အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

◈သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔ကြာရွင္းၿခင္း

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/131

◈တရားရံုးဆံုးၿဖတ္ခ်က္ၿဖင္႔ကြာရွင္းၿခင္း

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/132

◈တရားရံုးဖ်န္ေၿဖၿခင္းၿဖင္႔ကြာရွင္းၿခင္း

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/133