အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကြာရွင္းရန္ မွတ္ပံုတင္

ေလွ်ာက္တင္ရန္ အစီအစဥ္
နွစ္ဦးနွစ္ဘက္သည္ ညိွနိႈင္းျပီး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကြာရွင္းလွ်င္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ အတူတူ ေရာက္၍ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနမွတ္ပံုတင္သာ အာဏာအတည္ျဖစ္မည္။
အဆင္သင့္လုပ္ထားရမည့္စာတမ္းမ်ား။
၁။နွစ္ဦးနွစ္ဘက္၏သန္းေခါင္စာရင္းစာအုပ္၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား၊ တံဆိပ္
(သို့မဟုတ္) လက္မွတ္။
၂။ ကြာရွင္းရန္ သေဘာတူစာခု်ပ္(သို့မဟုတ္)တရားရံုးထုတ္ေပးေသာစီရင္ခ်က္ စာတမ္း(သို့မဟုတ္) တရားရံုး ထုတ္ေပးေသာ ညိွနိႈင္းေရးစာတမ္း မူရင္း။
၃။ ကာယကံရွင္၏ ၂နွစ္အတြင္း အထက္ကိုယ္ပိုင္း တည့္တည့္ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၁ ပံု၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားဓါတ္ပံု၏အမို်းအစားနွင့္တူသည္။
၄။ ကြာရွင္းရန္ မွတ္ပံုတင္ျပီးနိုင္ငံသားကတ္ျပားသစ္ကို ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးမည္။ ထုတ္ေပးမည့္ ကန့္သတ္ခ်က္နွင့္ အဆင္သင့္လုပ္ထားရမည့္ ေထာက္ခံစာမ်ားကို နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ေလွ်ာက္တင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္ေပး
ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာသတ္မွတ္ခ်က္ကို ကိုးကာရသည္။
၅။ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ျပည္ပတြင္ ကြာရွင္းရာ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရိွလွ်င္ တာဝန္လဲႊေပးနိုင္သည္။ တာဝန္လဲႊေပးစာ၊ နိုင္ငံျခားဘာသာနွင့္ တရုတ္
ဘာသာ ေထာက္ခံစာမ်ားကို ထိုင္ဝမ္သံရံုးနွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး စစ္ေဆး အတည္ျပု
ရသည္။ ထိုင္ဝမ္သံရံုးနွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးသည္ နိုင္ငံျခားဘာသာစာတမ္းကိုသာ စစ္ေဆးလွ်င္ 0x158င္း စာတမ္းကို တရုတ္ဘာသာသို့ ျပန္၍ တရုတ္ဘာသာျပန္စာတမ္း
ကို တရားရံုး(သို့မဟုတ္)အရပ္ဘက္ခံုလူျကီးစစ္ေဆးအတည္ျပုရသည္။တရုတ္ျပည္မ
ထုတ္လုပ္ျပီးသည့္ကြာရွင္းမႈစာခု်ပ္ကို ွအမေငအ် နထခ့ေညါန ၤသကညိေအငသည စစ္ေဆး အတည္ျပုရသည္။ တရုတ္ျပည္မတရာရံုး၏ကြာရွင္းမႈစီရင္ခ်က္ကို ွအမေငအ် နထခ့ေညါန ၤသကညိေအငသည စစ္ေဆး အတည္ျပုရ၍ ထိုင္ဝမ္တရားရံုးစစ္ေဆးအတည္ျပုရန္ လိုအပ္
ေသးသည္။