အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္ နိုင္ငံသားမည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။

1. ဥပေဒေရးရာအေၿခခံ:နိုင္ငံသားအက္ဥပေဒနွင္႔ တည္ဆဲစည္းကမ္းခ်က္ အေသးစိတ္
2.ေလွ်ာက္ထားခ်က္:နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္ ယခုအာအိုစီနိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ခြင္႔ရိွ(နိုင္ငံၿခားသားေနထိုင္ခြင္႔ရရိွၿပီးေနာက္),ၿပည္တြင္းတြင္ တရားဝင္ တစ္နွစ္လွ်င္ 183ရက္ အထက္ 3နွစ္အထက္ ဆက္တိုက္ေနထိုင္၍ အသက္20ၿပည္႔ၿပီး အမ်ိုးသားဥပေဒနွင္႔အညီ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ(သို႔) ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (သို႕) ေနထိုင္မႈဘဝ လံုၿခံုေရး အေၿခအေန (သို႔) တရုတ္အေၿခခံပညာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈနွင္႔ အေၿခခံအခြင္႔ အေရးမ်ား လံုေလာက္ပါက နိုင္ငံသားအၿဖစ္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ ၿပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ခြင္႔ၿပ ုသည္႔ ေန႔မွစ၍ (သို႔) မူရင္းနိုင္ငံသားဆံုးရံႈးေစၿခင္း ကို တစ္နွစ္အတြင္း အဆိုၿပ ုေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ မေလွ်ာက္ထားသူ သည္ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာန စီစစ္အတည္ၿပ ုၿခင္းအၿပင္ မူလနုိင္ငံဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္(သို႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စစ္မွန္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္း နိုင္ငံသားဆံုးရံႈးမႈ အဆိုမၿပ ုနိုင္သူသည္ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားရမည္။ နုိင္ငံသားခြင္႔ၿပ ုခ်က္ ၿပန္လည္ရုတ္သိမ္းရလိမ္႔မည္။
3.ေလွ်ာက္လႊာလုပ္ငန္းစဥ္:ကိုယ္တိုင္ ၿပည္တြင္းအတည္တက်ေနထိုင္ရာအိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုးသို႔ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ေပးစာ ၿမိ ု႔ေတာ္စည္ပင္ခရိုင္(ၿမိ ု႔) အစိုးရလႊဲေၿပာင္း ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန
4. ၿပင္ဆင္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား:
(1) နုိင္ငံသားခံယူမႈေလွ်ာက္လႊာ။
(2) တရားဝင္သက္တမ္းရိွေသာ နုိင္ငံၿခားသားေနထိုင္ခြင္႔(သို႔) အၿမဲေနထိုင္ခြင္႔။
(3) မူလနိုင္ငံအစိုးရကထုတ္ေပးေသာ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ(သို႔) အၿခားဆက္စပ္စာရြက္စာတမ္း(နိုင္ငံၿခားသားေနထိုင္ခြင႔္လက္မွတ္ 「မွီခို」သူ မလိုပါ။)。
(4) ပိုင္ဆိုင္မႈ(သို႔) ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (သို႕) ေနထိုင္မႈဘဝအာမခံ အေထာက္အထား(အၿမဲေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ရရိွၿပီးသူ မလိုပါ။)。
(5) နိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသူသည္ တရုတ္အေၿခခံပညာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈနွင္႔ အေၿခခံအခြင္႔ အေရးမ်ား အသိအမွတ္ၿပ ုစံနႈန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အပိုဒ္3တြင္ သတ္မွတ္ ထားသည္။
(6)ဓါတ္ပံုတစ္ပံု(မွတ္ပံုတင္ဓါတ္ပံု သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း)。
(7)လက္မွတ္ေၾကး(အခေၾကးေငြကို တည္ဆဲၿပဌာန္းခ်က္နွင္႔အညီ စာတိုက္မွ ၿပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန လက္ခံရန္ဟု ေဖာ္ၿပ၍ ေပးေခ်ပါ။ )。
(8)အၿခားသက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
◎ေပးေဆာင္ရမည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ၿပည္ပတြင္လုပ္ကိုင္သူသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔နိုင္ငံၿပည္ပ မစ္ရွင္အဖဲြဲ႔၏ စီစစ္အတည္ၿပ ုခ်က္နွင္႔ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာန ၿပန္လည္စီစစ္ခ်က္ ; တိုင္းၿပည္တြင္း နိုင္ငံၿခားေကာင္စစ္ဝန္ရံုး (သို႔) အာဏာပိုင္ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာနမွတဆင္႔ စီစစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းသည္ နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားၿဖစ္ပါက ၿပည္ပမစ္ရွင္စီစစ္အတည္ၿပ ုၿခင္းနွင္႔ ၿပည္နယ္ဦးစီးဌာန စီစစ္လက္မွတ္(သို႔)ၿပည္တြင္း တရုတ္ဘာသာၿပန္ဆိုခ်က္ သက္ေသခံေရွ႔ေန လက္မွတ္ တင္ၿပရမည္။