အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏က်န္းမာေရး ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ(အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံ)စနစ္ကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ လူတိုင္းလစဥ္ က်န္းမာေရးအာမခံေၾကး ကိုေပးေဆာင္ရုံျဖင့္၊ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊မီးဖြားျခင္းႏွင့္မေတာ္တဆထိခို္က္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားျဖစ္လာသည့္အခါမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္အထူးခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ေဆးရုံသို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ ၿပီးကုသမႈခံယူႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္သူမ်ား ဤအခြင့္အေရးကို သိထားသင့္ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္၌ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားစာရြက္စာတမ္းရရွိၿပီးသူ၊က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူႏွင့္ မီွခုိခြင့္ရွိသူ၊တိုင္ဝမ္၌တရားဝင္၆လ ျပည့္ေနထိုင္ၿပီးသည့္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအာမခံကိုျပဳလုပ္ ခြင့္ရွိသည္။အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံဌာနမွလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားမွာ-
(က)ေရာဂါျဖစ္၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊မီးဖြား၊မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္စဥ္၊ ေဆးခန္းသုိ႔မဟုတ္ေဆးရုံမ်ားမွေဆးကုသမႈမ်ားေပးရာတြင္ က်န္းမာေရးကုသမႈ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမူအရ သင့္ေလွ်ာ္ ကိုက္ညီေသာကုထံုးမႈမ်ားကုိေပးၿပီးေဆးကုသေငြတစိတ္တေဒသကို တာဝန္ယူေပးသည္။
(ခ) ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကာကြယ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ ၊လူႀကီးမ်ား၏က်န္းမာေရးးကာကြယ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ၊အမ်ုဳိးသမီးမ်ားသားအိမ္တြင္းက်င္ေရစစ္ေဆးျခင္း၊အမ်ုဳိးသမီးမ်ားမီးမဖြားမွီက်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာ ဂါတားဆီး ကာကြယ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း စစ္ေဆးမႈတစိတ္တေဒသကို အခမဲ့စစ္ေဆးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။