အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.主題上版日期
1 ဗဟုိကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ အေဆာက္အဦးသည္ၾသဂုတ္လ6ရက္မွစ၍ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအမံမ်ားခိုင္မာဖို႔မ်က္နွာဖံုးမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ၿပန္လည္စတင္သည္။ (8-1)2020-08-05
2လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ(4-10)2020-04-27
3မွန္ကန္ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသန္႔ရွင္းေရးအတူတကြလုပ္ရမည္- ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (4-9)2020-04-20
4ပံုတစ္ပံုသည္သင္႔အားအထူးကူးစက္တတ္ေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကိုသိရန္ေခၚ ေဆာင္သြားမည္-ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္)(4-8)2020-04-20
5ထိုင္ေပၿမိ ုု႔အိမ္တြင္းသီးသန္႔ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သည္႔တစ္ေန႔(4-7)2020-04-17
6ထိုင္ေပရိွကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ကိုလႈံ႔ေဆာ္ၿခင္း(4-6)2020-04-15
7ထိုင္ေပျမို့နယ္အစိုးရမွဧျပီလ၉ရက္မွစျပီးသတ္မွတ္ခ်က္ျမွင့္တင္ကာ၄ထပ္အထက္ပိုင္းကိုတက္ခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။(4-5)2020-04-13
8မတ္စ္ကိုေလွ်ာက္စြန့္ပစ္ပါကဒဏ္ေငြ3600မွအမ်ားဆံုး6000ထိေဆာင္၇မည္။ (4-4)2020-04-13
9အပူခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးမ်က္နွာဖံုးကိုဝတ္ဆင္ပါ!(4-3)2020-04-10
10ထိုင္ေပအစိုးရဌာနေအာက္္ရိွဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသည္4လ9ရက္မွစ၍အစိုးရရံုးသုိ႔ဝင္ေရာက္ေသာအခါၿပည္သူမ်ားမ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ရန္ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားကိုအားၿဖည္႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္။(4-2)2020-04-09
11အမ်ားၿပည္သူသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္မ်က္နွာဖံုးမ်ားမၿဖစ္မေနဝတ္ဆင္ရန္၊ နားမေထာင္သူမ်ားယြမ္3000မွ15000ထိဒဏ္ေငြေပးရမည္။!(4-1)2020-04-09
12ေဒါက္တာက်န္းစန္႔ခၽြင္-မ်က္နွာဖံုးမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ပံု ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (အဂၤလိပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလး၊ ဖိလစ္ပိုင္) (3-1)2020-03-17
13ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္း(2-4)2020-02-07
142/2မွစ၍တရုတ္ကြမ္တံုၿပည္နယ္ဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈေဒသတြင္ပါဝင္ (2-3)2020-02-04
15ေက်းဇူးၿပ ု၍ ထိုင္တေဒါက္တာက်န္းစန္႔ခ်ြင္ ရွင္းၿပသည္႔မ်က္နွာဖံုးတပ္၊လက္ မၾကာ ခဏေဆး ဗြီဒီယိုကိုၾကည္႔ပါ။ (2-2)2020-02-04
16ၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္တတ္ေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္း(ဝူဟန္႔ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ) (2-1)2020-02-04
17ဝူဟန္ အဆုပ္ေရာင္ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး ေၾကျငာခ်က္-- ၂၀၁၉- nCoV (၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္) ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထုိင္ေပၿမိ ႔အစိုးရ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းစတင္သည္။(1-1)2020-01-31