အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

၁။ ဝန္ေဆာင္မႈ အေဖာ္ - ဇာတိ သို႔မဟုတ္ ထိုင္ေပၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ေသာ ေျပာင္းေရႊ႕လူသစ္
(၁) မိသားစုထဲမွာ ၆ ႏွစ္ေအာက္ရွိကေလးငယ္။
(၂) မိသားစုဝင္ေငြနည္းျခင္း၊ သာမွန္ဝင္ေငြနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ ခံစားသူမ်ား။
(၃) ေျပာင္းေရႊ႕ေသာလူသစ္သည္ တစ္ႏွစ္အေတာအတြင္းမွာ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ရရွိျခင္း။
(၄) အျခားဌာနမွ တဆင့္ သို႔မဟုတ္ ခန္႔မွန္းေသာ လိုအပ္သူ ( စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္း ရင္ဆိုင္သူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အဆင္မေျပ အခက္ခဲရွိသူမ်ား၊ အကူညီေတာင္းခံျခင္း အသီးသီး)။
၂။ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား
(၁) သီးသန္႔ ဂရုစိုုက္ဝန္ေဆာင္မႈ - ေျပာင္းေရႊ႕ေသာလူသစ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သာေရးနာေရး အခ်က္အလက္၊ သားသမီး ပညာျမင့္သင္ေရးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေထာက္ပံ့ခံယူျခင္း မိမိကိုယ္တိုင္ တင္ျပျခင္း။
(၂) ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာလူသစ္ မိသားစု ေထာက္ခံအားေပး ဝန္ေဆာင္မႈ- အဖြဲ႕အစည္း အမႈမ်ား၊ သားသမီး ပညာသင္ေရး၊ ထိုင္ဝမ္မွာ ေနထိုင္မႈဘဝ ပံုခိုင္ျမဲေစေရး၊ အင္တာနက္မွတဆင့္ ကူညီျခင္း၊ ပိုၿပီးသင္ယူေပးျခင္း၊ ရပ္ကြက္မွာ အမႈမွား ေၾကာျငာေပးျခင္း၊ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းဆင္းၿပီး ကူညီဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ပညာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဝန္ေဆာင္ျခင္း။
(၃) ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ဖုန္းစံုစမ္းျခင္း။
(၄) အင္တာနက္လိုင္း တည္ေထာင္ရန္ အားေပးျခင္း - ရပ္ကြက္အတြင္း တခုလံုး သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ တည္ေထာင္ရန္ အားေပးသည္။
၃။ ေနရာအသီးသီးနဲ႕ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ -


အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ (YWCA)

 1. ဝန္ေဆာင္ေသာ အရပ္  ဝမ့္ဟြာရပ္၊ က်ံဳက်န္႔ရပ္၊ တာ့ထုန္ရပ္။
 2. ဖုန္း  ၀၂-၂၃၆၁-၆၅၇၇
 3. လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိဳ႕ က်ံဳဆန္ရပ္ ခ်င္ေတာင္အေနာက္လမ္း အမွတ္(၇) (၁၀)လႊာ။
 4. ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္  အဂၤါမွ စေနေန႔တိုင္း ၉ နာရီမွ ၁၈ နာရီထိ။


ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္(စိုက္က်ိန္းက်ဴး)

 1. ဝန္ေဆာင္ေသာ အရပ္  စီ့လင္ရပ္၊ ေပထုန္ရပ္၊ က်ံဳဆန္ရပ္။
 2. ဖုန္း  ၀၂-၂၅-၄-၀၃၉၉
 3. လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိဳ႕ က်ံဳဆန္ရပ္ ခ်န္ခၽြမ္လမ္း အမွတ္ (၂၃၂) (၄)လႊာ။
 4. ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္  အဂၤါမွ စေနေန႔တိုင္း ၉ နာရီမွ ၁၈ နာရီထိ။


ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ (စန္႔မု)

 1. ဝန္ေဆာင္ေသာ အရပ္  ဝင့္ဆန္ရပ္၊ တာ့အန္ရပ္၊ ရွင့္ရီ႕ရပ္။
 2. ဖုန္း  ၀၂၀၂၉၃၁-၂၁၆၆
 3. လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိဳ႕ ဝင့္ဟြာရပ္ က်င္ရွင္းလမ္း (၁၂၇) လမ္း အမွတ္ (၇) (၁) လႊာ။
 4. ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္  အဂၤါမွ စေနေန႔တိုင္း ၉ နာရီမွ ၁၈ နာရီထိ


အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ (YWCA)

 1. ဝန္ေဆာင္ေသာ အရပ္  စုန္းစန္းခရိုင္၊ေန႔ဟူ ခရိုင္၊နန္ကန္ခရိုင္
 2. ဖုန္း  (၀၂)၂၆၃၁-၇၀၅၉
 3. လိပ္စာ  ေန႔ဟူခရိုင္၊ ခန္းနင္လမ္း အပိုင္း၃၊ လမ္းသြယ္၁၈၉၊ ၈၆လမ္းၾကား၊အမွတ္ ၁၉( MRT ဟူက်ံဳးမွတ္တိုင္)
 4. ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္  အဂၤါမွ စေနေန႔တိုင္း ၉ နာရီမွ ၁၈ နာရီထိ။