အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေလွ်ာက္တင္ရန္အခ်က္အလက္။
ေဆြမို်းကိုမီွခိုျပီး ထိုင္ဝမ္သို့ လာေသာ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူ ဆိုလွ်င္ ထိုင္ဝမ္တြင္ ေနထိုင္ရာေနရာရိွေျကာင္း(နိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပုစာ ရရိွျပီး)၊ နွစ္စဥ္ ၁၈၃ ရက္ေန့ထက္မနည္း ထိုင္ဝမ္တြင္ တရားဝင္ ေနထိုင္ျပီး ၃ နွစ္ ထက္မနည္း ရိွခဲ့ေျကာင္း၊ အသက္၂ဝ ျပည့္ျပီး ထိုင္ဝမ္ ဥပေဒ နွင့္င္း မူရင္းနိုင္ငံ ၏ ဥပေဒ အရ ျပုမူစြမ္းရည္ရိွေျကာင္း၊ အက်င့္စရိုက္ေကာင္းမြန္ေျကာင္း၊ ျပစ္မႈကူ်းလြန္ျခင္း မရိွေျကာင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ဥစၥာဓန သို့မဟုတ္ တတ္ကြ်မ္းမႈ စြမ္းရည္ရိွျပီး အမီွအခို ကင္းစြာ ရပ္တည္နိုင္ေျကာင္း၊ သို့မဟုတ္ ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ အာမခံရိွေျကာင္း၊ ကု်ပ္နိုင္ငံ အေျခခံ ဘာသာစကားတတ္ကြ်မ္းေျကာင္း၊ နိုင္ငံသားတာဝန္နွင့္ အခြင့္ အေရး ကို သိရိွနားလည္ေျကာင္း ကို ေထာက္ခံ ေသာ စာတမ္းမ်ား ကို တင္ျပရမည္။ ဆက္လက္ျပီး ကု်ပ္နိုင္ငံ သံရံုးမ်ား စိစစ္၍ နိုင္ငံျခား ဝန္ျကီးဌာန ျပန္လည္စစ္ေဆး အတည္ျပု ေသာ မူရင္း နိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူမႈ ဆံုးပါးျခင္း ေထာက္ခံစာ၊ နိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူေနျခင္းမရိွေျကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံျခားေရးရာ ဌာနမ်ား စစ္ေဆးျပီး အတညဲ္ျပုေသာကာယကံရွင္၏အျပစ္မရိွကာမူရင္းနိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူမႈ ဆံုးပါးျခင္းေထာက္ခံစာ မရနိုင္ေျကာင္း ေထာက္ခံစာကို တင္ျပ၍ ကု်ပ္နိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူရန္ ေလွ်ာက္တင္နိုင္သည္။
ေလွ်ာက္တင္ရန္အစီအစဥ္။
ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က သက္ဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းေရးရာဌာနသို့ ေလွ်ာက္တင္
၍ သန္းေခါင္စာရင္း ေရးရာ ဌာန က ခရိုင္ သို့မဟုတ္ ျမို့ အစိုးရ မွတဆင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီးဌာန သို့ ခြင့္ျပုရန္ တင္ျပသည္။
အဆင္သင့္လုပ္ထားရမည့္စာတမ္းမ်ား။
၁။ သန္းေခါင္စာရင္း စာတမ္းမ်ား(ေလွ်ာက္တင္သူမလုပ္ဘဲ သန္းေခါင္စာရင္း ဌာန ကိုယ္စားျပီး စစ္ေဆးမည္။)
၂။ တရားဝင္ နိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္ရန္ခြင့္ျပုစာ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံျခားသား အျမဲတမ္း ေနထိုင္ရန္ခြင့္ျပုစာ။
၃။ နိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ေရးေထာက္ခံစာ။
၄။ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ေန့ရက္ေထာက္ခံစာ(ေလွ်ာက္တင္သူမလုပ္ဘဲ သန္းေခါင္စာရင္း ဌာန ကိုယ္စားျပီး စစ္ေဆးမည္။)
၅။ မူရင္းနိုင္ငံအစိုးရ ထုတ္ထားေသာရဲဘက္ ေထာက္ခံစာသို့မဟုတ္ အျခား သက္
ဆုင္ရာ ေထာက္ခံစာ(ေလွ်ာက္တင္သူသည္ ကု်ပ္နိုင္ငံ နိုင္ငံသား၏ ျကင္ေဖာ္ ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပုစာ၏ အေျကာင္းအရင္းသည္ “ေဆြမို်းမီွခို”ျဖစ္လွ်င္ မလိုဘူး)
၆။ ကု်ပ္နိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရာတြင္ ရဲဘက္မႈခင္းမွတ္တမ္းေထာက္ခံစာ (ေလွ်ာက္တင္
သူမလုပ္ဘဲ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနကိုယ္စားျပီး စစ္ေဆးမည္။)
၇။ သင့္ေတာ္ေသာဥစၥာဓန သို့မဟုတ္ တတ္ကြ်မ္းမႈ စြမ္းရည္ရိွ ျပီး အမီွအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္နိုင္ေျကာင္း၊သို့မဟုတ္ ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ အာမခံရိွေျကာင္းနွင့္ပတ္သက္
ေသာေထာက္ခံစာ။
၈။ ကု်ပ္နိုင္ငံနိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူရန္ အေျခခံဘာသာစကားတတ္ကြ်မ္းမႈနွင့္ နိုင္ငံ
သားအေျခခံတာဝန္နွင့္ အခြင့္အေရးသိရိွနားလည္ျခင္း အတည္ျပုရန္ စံနႈန္းတတိယ
ခ်က္ သတ္မွတ္ေသာစာတမ္းမ်ား။
၉။ မူရင္းနိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူမႈ ဆံုးပါးျခင္းေထာက္ခံစာ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူမႈ ဥပေဒ နဝမသတ္မွတ္ခ်က္အရ နိုင္ငံျခားေရးရာဌာနမ်ား ထုတ္ေပးေသာ ေထာက္ခံစာမူရင္းနွင့္ တရုတ္ဘာသာျပန္စာတမ္း။
၁ဝ။ နိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူျခင္းမရိွသူကေအာက္ပါစာတမ္းမ်ား ကို တင္ျပရသည္။
(၁)နိုင္ငံျခားအစိုးရထုတ္ေဝေသာနိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းမရိွဘဲခရီးသြားေထာက္ခံစာ မူရင္း(စစ္ေဆးျပီးျပန္ေပးမည္)၊ င္း ေထာက္ခံစာ အဓိက အေျကာင္းအရာ စာမွ်က္နွာ ၏ မိတၱူ၊ တရုတ္ဘာသာျပန္ စာတမ္း(တရုတ္ဘာသာ ျပန္စာတမ္းကို ကု်ပ္နိုင္ငံ ခံုလူျကီး အတည္ျပုရမည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန က လိုအပ္ သည္ဟု ယူဆလွ်င္ ဤ ေထာက္ခံစာကို နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ တင္ျပျပီး စစ္ေဆးခံရမည္။)
(၂) ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္နွင့္ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္ေရးဥပေဒ ၁၆-၂၏ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီေသာထိုင္းနိုင္ငံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ အင္တိုနီးရွားနိုင္ငံ၏နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္း
မရိွေသာလူသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးျပည္ဝင္ျပည္ထြက္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္
ေရးဌာနမွနိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းမရိွသူ အတြက္ နိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပုစာကို ကိုင္ေဆာင္ရမည္။
(၃) ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနလိုအပ္ေသာ အျခားစာတမ္းမ်ား ။
၁၁။ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္သေဘာတူေထာက္ခံစာ။
၁၂။ အိမ္ေထာင္ေရးေထာက္ခံစာ။
၁၃။ ဓါတ္ပံု ၂ပံု(နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ဓါတ္ပံုအရြယ္အစားနွင့္တူသည္)
၁၄။ မွတ္ပံုတင္ခ(ယခုသတ္မွတ္ခ်က္အရေကာက္ယူမည္။ စာတိုက္ေရးရာ ေငြပို့လႊာ ျဖင့္ ပို့ရမည္။ လက္ခံသူနာမည္သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန ျဖစ္သည္)