အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပျမို့ရိွ အုပ္ခု်ပ္ေရးျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈရံု ၁၂ရံု

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
၁။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားက်န္းမာေရးကာကြယ္မႈ ေမးျမန္းေျဖဆိုစခန္းမွာ စကားျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။
၂။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ေဆးကုသမႈေထာက္ပံ့ျခင္းရွင္းျပေပးျခင္းနဲ့ေလွ်ာက္စာတင္ျပေပးျခင္း။
၃။ ဘာသာမို်းစံုနဲ့ေရးသားထားတဲ့က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလက္စဲြစာအုပ္မ်ားနဲ့ေျကာညာစာေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေပးတယ္။
၄။ မိခင္မိမိကိုယ္တိုင္နို့တိုက္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့က်န္းမာေရးပညာ သင္ေပးျခင္း။
၅။ ကေလးလူငယ္ျပုစုေစာင့္ေရာက္ေပးျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ေမးကြန္းကို ေျဖဆိုအသိေပးျခင္း။

ဝက္ဘ္ဆိုက္။ ထိုင္ေပျမို့ရိွ အုပ္ခု်ပ္ေရးျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈရံု ၁၂ရံု

ဆက္သြယ္ရန္

ဆံုဆန္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၆ထပ္၊ အမွတ္၆၉၂၊ လမ္းေထာက္ ၄၊ ဘာတယ္လမ္း

 

၂၇၆၇-၁၇၅၇


 

ရွင္ယိျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

ု႔၊ရွင္႔ယိခရိုင္၊ဖူတယ္လမ္း၊အမွတ္86၊

 

၂၇၂၃-၄၅၉၈


 

တာအမ္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

အမွတ္၁၅၊ လမ္းေထာက္၃၊ ရွင္ဟိုက္လမ္း

 

၂၇၃၃-၅၈၃၁


 

ကံု်ဆန္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၇ထပ္၊ အမွတ္၃၆၇၊စံုက်န္းလမ္း

 

၂၅ဝ၁-၄၆၁၆


 

ကံု်ဆန္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

အမွတ္၂၄၊ ကူလင္းေဈး

 

၂၃၂၁-၅၁၅၈


 

တာ့ထြန္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

အမွတ္၅၂၊ ခ်န္းက်ည္ေဈး

 

၂၅၈၅-၃၂၂၇


 

ဝန့္ဟြာျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

အမွတ္ ၁၅၂၊တံုယြမ္းေဈး

 

၂၃ဝ၃-၃ဝ၉၂


 

ဝင္ဆန္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၃ထပ္၊ အမွတ္၂၂ဝ ၊လမ္းေထာက္ ၃၊ မုဆန္လမ္း

 

၂၂၃၄-၃၅ဝ၁


 

နန္ကြမ္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၇ထပ္၊ အမွတ္၃၆ဝ၊ နန္ကြမ္းလမ္း

 

၂၇၈၂-၅၂၂ဝ


 

ေနဟိုျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၂ထပ္၊ အမွတ္၉၉၊ လမ္းေထာက္ ၆၊ မင္းခြ်န္းတံုလမ္း

 

၂၇၉၁-၁၁၆၂


 

ဏိလင္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၂ထပ္၊ အမွတ္၄၃၉၊ ကံု်က်င့္လမ္း

 

  ၂၈၈၁-၃ဝ၃၉


 

ေပေထာင္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

၇ထပ္၊ အမွတ္၁၁၁၊ လမ္းေထာက္၂ ၊ စီေပလမ္း

 

၂၈၂၆-၁ဝ၂၆ 

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရတည္ေဆာက္ ပူးေပါင္းမႈေဆးရံုမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
၁။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားက်န္းမာေရးကုသမႈဆိုင္ရာ စကားျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

၂။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားကုသမႈေထာက္ပံ့စစ္ေဆးခ်က္အသီးသီးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ဝက္ဘ္ဆိုက္။
ထိုင္ေပျမို့အစိုးရတည္ေဆာက္ ပူးေပါင္းမႈေဆးရံုမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ကံု်းေရွာင့္ေဆးရံုခဲြ
 
အမွတ္၈၇၊ ထြန္တယ္လမ္း၊နန္ကြမ္းျမို့နယ္
 
၂၇၈၆-၁၂၈၈

 
ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ရင္အိုင့္ေဆးရံုခဲြ
 
အမွတ္၁ဝ၊ လမ္းေထာက္၄၊ ရင္အိုင့္လမ္း၊ တာ့အမ္ျမို့နယ္
 
၂၇ဝ၉-၃၆ဝဝ

 
ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ဟိုဖ်င္းေဆးရံုခဲြ
 
အမွတ္၃၃၊ လမ္းေထာက္၂၊ ကံု်းဟြာလမ္း၊ကံု်က်င့္ျမို့နယ္
 
၂၃၈၈-၉၅၉၅

 
ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ရန္မင္းေဆးရံုခဲြ
 
အမွတ္၁ဝ၅၊ ယီြဆန္းေဈး၊စိလင္းျမို့နယ္
 
၂၈၃၅-၃၄၅၆

 
ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ကံု်ရွင္ေဆးရံုခဲြ
 
အမွတ္၁၄၅၊ က်န့္ကို်းလမ္း၊ တာ့ထြန္
 
၂၅၅၂-၃၂၃၄

 
ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု အမို်းသမီး၊ကေလးမ်ားေဆးရံုခဲြ
 
အမွတ္၁၂၊ ဖူကို်းေဈး၊ကံု်က်င့္ျမို့နယ္
 
၂၃၉၁-၆၄၇ဝ