အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပျမို့ပူေပါင္းေဆးရံုနွင့္ရပ္ကြက္၁၂ခုက်န္းမာေရးစင္တာ

ထိုင္ေပျမို့ရိွ အုပ္ခု်ပ္ေရးျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈရံု ၁၂ရံု

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
၁။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားက်န္းမာေရးကာကြယ္မႈ ေမးျမန္းေျဖဆိုစခန္းမွာ စကားျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။
၂။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ေဆးကုသမႈေထာက္ပံ့ျခင္းရွင္းျပေပးျခင္းနဲ့ေလွ်ာက္စာတင္ျပေပးျခင္း။
၃။ ဘာသာမို်းစံုနဲ့ေရးသားထားတဲ့က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလက္စဲြစာအုပ္မ်ားနဲ့ေျကာညာစာေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေပးတယ္။
၄။ မိခင္မိမိကိုယ္တိုင္နို့တိုက္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့က်န္းမာေရးပညာ သင္ေပးျခင္း။
၅။ ကေလးလူငယ္ျပုစုေစာင့္ေရာက္ေပးျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ေမးကြန္းကို ေျဖဆိုအသိေပးျခင္း။

ဝက္ဘ္ဆိုက္။ http://www.health.gov.tw/health_center

ဆက္သြယ္ရန္

ရံုးဌာန

လိပ္စာ

တယ္လီဖုန္း

ဆံုဆန္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၆ထပ္၊ အမွတ္၆၉၂၊ လမ္းေထာက္ ၄၊ ဘာတယ္လမ္း

၂၇၆၇-၁၇၅၇

ရွင္ယိျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၈ထပ္၊အမွတ္၁၅၊လမ္းေထာက္၅၊ရွင့္ယိလမ္း

၂၇၂၃-၄၅၉၈

တာအမ္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

အမွတ္၁၅၊ လမ္းေထာက္၃၊ ရွင္ဟိုက္လမ္း

၂၇၃၃-၅၈၃၁

ကံု်ဆန္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၇ထပ္၊ အမွတ္၃၆၇၊စံုက်န္းလမ္း

၂၅ဝ၁-၄၆၁၆

ကံု်ဆန္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

အမွတ္၂၄၊ ကူလင္းေဈး

၂၃၂၁-၅၁၅၈

တာ့ထြန္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

အမွတ္၅၂၊ ခ်န္းက်ည္ေဈး

၂၅၈၅-၃၂၂၇

ဝန့္ဟြာျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

အမွတ္ ၁၅၂၊တံုယြမ္းေဈး

၂၃ဝ၃-၃ဝ၉၂

ဝင္ဆန္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၃ထပ္၊ အမွတ္၂၂ဝ ၊လမ္းေထာက္ ၃၊ မုဆန္လမ္း

၂၂၃၄-၃၅ဝ၁

နန္ကြမ္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၇ထပ္၊ အမွတ္၃၆ဝ၊ နန္ကြမ္းလမ္း

၂၇၈၂-၅၂၂ဝ

ေနဟိုျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၂ထပ္၊ အမွတ္၉၉၊ လမ္းေထာက္ ၆၊ မင္းခြ်န္းတံုလမ္း

၂၇၉၁-၁၁၆၂

ဏိလင္းျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၂ထပ္၊ အမွတ္၄၃၉၊ ကံု်က်င့္လမ္း

  ၂၈၈၁-၃ဝ၃၉

ေပေထာင္ျမို့နယ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

၇ထပ္၊ အမွတ္၁၁၁၊ လမ္းေထာက္၂ ၊ စီေပလမ္း

၂၈၂၆-၁ဝ၂၆

 

 

 

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရတည္ေဆာက္ ပူးေပါင္းမႈေဆးရံုမ်ား
   ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
၁။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားက်န္းမာေရးကုသမႈဆိုင္ရာ စကားျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

  ၂။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားကုသမႈေထာက္ပံ့စစ္ေဆးခ်က္အသီးသီးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ဝက္ဘ္ဆိုက္။http://www.tpech.gov.taipei/GIPDSD/xslGip/xslExport/109011/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%89%88%E5%9E%8B1/Welcome/index.html

ဆက္သြယ္ရန္

ရံုးဌာန

လိပ္စာ

တယ္လီဖုန္း

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ကံု်းေရွာင့္ေဆးရံုခဲြ

အမွတ္၈၇၊ ထြန္တယ္လမ္း၊နန္ကြမ္းျမို့နယ္

၂၇၈၆-၁၂၈၈

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ရင္အိုင့္ေဆးရံုခဲြ

အမွတ္၁ဝ၊ လမ္းေထာက္၄၊ ရင္အိုင့္လမ္း၊ တာ့အမ္ျမို့နယ္

၂၇ဝ၉-၃၆ဝဝ

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ဟိုဖ်င္းေဆးရံုခဲြ

အမွတ္၃၃၊ လမ္းေထာက္၂၊ ကံု်းဟြာလမ္း၊ကံု်က်င့္ျမို့နယ္

၂၃၈၈-၉၅၉၅

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ရန္မင္းေဆးရံုခဲြ

အမွတ္၁ဝ၅၊ ယီြဆန္းေဈး၊စိလင္းျမို့နယ္

၂၈၃၅-၃၄၅၆

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု ကံု်ရွင္ေဆးရံုခဲြ

အမွတ္၁၄၅၊ က်န့္ကို်းလမ္း၊ တာ့ထြန္

၂၅၅၂-၃၂၃၄

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရပိုင္ ပူးေပါင္းကုသေဆးရံု အမို်းသမီး၊ကေလးမ်ားေဆးရံုခဲြ

အမွတ္၁၂၊ ဖူကို်းေဈး၊ကံု်က်င့္ျမို့နယ္

၂၃၉၁-၆၄၇ဝ