အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္နွင္႔ နိုင္ငံသားလက္ထပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ၊ နိုင္ငံၿခားသားမွ ေမြးဖြားေသာ အသက္မၿပည္႔ေသးသည္႔ သားသမီး နိုင္ငံသားအၿဖစ္ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။

1.ဥပေဒေရးရာအေၿခခံ:နိုင္ငံသားအက္ဥပေဒနွင္႔ တည္ဆဲစည္းကမ္းခ်က္ အေသးစိတ္
2.ေလွ်ာက္ထားခ်က္:အသက္မၿပည္႔ေသးေသာၿပင္ပနိုင္ငံသား(သို႔) နိုင္ငံသားမရိွေသးသူ ဖခင္၊ မိခင္၊ ေမြးစားဖခင္(သို႔)မိခင္ အခု အာအိုစီနိုင္ငံသား ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ၿခင္း 3နွစ္မၿပည္႔ေသး ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ (သို႔) ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (သို႕) ေနထိုင္မႈဘဝ လံုၿခံုေရး အေၿခအေန (သို႔) တရုတ္အေၿခခံပညာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈနွင္႔ အေၿခခံအခြင္႔ အေရးမ်ား လံုေလာက္ပါက နိုင္ငံသားအၿဖစ္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ခြင္႔ၿပ ုသည္႔ ေန႔မွစ၍ (သို႔) မူလနုိင္ငံဥပေဒအတိုင္း တစ္နွစ္ၿပည္႔သည္႔သူသည္ မူရင္းနိုင္ငံသားဆံုးရံႈးေစၿခင္း ကို တစ္နွစ္အတြင္း အဆိုၿပ ုေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ မေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာန စီစစ္အတည္ၿပ ုၿခင္းအၿပင္ မူလနုိင္ငံဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္(သို႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စစ္မွန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္း နိုင္ငံသားဆံုးရံႈးမႈ အဆိုမၿပ ုနိုင္သူသည္ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားရမည္။ နုိင္ငံသားခြင္႔ၿပ ုခ်က္ ၿပန္လည္ရုတ္သိမ္းရလိမ္႔မည္။
3.ေလွ်ာက္လႊာလုပ္ငန္းစဥ္:အရြယ္မေရာက္ေသးသူက မိဘ(သို႔) တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္(သို႔) အုပ္ထိန္းသူသည္ ၿပည္တြင္းအတည္တက်ေနထိုင္ရာအိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုးသို႔ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ေပးစာ ၿမိ ု႔ေတာ္စည္ပင္ခရိုင္(ၿမိ ု႔) အစိုးရလႊဲေၿပာင္း ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန
4.ၿပင္ဆင္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား:
(1)နုိင္ငံသားခံယူမႈေလွ်ာက္လႊာ
(2)တရားဝင္သက္တမ္းရိွေသာ နုိင္ငံၿခားသားေနထိုင္ခြင္႔(သို႔) အၿမဲေနထိုင္ခြင္႔
(3) မူလနိုင္ငံအစိုးရကထုတ္ေပးေသာ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာနွင္႔ အၿခားဆက္စပ္စာရြက္စာတမ္း(14ႏွစ္ေအာက္မလို)。
(4)နွစ္ဖက္မိဘ(သို႔) တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ သေဘာတူညီမႈသက္ေသ တင္ၿပရမည္။
(5) အိမ္ေထာင္ေရးအေၿခအေန အေထာက္အထား။
(6)ေမြးစာရင္းနွင႔္မိဘ-ကေလး ဆက္စပ္သည္႔ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း။
(7)ဓါတ္ပံုတစ္ပံု(မွတ္ပံုတင္ဓါတ္ပံု သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း)。
(8)လက္မွတ္ေၾကး(အခေၾကးေငြကို တည္ဆဲၿပဌာန္းခ်က္နွင္႔အညီ စာတိုက္မွ ၿပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန လက္ခံရန္ဟု ေဖာ္ၿပ၍ ေပးေခ်ပါ။ )。
(9)အၿခားသက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
◎ေပးေဆာင္ရမည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ၿပည္ပတြင္လုပ္ကိုင္သူသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔နိုင္ငံၿပည္ပ မစ္ရွင္အဖဲြဲ႔၏ စီစစ္အတည္ၿပ ုခ်က္နွင္႔ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာန ၿပန္လည္စီစစ္ခ်က္ ; တိုင္းၿပည္တြင္း နိုင္ငံၿခားေကာင္စစ္ဝန္ရံုး (သို႔) အာဏာပိုင္ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာနမွတဆင္႔ စီစစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းသည္ နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားၿဖစ္ပါက ၿပည္ပမစ္ရွင္စီစစ္အတည္ၿပ ုၿခင္းနွင္႔ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာန စီစစ္လက္မွတ္(သို႔)ၿပည္တြင္း တရုတ္ဘာသာၿပန္ဆိုခ်က္ သက္ေသခံေရွ႔ေန