
8ကြပ္ကဲမႈဗဟိုက6လ1ရက္မွစ၍အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆး ထိုးစခန္း6ခုထူေထာင္ရန္ေဒသႏ ၱရအစိုးရအားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-16)2022-06-06
9လက္ရိွမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို6လ30ရက္အထိထိန္းသိမ္းထားမည္ၿဖစ္သည္။ (C/5-15)2022-06-06
10ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအၿဖစ္မ်ားသည္႔ Q&A (C/5-14)2022-05-30
11ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္5-11နွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္BNTကာကြယ္ေဆးအထူးေဆးခန္း (C/5-13)2022-05-30
12ထိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပင္းထန္ေသာကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (COVID-19) အထူးဇုန္ (C/5-12)2022-05-26
13ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမသည္ကပ္ေရာဂါကိုတံု႔ၿပန္ရန္အတြက္သံုးပြင္႔ဆိုင္ ေခၚဆိုမႈခ်က္ခ်င္းဘာသာၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ (C/5-11)2022-05-23
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိဘ-ကေလးကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေဆးခန္း (C/5-10)2022-05-16
15ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္း၍ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းတြင္ရပ္ရြာေဆးခန္း ေပါင္း202ခု၊ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံထားသည္။ (C/5-9)2022-05-16
16ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွေက်ာင္းဝင္းအတြင္းကူးစက္ေရာဂါတံု႔ၿပန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားနွင္႔ အတန္းရပ္နားၿခင္းအေၿခခံမူမ်ား (C/5-8)2022-05-16
17ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊မုက်စက္ရံုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေရးေပၚေဆးေပးခန္းမ်ား 5/11မွစတင္၍တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္သည္။ (C/5-7)2022-05-16
186-11နွစ္ကေလးမ်ားကာကြယ္ေဆးရက္ခ်ိန္းပလက္ေဖာင္းနွင္႔အထူးေဆးခန္း (C/5-6)2022-05-16
19ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရိွေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း11ခုသည္「ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး အေရးေပၚ ၿပင္ပလူနာေဆးခန္း」ဝန္ေဆာင္မႈကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီးၿပည္သူမ်ားကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ဆရာဝန္ၿပသ ၿခင္း၊ေဆးေပးၿခင္းအတြက္တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္လ်က္ရိွသည္!ေပထိုစစ္လင္သိပၸံနွင္႔နည္းပညာ「အၿမန္စစ္ေဆးအေပါင္းလကၡဏာအေရးေပၚၿပင္ပလူနာ ေဆးခန္း」ကို5/4တြင္တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္၊သို႔ေသာ္ေက်းဇူးၿပ ု၍ေစာင္႔ဆိုင္းခ်ိန္တိုေစဖို႔ အတြက္လာမစစ္ေဆးမီၾကိ ုတင္ရက္ခ်ိန္းယူပါ။! (C/5-5)2022-05-09
206-12အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးစတင္ထိုးေတာ႔မည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြဲဖက္ေဆးရံုသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ၿဖစ္ေပၚနိုင္သည္႔မသက္မသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရန္ကေလးမ်ားအတြက္ၿပင္ပလူနာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-4)2022-05-09