အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ႏိုင္ငံျခားသား ျပည္သူမ်ားမိမိႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေျပာင္းၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမျပဳလုပ္ခင္ ေဆာင္ထားရေသာ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ရွိရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္ ေပထုန္ေဒသ အိမ္ေထာင္စုျပဳလုပ္သည့္ဌာနသည္ အထူးျပဳလုပ္ေပးမည့္ (မိမိႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေျပာင္းၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမျပဳလုပ္ခင္ ေဆာင္ထားရေသာ အခ်က္မ်ားကဒ္ျပား)ကို ဇယားအျဖင့္အတိုခ်ံဳ႕ ၿပီး မိမိႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေျပာင္းၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမျပဳလုပ္ခင္ အဆင့္ဆင့္မ်ား ၿပီးေတာ့ျပဳလုပ္ရမည့္ဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို အေရာင္ျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။ ထိုင္၀မ္မွာ ေနထိုင္သည္ျပည္သူလူထု ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူမ်ားအသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူဖို႔ QR Code အျဖင့္လည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲရန္ၾကိဳဆိုပါသည္။