အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စာေပအနုပညာအမို်းမို်းအစားစားရိွရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတန္းတူျခင္းရိွရန္နွင့္ အနု ပညာရွင္(သို့မဟုတ္) အနုပညာအဖဲြ့၏ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္း၊ သင္ျကားျခင္း၊ျပသျခင္းစသည္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံရန္ စာေပအနုပညာဆိုင္ရာ
(သို့မဟုတ္)လူနည္းစုယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျကိုးစားအားထုတ္သူမွန္သမွ်သည္ထိုင္ေပျမို့
စာေပအနုပညာဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ျခင္းနွင့္ ခီ်းကူ်းျခင္းနည္းဥပေဒအရ ေထာက္ပံ့မႈ ကို ေလွ်ာက္တင္ နိုင္သည္။( နွစ္စဥ္စာအနုပညာစာတမ္းေထာက္ပံ့ေျကးရရန္ ေလွ်ာက္ခ်က္တင္ျပျခင္း)
ေလွ်ာက္ထင္ျခင္းအရည္အခ်င္း၊ ကန့္သတ္ခ်က္၊ ေလွ်ာက္တင္မည့္အမို်းအစား၊ ေထာက္ပံ့မည့္ေငြေျကး၊ ေလွ်ာက္တင္မည့္အစီအစဥ္ကိုထိုင္ေပျမို့အစိုးရယဥ္ေက်းမႈ
ဌာနဝက္ဘဆိုက္ သို့ ျကည့္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာဖုန္းနံပါတ္၊ 1999-3601