အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
အမို်းသမီးကို ကာကြယ္ရန္ ထိုင္ေပျမို့အစိုးရရဲတပ္ဖဲြ့သည္ စီရင္ အုပ္ခု်ပ္ေသာ ေဒသတြင္ ရိွေသာလံုျခံုေရး ေထာင့္ကြက္(နွစ္ဝက္ အတြင္း အမို်းသမီး ကို ရည္စူး၍ ဓါျပတိုက္မႈ၊ လုယူမႈ၊ လိင္ကူ်းေက်ာ္မႈ၊ ရိုးရာထံုးတမ္းပ်က္ျပာေစမႈ နွင့္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြါးခဲ့ ေသာေနရာ နွင့္ ကာမရာဂ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ မသမာသူ နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနရာ)ကို ရည္စူး၍အမို်းသမီးလံုျခံုစြာ ေနထိုင္ေရးေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ၁ဝ၈ ခ်က္ကို ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ထို့ျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ နိုင္ငံပိုင္အဖဲြ့အစည္း၊ အရပ္ဖက္ ၂၄ နာရီး ဆိုင္မ်ား နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကာကြယ္ေရး စခန္း ၂၁၇ ခု ထူေထာင္ျပီး လံုျခံုေရး သတင္း ကို အခိ်န္မီွ သတင္းေပး ကာ အမို်းသမီးအတြက္ လံုျခံုစြာ ေနထိုင္ရာေနရာ ကို တည္ေဆာက္ရန္ ျကိုးပမ္ျကသည္။